Subsidie voor sportaccommodaties

Subsidies
Subsidie van maximaal € 25.000 om sportclubs groener te maken door vergroening van de buitenruimte van de sportaccommodatie met planten, struiken, bomen, het treffen van eet- en nestgelegenheid voor vogels en kleine zoogdieren e.d.

 

Toepassing

Begeleidingstraject om te komen tot een voorstel voor vergroening van je sportaccommodatie met planten, struiken, bomen, het treffen van eet- en nestgelegenheid voor vogels en kleine zoogdieren e.d.
waarbij de beste drie voorstellen die gericht zijn op vergroening van de buitenruimte van de sportaccommodatie worden beloond met een prijs van maximaal 25.000 euro om deze vergroening uit te voeren.

Werkgebied

Provincie Overijssel.

Doelgroep

Alleen sportclubs in bovenstaande werkgebied kunnen deelnemen aan de prijsvraag.

Voorwaarden

De voorstellen worden door de deskundigenjury in een prioriteitenvolgorde geplaatst. De prioriteitsvolgorde wordt bepaald op basis van onderstaande scoretabel.
 

Beoordelingscriteria ontwerp (30% van eindtotaal, 1-5 punten)

 • Mate van vergroening (voor/na)
 • Creativiteit van het ontwerp: zijn er creatieve oplossingen bedacht om meer groen te realiseren
 • Afwisseling type groen: gras, kruid, struik, boom
 • Mate waarin sportclub het groen en aandacht hiervoor integreert in haar activiteiten en sport evenementen
 • Mate van beleefbaarheid van groen in relatie tot sportclub: kijkgroen, struingroen, eetgroen, speelgroen etc.

Beoordelingscriteria biodiversiteit (30% van eindtotaal, 1-5 punten)

 • De sportclub biedt een goed leefklimaat voor planten en dieren
 • Beplanting: inheems, bevorderen biodiversiteit
 • Aanvullende maatregelen voor biodiversiteit en de aandachtssoorten van Overijssel etc. 
 • Beheermaatregelen t.b.v. biodiversiteit
 • Goed voorbeeld: Creativiteit en zichtbaarheid van de maatregelen

Beoordelingscriteria proces opstellen ontwerp (20% van eindtotaal, 1-5 punten)

 • Mate van betrokkenheid van de leden van de sportclub
 • Mate van betrokkenheid van de gemeente
 • Betrokkenheid buurt en andere partijen in het proces. Zijn er andere partijen betrokken? Bij het planproces, realisatie, onderhoud?

Beoordelingscriteria uitvoerbaarheid, beheer en onderhoud (20% van eindtotaal, 1-5 punten)

 • Beheer: visie en hoe geborgd? 
 • Uitvoerbaarheid: inschatting van praktische uitvoerbaarheid
 • Inschatting kosten, eventuele extra financiering (extra geld waar aan te vragen?) en tijdpad/ fasering
 • Inzet van de sportclub zelf bij uitvoering, beheer, onderhoud en inzet eigen terrein. 

De punten worden vermenigvuldigd met het wegingspercentage: als deze 30% is wordt de gegeven punten maal drie meegeteld in het totaal. Dit maakt dat de maximale score 50 punten is en de minimale score is 10 punten is. 
De 10 voorstellen met de hoogste scores gaan door naar de finale. 

Restricties

Uitgesloten van deelname, als deelnemer aan deze prijsvraag, zijn zij die verbonden zijn aan de provinciale organisatie Overijssel, via inkomen of honorarium.

Subsidie

Er zijn drie geldbedragen beschikbaar:  De winnaar wint een bedrag van € 25.000,-, de tweede prijs winnaar wint een bedrag van € 15.000,- en de derde prijs winnaar wint een bedrag van € 10.000,-.
De prijs wordt aangewend voor nadere uitwerking en realisatie van het voorstel

Aanvragen

Online, zie links.

Meesturen

 • Naam van de sportclub met specificatie van de sportaccommodatie waaraan de sportclub gebonden is
 • Namen van de deelnemers, waarbij vier namen ingevuld dienen te worden
 • Bevestiging dat de  bovenstaand genoemde personen leden zijn van de genoemde sportclub
 • Naam van de contactpersoon
 • Adresgegevens van de contactpersoon
 • Contactmogelijkheden van de contactpersoon
 • Bevestiging dat de vier deelnemers vier dagdelen vrijmaken in de periode van 1 februari  tot en met mei 2020
 • Bevestiging dat de sportaccommodatie in Overijssel is gelegen
 • Korte omschrijving van wensbeeld voor de groene sportaccommodatie