Subsidie voor toonaangevende onderzoeker in de geneeskunde

Subsidies, Prijzen
Prijs voor een toonaangevende onderzoeker in de geneeskunde waarvan het wetenschappelijke werk een aanzienlijke belofte inhoudt en of naar verwachting zullen leiden tot een belangrijke toepassing in het geneeskundig handelen. Aan de prijs is een geldbedrag van $ 200.000 verbonden. Nominaties moeten in de Engelse taal per e-mail worden ingediend via een door de verstrekker beschikbaar gestelde nominatieformulier. 

Toepassing

De prijs beloont pionierswerk in de geneeskunde en is beschikbaar voor een wetenschapper wier prestaties hebben geleid of naar verwachting zullen leiden tot een belangrijke beslissing in het geneeskundig handelen.

Doelgroep

Een actieve, internationaal toonaangevende onderzoeker in de geneeskunde wiens wetenschappelijke werk nog een aanzienlijke belofte inhoudt en wiens prestaties hebben geleid of naar verwachting zullen leiden tot een belangrijke toepassing in het geneeskundig handelen.

Voorwaarden

Voor nominatie voor de prijs komen kandidaten in aanmerking die:

 • Excellente, internationaal erkende wetenschapper zijn
 • Actieve wetenschappers zijn wier wetenschappelijke werk nog een aanzienlijke belofte inhoudt
 • Een aanstelling hebben bij een universiteit of onderzoeksinstelling in Nederland of daarbuiten

Beoordelingscriteria

 • De beoordeling van genomineerde kandidaten voor de Heinekenprijzen door de jury’s vindt plaats aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:
  • Internationaal erkende wetenschappelijke kwaliteit van de kandidaat, waarbij die kwaliteit zal worden bepaald aan de hand van de criteria die gangbaar zijn voor de beoordeling van kwaliteit in het vakgebied van de kandidaat, waaronder (maar niet beperkt tot)
  • De bijdrage van de kandidaat aan de ontwikkeling van haar/zijn vakgebied, waarbij speciale aandacht zal worden besteed aan de bijdrage van de kandidaat aan baanbrekend onderzoek of aan baanbrekende publicaties
  • Lidmaatschappen van (inter)nationale jury’s, visitatiecommissies, wetenschappelijke redacties, wetenschappelijke academies of andere relevante organisaties
  • (Internationale) wetenschappelijke erkenningen, waaronder aan de kandidaat toegekende wetenschappelijke prijzen en subsidies
  • Overige kwaliteiten, zoals de wijze waarop de kandidaat jonge onderzoekers inspireert, haar/zijn bijdrage aan kennisvalorisatie en wetenschapscommunicatie
 • De mate waarin het wetenschappelijke werk van de kandidaat een aanzienlijke belofte voor de komende periode inhoudt
 • De kandidaat heeft een prestatie geleverd welke tot een belangrijke toepassing in het geneeskundig handelen heeft geleid of naar verwachting zal leiden

Prijs

De prijs bestaat uit een geldbedrag van $ 200.000.

Aanvragen

Aanmelden kan alleen via nominaties.

ls nominatoren voor de Heinekenprijzen komen in aanmerking:

 • Leden van de KNAW
 • Colleges van bestuur en decanen van universiteiten in Nederland
 • Directeuren van onderzoeksinstituten in Nederland
 • Individuele hoogleraren van universiteiten in Nederland en daarbuiten
 • Academies en andere instellingen van wetenschappen in Nederland en daarbuiten
 • Het bestuur van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren

Nominaties moeten in de Engelse taal en per e-mail worden ingediend via het bijgaande nominatieformulier.

Het nominatieformulier met de gevraagde bijlagen dient vóór de door de sluitingsdatum te worden ingezonden aan hp@knaw.nl. Indien de nominatie niet vóór deze datum is ingediend, wordt de nominatie niet in behandeling genomen.