Subsidie voor sportevenementen

Subsidies
Subsidie voor het naar Nederland halen en organiseren van toonaangevende en aansprekende internationale sportevenementen en deze ook maatschappelijk zo goed mogelijk benutten. De maximale subsidie per sportevenement en bijbehorende side-events varieert, maar is maximaal  € 2.500.000,-.

Toepassing

Via dit beleidskader wil de overheid bijdragen aan het naar Nederland halen en organiseren van toonaangevende en aansprekende internationale sportevenementen en deze ook maatschappelijk zo goed mogelijk benutten. 

Er is subsidie beschikbaar voor o.a.:

 • Een aansprekend internationaal sportevenement buitencategorie, opgenomen op de topevenementenkalender
 • Een aansprekend internationaal sportevenement, opgenomen op de topevenementenkalender
 • Een aanloopevenement
 • Een overig topsportevenement

Voorwaarden

Naast de voorwaarden zoals opgenomen in de Kaderregeling VWS-subsidies- moet je aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 • De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een schriftelijke rapportage van een door een onafhankelijke persoon of instantie getoetst haalbaarheidsonderzoek, waaruit blijkt dat het sportevenement financieel en organisatorisch kan worden gerealiseerd
 • De subsidieaanvrager toont de subsidiebehoefte aan voor het organiseren van het sportevenement en het programma van side events
 • De subsidieaanvraag gaat vergezeld van:
  • Een ingevuld inhoudelijk vragenformulier over de organisatie van het sportevenement
  • Een plan van aanpak voor het programma van side events
  • Een ingevulde begroting van de organisatie van het sportevenement
  • Een ingevulde begroting van het programma van side events
  • Een door de aanvrager ingevulde en ondertekende overeenkomst inzake een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB)
 • Het inhoudelijk vragenformulier, de begrotingen en de DAEB-overeenkomst worden opgesteld volgens een door het ministerie van VWS vastgesteld model, o.a. gebaseerd op de Modelaanpak Evenementen16
 • Het plan van aanpak voor het programma van side events stelt de evenementenorganisator op in samenwerking met betrokken (maatschappelijke) partners. Het plan moet zich richten op het duurzaam versterken van de maatschappelijke spin-off. Basis vormt de digitale checklist en het handboek maatschappelijke spin-off, zoals dat ontwikkeld is door de DSP-groep in samenwerking met het NISB, NOC*NSF en VWS
 • De subsidieaanvrager toont aan dat het een niet jaarlijks in Nederland georganiseerd sportevenement is
 • De subsidieaanvrager toont aan dat de landelijke sportorganisatie in de betreffende tak van sport minimaal inhoudelijk (in elk geval sporttechnisch) betrokken is bij de organisatie van het sportevenement
 • De subsidieaanvrager houdt rekening met het feit dat het ministerie van VWS de handleiding Overheids Tarieven (HOT) als referentiekader gebruikt. 

Subsidie

Afhankelijk van het soort evenement.

Internationaal sportevenement buitencategorie
Wordt per evenement nader bepaald.

Internationaal sportevenement 
Maximaal € 2.500.000,-.

Aanloopevenement
Maximaal € 500.000,-.

Overige topsportevenementen
Maximaal € 250.000,-.

Doelgroep

Degene die het sportevenement en het programma van side events organiseert. Dat kan zijn: een landelijke sportorganisatie, een gemeente, een provincie of een speciaal voor dat doel opgerichte rechtspersoon. In geval van een gezamenlijk georganiseerd sportevenement kan ieder voor het eigen aandeel in de organisatie een rijksbijdrage aanvragen. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de aanvragen in onderlinge samenhang worden behandeld. 

Aanvragen

De aanvraag moet worden ingediend vóór aanvang van de activiteiten, waarvoor de rijksbijdrage wordt aangevraagd.
Indien meerdere organisaties het sportevenement en het programma van side events samen organiseren, geldt als uitgangspunt dat de aanvragen in onderlinge samenhang worden behandeld. De verschillende (deel)aanvragen moeten dan ook tegelijk worden ingediend.