Subsidie voor verbeteren gezondheid bij achterstandsituatie

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten gericht op het leren en onderzoeken hoe we in Nederland hulp, zorg en ondersteuning beter en doelmatiger kunnen organiseren om zo gezondheidsachterstanden bij gezinnen te verminderen, aansluitend bij de leefwereld van gezinnen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een situatie dat er al (indirect) in een gebied gewerkt wordt aan het vergroten van kansen van gezinnen in achterstandssituaties en je wilt weten wat het effect is op de ervaren gezondheid van gezinnen en hier samen met de subsidieverstrekker van wlt leren. Hiervoor kun je maximaal € 100.000 per project aanvragen. Het zou ook kunnen gaan om een project waarbij gestart wordt met een werkwijze voor het terugdringen van gezondheidsachterstanden bij gezinnen en je cofinanciering zoekt voor de uitvoering ervan en hier samen met de subsidieverstrekker van wilt leren. Hiervoor kun je maximaal € 500.000 per project aanvragen. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de looptijd van de regeling.

Toepassing

In deze subsidieronde wil de subsidieverstrekker partnerschappen aangaan met gebieden die integraal aan de verbetering van de gezondheid van gezinnen in een achterstandssituatie werken en daarover willen leren en er beter in willen worden.
De subsidieverstrekker gaat er daarbij vanuit dat de mensen uit de primaire doelgroep, de gezinnen in een achterstandssituatie, vanaf de aanvraag een aantoonbare rol hebben bij het bepalen van richting en kader van het gehele traject.

In essentie zijn er twee manieren om bij deze subsidieronde aan te sluiten.

Optie 1: In het gebied wordt al (indirect) gewerkt aan vergroten van kansen van gezinnen in een achterstandssituatie en je wilt meten wat het effect is op de ervaren gezondheid van gezinnen en wil hier samen met de subsidieverstrekker van leren
Deze vorm past goed bij trajecten die niet (direct) gericht zijn op het terugdringen van gezondheidsachterstanden, maar waarvan het samenwerkingsverband of netwerk benieuwd is welke invloed het heeft op de ervaren gezondheid van de gezinnen in het gebied.

De subsidieverstrekker zorgt in dat geval voor financiering van het op een prettige, stimulerende en privacy-vriendelijke manier ophalen van de minimale dataset bij de gezinnen. Daarnaast denkt een onderzoeker uit een door de susbidieverstrekker aangewezen onderzoeksinstituut mee over hoe deze extra opgehaalde data voor de betrokken gezinnen, het traject en het samenwerkingsverband of netwerk van meerwaarde kan zijn, al dan niet in combinatie met andere in het traject opgehaalde data.

Je bent, met een stevig samenwerkingsverband/netwerk al gestart met of hebt een plan en financiering voor een integrale werkwijze rondom het terugdringen van de negatieve effecten van verschillen in opleiding en besteedbaar inkomen in een gebied. Met hulp van de subsidieverstrekker wil je ook meten wat dit oplevert voor het verbeteren van de ervaren gezondheid van gezinnen en hierover met de verstrekker leren.

Je krijgt hierbij van de subsidieverstrekker budget voor het organiseren van metingen (het verzamelen van de data bij de gezinnen) en hulp van een onderzoeker bij het passend maken van de metingen bij je specifieke situatie, zodat je er in je eigen gebied veel van leert en er wat aan hebt.

De subsidieverstrekker vraagt om minimaal twee meetmomenten, maar kan ook een hoger aantal financieren indien is onderbouwd hoe dit van meerwaarde is.

Optie 2: In het gebied is een plan voor een integrale werkwijze voor terugdringen van gezondheidsachterstanden bij gezinnen. Je zoekt cofinanciering voor het uitvoeren ervan en wil hier samen met de subsidieverstrekker van leren
Je hebt, samen met een stevig samenwerkingsverband/netwerk in een gebied, een idee of plan en nog onvoldoende financiering voor een integrale werkwijze gericht op het terugdringen van gezondheidsachterstanden bij gezinnen en wil dit met hulp van de subsidieverstrekker financieren, uitvoeren en ook meten wat dit oplevert op het vlak van het terugdringen van gezondheidsachterstanden.

De subsidieverstrekker zorgt voor budget voor het uitvoeren van die integrale werkwijze (aanvullend op de gangbare financiering vanuit de verantwoordelijke partijen), organiseren van metingen en hulp van een onderzoeker bij het passend maken bij je specifieke situatie, zodat je hier ook en vooral in je eigen gebied veel van leert.

Deze vorm past goed bij integrale werkwijzen die gericht zijn op het terugdringen van gezondheidsachterstanden en waarvan het samenwerkingsverband of netwerk wil leren welke invloed hebben op de ervaren gezondheid van de gezinnen in het gebied.

Je zoekt bijvoorbeeld aanvullende financiering voor het scheppen van ruimte voor professionals, het versterken van de stem van de gezinnen of het verstevigen van de argumentatie voor (alternatieve) financiering voor het duurzaam inbedden van de werkwijze in beleid.

