Subsidie voor samenwerkingsprojecten van culturele organisaties en cultuurmakers

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor samenwerkingsprojecten van (culturele) organisaties en cultuurmakers. De subsidie bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 25.000 per project, en kan alleen worden aangevraagd door culturele instellingen met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk.

Toepassing

Subsidie voor een (artistiek-)inhoudelijk, vernieuwend en voorbeeldstellend project op het vlak van de actieve cultuur- of erfgoedparticipatie in de vrije tijd, dat ontwikkeld en uitgevoerd wordt door (culturele) organisaties in een gelijkwaardig samenwerkingsverband en samen met de bij hen betrokken cultuurmakers, en waarbij met of aan nieuwe inhoud en/of vormen van cultuurparticipatie gewerkt wordt.

Doelgroep

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door een in Nederland gevestigde culturele instelling met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk.

Voorwaarden

 • Er is sprake van een begrotingstekort en de behoefte aan ondersteuning door het fonds wordt aangetoond
 • De aanvragermaakt aannemelijk maakt dat de beschikbare financiële middelen, met inbegrip van de subsidie van het fonds, voldoende zijn om het project uit te voeren
 • De subsidie bedraagt niet meer dan 50% van de totale voor subsidie in aanmerking komende projectkosten
 • De hoogte van de subsidie dient in redelijke verhouding te staan tot de activiteiten waarvoor wordt aangevraagd
 • Slechts direct aan het project gerelateerde kosten komen voor subsidie in aanmerking
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer bedragen dan 7% van de totale kosten van het project
 • Maximaal 10% van de subsidie van het fonds mag worden ingezet voor materiële investeringen die benodigd zijn voor het project

Beoordelingscriteria
Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Inhoudelijke kwaliteit van het project in relatie tot het doel van de regeling
 • Organisatorische kwaliteit
 • Samenwerking met organisaties en cultuurmakers

Subsidie

De subsidie bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 25.000 per project.
De subsidieontvanger draagt aan de kosten van het project minimaal hetzelfde bedrag bij als het gevraagde subsidiebedrag, hetzij uit eigen middelen, hetzij door bijdragen van andere financiers.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Aanvraagperiode
Een aanvraag kan worden ingediend van maandag 7 januari 2019 tot en met vrijdag 30 oktober 2020.

Meesturen

 • Projectplan voor de gehele looptijd van het project
 • Sluitende begroting

Zie ook