Subsidie voor stichtingen en verenigingen op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en milieu en educatie

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor stichtingen en verenigingen op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en milieu en educatie. Je kunt de subsidie via een aanvraagformulier aanvragen. Het afgelopen jaar was er ruim 87.000 euro beschikbaar.

Toepassing

Het fonds ondersteunt onder criteria initiatieven op Schouwen-Duiveland van stichtingen en verenigingen op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en milieu en educatie.

Werkgebied

Het werkgebied van het fonds is Schouwen-Duiveland.

Voorwaarden

 • Alleen projecten met een breed maatschappelijk draagvlak en een ideële, sociale of educatieve strekking komen in beginsel in aanmerking voor financiële ondersteuning, mits deze projecten naar het bindend oordeel van het bestuur een bijdrage leveren aan de samenleving binnen het werkgebied
 • Uitsluitend aanvragen van rechtspersonen zonder winstoogmerk, zoals een stichting of vereniging
 • Financiële ondersteuning is altijd incidenteel en niet permanent
 • De aanvrager dient aan te tonen dat ten tijde van de aanvraag of tijdens de realisatie van het project niet kan worden beschikt over voldoende geldelijke middelen uit andere bron

Restricties

Onderstaande projecten en kosten komen niet voor financieële ondersteuning in aanmerking.

 • Projecten van overheden, overheidsinstellingen of daarmee naar het oordeel van het bestuur nauw gelieerde instellingen en van geheel of grotendeels door enige overheid structureel gesubsidieerde rechtspersonen
 • Projecten van commerciële instellingen, institutionele beleggers of fondsen
 • Projecten met een uitgesproken politiek of religieus karakter
 • Projecten met een internationaal of buitenlands karakter
 • Exploitatiekosten, overheadkosten, niet-projectgebonden salariskosten en overige kosten van de aanvrager komen niet aanmerking voor financiële ondersteuning

Projecten die ten tijde van de indiening van de aanvraag of tijdens de behandeling daarvan reeds geheel of gedeeltelijk in uitvoering of gerealiseerd zijn, komen niet in aanmerking voor financiële ondersteuning.

Subsidie

Het afgelopen jaar is er voor ruim 87.000 euro aan subsidies verstrekt.

Aanvragen

Schriftelijk, via aanvraagformulier (zie bijlagen).

Let op
BIj aanvragen groter dan 10.000 euro laatste (goedgekeurde)jaarrekening meesturen.

Meesturen

 • Actuele statuten van je organisatie
 • Uittreksel (maximaal 1 jaar oud) uit het Handelsregister
 • Meest recente activiteitenplan
 • Begroting van het lopende jaar, zo mogelijk de begroting van het volgend jaar
 • Meest recente door het bestuur vastgestelde balans en resultatenrekening (financieel jaarverslag); wordt de aanvraag ingediend nà 1 juni dan dienen de gegevens van het voorafgaande kalenderjaar te worden overlegd
 • Gespecificeerde opgave van de kostenbegroting en/of offertes van het project waarvoor je een bijdrage vraagt
 • Financierings- / dekkingsplan (ook in te vullen bij de projectomschrijving)
 • Relevante documentatie over de organisatie en activiteiten

Relevante links