Subsidie voor verbeteren leefbaarheid in wijk, dorp of stad

Subsidies
Subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland in Friesland, maar ook bijvoorbeeld projecten gericht op kansen voor burgers, sociale innovatie, cultuur, duurzame dorpen, cultuurhistorie en landschap. Subsidie tot maximaal € 75.000 per aanvraag voor grote maatschappelijke initiatieven, niet zijnde een evenement. 

Toepassing

Subsidie voor initiatieven van inwoners van Friesland om de leefbaarheid van de wijk, dorp, regio of eiland te verbeteren.

Met andere woorden: projecten die ervoor zorgen dat je prettig kunt wonen en leven in je wijk, dorp, regio of eiland. Denk bijvoorbeeld aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar denk ook aan projecten gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap.

Doelgroep

 • Subsidie voor kleine maatschappelijke initiatieven en nieuwe evenementen wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen, stichtingen, coöperaties, groepen van ten minste vijf natuurlijke personen en Staatsbosbeheer
 • Subsidie voor grote maatschappelijke initiatieven wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen, stichtingen, coöperaties en Staatsbosbeheer

Werkgebied

Provincie Friesland, waarbij er sprake is van onderstaande gebiedsindeling.

 • Waddeneilanden
  Gemeenten: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland
 • Noordoost Fryslân:
  Ferwerderadiel, Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland c.a., Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
 • Noordwest Fryslân:
  Harlingen, de Waadhoeke en Leeuwarden
 • Zuidwest Fryslân:
  de Fryske Marren en Súdwest-Fryslân
 • Zuidoost Fryslân:
  Smallingerland, Opsterland, Weststellingwerf, Ooststellingwerf en Heerenveen.

Subsidie

Tot maximaal 75.000 euro.

Voorwaarden

 • Het is belangrijk dat je idee een bijdrage levert aan de leefbaarheid in uw regio
 • Er dient draagvlak te zijn voor je project. Het is daarom van belang dat projecten gezamenlijk ingediend en uitgevoerd worden
 • De hoogte van de subsidieaanvraag bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten en bedraagt nooit meer dan € 3.000 voor nieuwe evenementen, € 10.000 voor kleine maatschappelijke initiatieven en € 35.000,- voor grote maatschappelijke initiatieven
 • Om aan uw idee subsidie toe te kennen is een complete aanvraag nodig. Bij het aanvraagformulier hoort een projectplan, een kostenbegroting, dekkingsplan en indien van toepassing een inschrijving bij Kamer van Koophandel. Als je als aanvragende partij gemachtigd bent voeg je een volmacht toe
 • De datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst
 • Je idee moet haalbaar en uitvoerbaar zijn binnen een jaar nadat je formeel bericht hebt gekregen over het ontvangen van subsidie voor kleine maatschappelijke initiatieven en binnen 24 maanden na formele berichtgeving voor grote maatschappelijke initiatieven
 • Je draagt zelf, samen met andere betrokkenen, bij aan de uitvoering van het idee
 • Na uitvoering van het project plaatst je een verslag (max. 1000 tekens) en een foto op het overzicht 'projecten in beeld'

Zie ook de officiële regeling (zie bijlagen).

Restricties

Een subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

 • De activiteit geheel of deels gericht is op het behalen van winst
 • Voor de activiteit een andere provinciale subsidie is of kan worden verstrekt
 • Het aannemelijk is dat de activiteit leidt tot investeringen die ongedekte toekomstige lasten voor onderhoud of instandhouding tot gevolg hebben
 • De activiteit geheel of deels bestaat uit een bestaande periodiek terugkerende activiteit
 • Er gegronde reden bestaat dat de activiteit in financiële, organisatorische of technische zin niet haalbaar is
 • Er geen dekkende projectbegroting is
 • De subsidieaanvraag minder dan 8 punten heeft ontvangen na beoordeling
 • De aanvraag betrekking heeft op activiteiten die worden uitgesloten van subsidie op grond van beleid van provinciale staten of gedeputeerde staten
 • De activiteit geheel of gedeeltelijk bestaat uit het opstellen van een dorps- stads- of wijkvisie

Aanvragen

Via aanvraagformulier.

Let op
Het aanvraagformulier is beschikbaar op de website van het fonds, maar het kan zijn dat dit alleen tijdens de aanvraagperioden van de regeling is.

 1. Aanvraagformulier downloaden, printen, invullen en ondertekenen (zie link boven)