De subsidieverstrekker zorgt voor financiering van die onderdelen in het traject die niet uit reguliere financiering betaald kunnen worden en voor het op een prettige, stimulerende en privacy-vriendelijke manier ophalen van de minimale dataset  bij de gezinnen. Een onderzoeker uit een door de subsidieverstrekker aangewezen onderzoeksinstituut denkt mee over hoe deze extra opgehaalde data voor de betrokken gezinnen, het traject en het samenwerkingsverband of netwerk van meerwaarde kan zijn, al dan niet in combinatie met de andere in het traject opgehaalde data.

Voorwaarden

Beoordelingscriteria
De criteria bij de beoordeling zijn:

 • Bemensing van het project
 • Doeltreffendheid van de aanpak
 • Betrokkenheid van de doelgroep
 • Projectplan en -begroting (incl. dekkingsplan)
 • Borging en duurzaamheid van de aanpak en de mate waarin voldaan wordt aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven.

Prioritering
In deze subsidieronde zal bij een (te) groot aantal aanvragen voorrang worden gegeven aan voorstellen:

 • Die als totaal voor een evenwichtige spreiding zorgen tussen de aard van de gebieden (grote en kleine steden, krimpgebieden, enz.)
 • Van organisaties die zelf met geld of ‘in kind’ in het project of de activiteit participeren, dan wel daartoe andere partijen bereid hebben gevonden (matching met bijvoorbeeld gemeenten, werkgevers, patiëntenorganisaties en vermogens- of gezondheidsfondsen)

 

Subsidie

Het beschikbare budget voor het programma is 40 miljoen euro voor de periode 2021 tot en met 2030. Voor deze open call is maximaal 2.7 miljoen euro beschikbaar.

Optie 1: In het gebied wordt al (indirect) gewerkt aan vergroten van kansen van gezinnen in een achterstandssituatie
Je wilt weten wat het effect is op de ervaren gezondheid van gezinnen en hier samen met de subsidieverstrekker van leren.
Voorstellen kunnen worden ingediend tot een maximum bedrag per aanvraag van € 100.000.
Plan en begroting hebben in beginsel als startdatum 1 juli 2021 en een looptijd van maximaal 108 maanden (1 juli 2030).

Optie 2: In het gebied wordt gestart met een (nieuwe) integrale werkwijze voor het terugdringen van gezondheidsachterstanden bij gezinnen en je zoekt cofinanciering voor de uitvoering ervan en wil hier samen met de subsidieverstrekker  van leren
Voorstellen kunnen worden ingediend tot een maximum bedrag per aanvraag van € 500.000.
Plan en begroting hebben in beginsel als startdatum 1 juli 2021 en een looptijd van maximaal 108 maanden (1 juli 2030). 

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.
Aanvragen moeten in het Nederlands worden ingediend.

De aanvraag gaat in op het volgende

 • Verandertheorie:
  Bij de aanvraag zit een heldere weergave van de verandertheorie op hoofdlijnen met daarbij aangegeven hoe je het proces van bijsturen denkt in te richten en hoe je eigen verandertheorie aansluit bij de verandertheorie van het programma Samen Kansrijk en Gezond van de verstrekker
 • Gebied:
  Je maakt helder in welk gebied (gemeente/dorp/wijk...) je de gezondheidsachterstanden bij gezinnen denkt terug te gaan dringen en waarom juist in dit gebied veel impact is te maken
 • Doelgroep:
  Je maakt aannemelijk dat de gezinnen in het gebied vanaf de aanvraag betrokken zijn en het is helder en inzichtelijk hoe zij richting geven aan het traject
 • Integrale werkwijze
  je maakt helder wat de integrale werkwijze inhoudt, waarom die zo goed past bij de gezinnen in het gebied en waarom (indien dit het geval is) die op dit moment niet uit reguliere bronnen gefinancierd kan worden
 • Periode:
  Je maakt in de aanvraag duidelijk voor welke periode je subsidie aanvraagt en hoe dit gerelateerd is aan waar je in tien jaar naartoe werkt in het betrokken gebied m.b.t. het verminderen van (gezondheids)achterstanden bij gezinnen
 • Samenwerking:
  je maakt aannemelijk dat je samenwerkt met meerdere domeinen, schetst hoe die samenwerking er nu uitziet, hoe je de samenwerking gaat verbeteren, wat daarvan de meerwaarde is en wat daarvoor nodig is
 • Looptijd:
  je maakt aannemelijk dat je de betrokken gezinnen longitudinaal gaat volgen en maakt helder waarom je welke looptijd kiest
 • Minimale dataset: Je maakt aannemelijk dat je bij elk betrokken gezin een minimale dataset gaat verzamelen op minstens twee momenten in de tijd en deze data gaat delen met een door de verstrekker aangewezen onderzoeksorganisatie.
  Je maakt daarbij aannemelijk hoe je weet dat je de juiste gezinnen betrekt in zowel de (nieuwe) werkwijze als het meten
 • Team: je geeft inzicht in het betrokken team en maakt aannemelijk dat de projectleider past bij het gebied en de nieuwe werkwijze en beschikt over de juiste kennis en ervaring en een stevig netwerk bij de noodzakelijke stakeholders
 • Maatschappelijke kosten en baten: je maakt aannemelijk wat de (geschatte) maatschappelijke kosten en baten (zouden) zijn van het invoeren van de integrale werkwijze in je gebied en bij wie die kosten en baten zouden vallen