Subsidie voor sportverenigingen

Subsidies
Subsidie voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de kosten van de subsidiabele activiteiten tot een maximum van € 2.500.000 per kalenderjaar.

Toepassing

Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren, kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen. 

De regeling heeft betrekking op sportgerelateerde kosten die vanaf 1 januari 2019 aan de organisatie gefactureerd worden. Horecagerelateerde activiteiten worden niet gesubsidieerd.

Voorwaarden

Iedere organisatie die zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code geeft aan wat de activiteit van de organisatie is. Zo kan er worden bepaald of er inderdaad sprake is van een amateursportorganisatie.

Organisaties waarbij de SBI-code begint met de cijfers 93.1 zijn sportorganisaties. Zij komen daarom in aanmerking voor subsidie. Uitzondering daarop vormen organisaties met codes die gerelateerd zijn aan beroepssporten (93.13, 91.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5).

Subsidie

De regeling subsidieert 20% van de kosten van de activiteiten (inclusief btw). Per organisatie geldt een maximum subsidiebedrag van € 2,5 miljoen per kalenderjaar. U mag meerdere aanvragen indienen.

Voor de gehele regeling is in 2019 een budget van € 87 miljoen beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Voor energiebesparende maatregelen of activiteiten om de toegankelijkheid van de accommodatie te verbeteren, kan aanvullende subsidie worden verstrekt. Deze subsidie bedraagt maximaal 15% van de kosten (inclusief btw).

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Meesturen

  • Contactgegevens van de aanvragende organisatie en eventueel een intermediair.
  • KvK-uittreksel waaruit blijkt wie er bij je organisatie tekenbevoegd is/zijn
  • Mocht een intermediair uw aanvraag doen, zorgt u er dan voor dat het machtigingsformulier wordt getekend door de tekenbevoegde(n) zoals vermeld op het KvK-uittreksel
  • Bankgegevens met een scan van een bankafschrift die niet ouder is dan 3 maanden, waarbij de naam van de aanvragende organisatie en IBAN volledig leesbaar zijn
  • Start- en einddatum van de activiteiten waarvoor je subsidie aanvraagt
  • De kosten die je hebt gemaakt of gaat maken. Deze kosten moeten worden onderbouwd met facturen, offertes en betaalbewijzen
  • Scans van facturen, offertes en betaalbewijzen van uw kosten, met een vermelding van de naam van de aanvragende partij
  • De SBI-code(s) van de aanvragende organisatie.