Subsidie voor vastgoedeigenaren of gebruikers van vastgoed voor herontwikkeling vastgoed

Subsidies, Financieringen en kredieten, Borgen en garantiestellingen
Financiële ondersteuning voor ondernemers, vastgoedeigenaren  en gebruikers van vastgoed voor het (her)ontwikkelen van (bestaande) werklocaties op bestaande bedrijventerreinen binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven. Het duwtje in de rug bestaat uit een geldlening of een garantie tegen “gunstige” voorwaarden. De hoogte van de subsidie, bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 1.000.000 en maximum € 2.500.000 per aanvraag.

Toepassing

Eenmalige subsidie voor realisatie van (her)ontwikkelingsprojecten, bestaande uit een of meerdere onderstaande activiteiten:

 • Realisatie van een ruimtelijke ingreep op een locatie
 • Realisatie van het (her)ontwikkelen/ verbeteren van bebouwing
 • Realisatie van (duurzame) innovatieve concepten op/ aan of in een gebouw
 • Realisatie specifieke inrichtingsvereisten voor meerdere gebruikers binnen de doelgroep van deze regeling. 

Voorwaarden

 • Het project wordt uitgevoerd binnen de aangewezen werklocaties, zoals opgenomen in de subsidieverordening (zie bijlage subsidieverordening, Bijlage 2 Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties)
  Het betreft hier werklocaties in de Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen C.A., Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre)
 • Er is sprake van het behouden, creëren en/ of uitbreiden van werkgelegenheid
 • Het project levert een aantoonbaar positief effect op voor het SGE
 • Naast de subsidieaanvrager profiteert, in de vorm van een toename van innovatie en/ of groei, minimaal 1 andere partij binnen de keten van toeleveranciers/ afnemers van het project
 • De subsidieaanvrager investeert, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit het aantrekken van vreemd vermogen dan wel uit verkregen subsidie niet verstrekt door één van de bij de SGE aangesloten bestuursorganen noch de besloten vennootschap Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, minimaal 50% van de totale projectomvang
 • De projectaanvraag heeft betrekking op minimaal een projectomvang van € 2.000.000,-
 • Er is een brief vanuit de betrokken SGE gemeente waarin het project is gelegen waaruit blijkt dat minimaal is aangegeven dat zij positief staat tegenover het voorgenomen project en zich actief zal inspannen, binnen de wettelijke kaders, om het project (bestuursrechtelijk) mogelijk te maken
 • Er is sprake is van een sluitende businesscase
 • Er is voldoende aangetoond dat het project zonder subsidie niet gerealiseerd kan worden
 • Het project waar de aanvraag betrekking op heeft start binnen 1 jaar na datum subsidiebeschikking, waarbij het bestuur de bevoegdheid heeft deze termijn één keer te verlengen
 • Er wordt alleen een subsidie alleen verleend indien na beoordeling van de businesscase blijkt dat door toevoeging van het project aan ROW, op basis van het worstcase scenario, de gemiddelde revolverendheid van ROW niet onder de 50% uit komt. 

Bij concurrerende aanvragen zijn er prioriteringscriteria. Deze kun je vinden in bijlage  van de subsidieverordening

Restricties

In onderstaande gevallen zal subsidie geweigerd worden.

 • Al er ten aanzien van de subsidieaanvrager een bevel tot terugvordering voor onrechtmatig verleende staatssteun uitstaat
 • In het geval geconstateerd wordt dat er mogelijk sprake is van ongeoorloofde staatsteun
 • De subsidieverstrekker kan bepalen dat een subsidie aan een rechtspersoon wordt geweigerd of wordt ingetrokken in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob.

Subsidie

Subsidies zal worden verstrekt in de vorm van een lening of een garantstelling.
De hoogte van de subsidie, bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 1.000.000 en maximum € 2.500.000 per aanvraag.

Subsidieabele kosten
Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen alle kosten voor subsidie in aanmerking met uitzondering van de volgende kosten:

 • BTW die op grond van de Wet op de Omzetbelasting 1968 kan worden verrekend
 • BTW die op grond van de Wet op het BTW compensatiefonds 2003 kan worden gecompenseerd
 • Kosten die te maken hebben met de aanleg/ inrichting van het openbare gebied
 • Kosten voor voorbereiding en reeds gemaakte plankosten vooraf aan het indienen van de subsidieaanvraag
 • Boekwaarde van de vaste activa indien die afwijken van de op moment van aanvraag geldende marktwaarde

Aanvragen

Je kunt de subsidie alleen aanvragen in de aanvraagperiode (zie rechtsboven).

Aanvragen via een aanvraagformulier en de daarin voorgeschreven bijlagen, en dat vervolgens mailen.

Meesturen

Een omschrijving van:

 • Het project en de bij het project betrokken partijen
 • De maatschappelijke en economische meerwaarde en daarmee een onderbouwing waarom het project in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit ROW
 • Een financiële analyse van het project in de vorm van minimaal een begroting en kasstromen model
 • Een verantwoording op basis waarvan blijkt dat het project past en voldoet aan de subsidiecriteria en op basis waarvan blijkt hoe hoog de subsidieaanvraag is