Subsidie voor veiligheid journalisten

Subsidies
Subsidie voor organisaties die zich inzetten voor de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en de veiligheid van journalisten voor activiteiten die bijdragen aan de veiligheid van journalisten, in het bijzonder voor de bescherming van journalisten in nood. In totaal is er € 2 miljoen beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen door een aanvraagformulier in te vullen en deze vervolgens naar de verstrekker door te mailen.

Toepassing

Subsidie voor projecten van zelfstandige maatschappelijke organisaties die op resultaatgerichte wijze werken aan de bescherming en bevordering van persvrijheid en de bescherming van journalisten en hier aantoonbare ervaring mee hebben.

Onder maatschappelijke organisatie wordt in dit kader verstaan een niet op winst gerichte, niet aan een overheidsinstantie statutair of feitelijk verbonden organisatie met een maatschappelijk oogmerk, beschikkend over rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht, die niet door een overheidsinstantie is opgericht, dan wel die na oprichting door een overheidsinstantie geheel verzelfstandigd is.

Voorwaarden

Dit subsidiebeleidskader valt onder de mensenrechtenprioriteit vrijheid van meningsuiting, waarvoor de volgende algemene doelstelling is omschreven: de bevordering van de veiligheid van journalisten, met specifieke aandacht voor de bescherming van journalisten in nood.

Je eventuele subsidieaanvraag moet dan ook hierop betrekking hebben.

Drempelcriteria en inhoudelijke criteria
Je aanvraag moet voldoen aan een aantal zogenaamde drempel- en criteria. Een toelichting hierop kun je vinden in de bijlage.

Subsidie

In totaal is er € 2 miljoen beschikbaar.

Aanvragen

Je kunt een subsidieaanvraag indienen door per aanvraag één aanvraagstramien in te vullen (zie bijlagen).
Dit aanvraagstramien moet je samen met de in het stramien genoemde bijlagen mailen naar DMM-MRF@minbuza.nl.

De bijlagen bij je aanvraag mogen maximaal 14 MB groot zijn