Subsidie voor samenwerking tussen culturele instellingen

Subsidies
Subsidie voor o.a. eigenaren of exploitanten van een culturele instelling die op het gebied van cultuur samenwerkt met ten minste twee van de volgende instellingen: een archief, bibliotheek, filmhuis, museum, poppodium. theater of theatergroep, (muziek)theatergroep, dansgroep of festival. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 25.000. Je kunt de subsidie gedurende de openstelling van de regeling online aanvragen.

Toepassing

De subsidieregeling is opengesteld regionale samenwerking op het gebied van cultuur te stimuleren om een breed cultureel aanbod bereikbaar en toegankelijk te houden en de cultuurparticipatie te bevorderen ten behoeve van een breed publiek.

De subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden van ten minste drie gemeenten óf door een private rechtspersoon die eigenaar of exploitant is van een culturele instelling en die op het gebied van cultuur samenwerkt met ten minste twee andere culturele instellingen.

Subsidie voor samenwerking tussen ten minste drie culturele instellingen
Omdat de subsidiemogelijkheden voor de samenwerkingsverbanden tussen ten minste drie culturele instellingen wellicht het meest interessant is concentreren we ons onderstaand hier op, met dus de opmerking dat er voor samenwerkingsverbanden tussen gemeenten ook subsidie mogelijk is binnen deze regeling.

Via deze subsidie kun je als rechtspersoon die eigenaar is van een culturele instelling subsidie ontvangen als je samenwerkt met ten minste twee van de volgende instellingen:

 • Archieven
 • Bibliotheken
 • Filmhuizen
 • Musea
 • Poppodia
 • Theaters
 • Theatergroepen
 • Muziek(theater)groepen
 • Dansgroepen
 • Festivals

Waarvoor kan subsidie worden verstrekt
De subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die voortkomen uit de samenwerking tussen de rechtspersonen met als doel:

 • Het verrijken van het culturele aanbod
 • Het vergroten van het publieksbereik
 • Het bereiken van een meer divers publiek
 • Het delen van kennis en expertise

Werkgebied

Provincie Noord-Holland.

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door culturele instellingen die samenwerken met ten minste twee andere culturele instellingen.

Voorwaarden

De aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten.

Restricties

Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

 • De activiteit financieel niet haalbaar is
 • De activiteit is afgerond voordat de subsidieaanvraag is ontvangen
 • Op het tijdstip van de indiening van de aanvraag het een bestaande samenwerking betreft op het gebied van de activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd

Verder wordt er geen subsidie verstrekt voor:

 • Kosten gemaakt in de reguliere bedrijfsvoering van de subsidieontvanger
 • Exploitatiekosten

Subsidie

Echt teveel.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker,

Meesturen

 • Begroting
 • Financieringsplan
 • Inhoudelijke beschrijving van de activiteit
 • Samenwerkingsverklaring van de betreffende rechtspersoon en instellingen