Subsidie voor vernieuwende maatschappelijke initiatieven

Subsidies
Subsidie voor projecten die een oplossing bieden voor maatschappelijke vraagstukken in Rotterdam. De subsidieverstrekker zoekt hierbij met name oplossingen voor de energietransitie, het in goede banen leiden van de groei van de stad, de nieuwe economie, gelijke oplossingen voor werk, goed onderwijs, minder armoede en sport, toerisme en stadscultuur en vernieuwende initiatieven die veiligheidsissues aanpakken. De subsidie bedraagt voor rechtspersonen ten maximaal 100.000 euro en voor natuurlijke personen ten hoogste € 25.000. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor vernieuwende initiatieven met een maatschappelijke bijdrage voor Rotterdam, waarbij deze betrekking moeten hebben op een van de onderstaande thema's:

 • Energietransitie
 • Groei van de stad
 • Nieuwe economie
 • Gelijke kansen
 • Toerisme en stadscultuur
 • Samenleven

Deze subsidieregeling is tevens van toepassing op de verstrekking van subsidies voor activiteiten die niet vallen in een van de bovenstaande thema’s, maar wel vernieuwend zijn en een maatschappelijke bijdrage hebben voor Rotterdam.

Energietransitie
Hoe zorgen we dat Rotterdammers over willen en kunnen stappen naar hernieuwbare energie thuis en onderweg? Maar ook; hoe zorgen we dat de energietransitie betaalbaar en haalbaar is voor iedereen?

Groei van de stad Rotterdam
Rotterdam groeit. Steeds meer mensen voelen zich aangetrokken tot de stedelijke dynamiek van Rotterdam. De ruimte die in de stad beschikbaar is wordt minder. Hierdoor moet slimmer worden omgegaan met de beperkte ruimte die er binnen de stad is.

Nieuwe economie
Hoe verdienen Rotterdammers in de toekomst hun inkomen? Die vraag is belangrijk nu de economie snel verandert. Er wordt steeds meer ‘digitaal’ gewerkt. Ook worden meer schonere grondstoffen gebruikt met minder afval waarbij meer onderdelen van producten worden opnieuw gebruikt. De verstrekker stelt subsidie beschikbaar voor initiatieven die helpen om nieuwe manieren te vinden.

Gelijke kansen
Gelijke kansen voor iedere Rotterdammer voor werk, goed onderwijs, minder armoede en sport. Zorgen, geldproblemen, werkloosheid, laaggeletterdheid en woonomgeving zijn van invloed op hoe je je voelt én op het maken van keuzes. Voor Gelijke Kansen zoekt de subsidieverstrekker innovatieve, structurele en verfrissende handelswijzen die bijdragen aan oplossingen voor armoede, schulden, werk, jeugd, sport, onderwijs of gezondheid.

Toerisme en stadscultuur
Er komen steeds meer mensen wonen, werken, sporten en recreëren in Rotterdam. Hoe zetten we dit om in kansen zodat we de stad nu en in de toekomst aantrekkelijk houden voor bewoners en bezoekers en we kunnen bijdragen aan de Rotterdamse quality of life? De maatschappelijke bijdrage van een initiatief voor het thema Toerisme en stadscultuur wordt beoordeeld aan de mate waarin de ontwerp en cultuursector een innovatiemotor is voor andere domeinen of de identiteit van de stad wordt versterkt voor bewoners of bezoekers.

Samenleven
Samenleven gaat over vitale Rotterdammers die zich veilig, welkom en thuis voelen in de stad. We verwelkomen initiatieven die Rotterdammers uitnodigen om te sporten, spelen, bewegen, recreëren, of elkaar te ontmoeten in de openbare buitenruimte. En ook vernieuwende initiatieven die veiligheidsissues aanpakken zijn welkom

Doelgroep

Een aanvraag voor een subsidie kan worden ingediend door een rechtspersoon die blijkens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland is gevestigd of door een natuurlijk, meerderjarig persoon die blijkens de Basisregistratie Personen in Rotterdam woont.

Werkgebied

Rotterdam.

Voorwaarden

Zie boven

Restricties

De aanvraag voor subsidie wordt in ieder geval afgewezen indien:

 • Het initiatief buiten de gemeentegrenzen van Rotterdam wordt uitgevoerd
 • Het initiatief niet ten behoeve van de inwoners van Rotterdam wordt uitgevoerd
 • Het initiatief voor dezelfde activiteiten reeds een subsidie heeft ontvangen van het college
 • Subsidiëring op grond van een andere regeling van de gemeente Rotterdam mogelijk is
 • De aanvraag in strijd is met de SVR 2014 of de Algemene wet bestuursrecht
 • Voor de uitvoering van het initiatief geen sprake is van een eigen bijdrage van minimaal 50% van de totale kosten van het initiatief in tijd, kennis of middelen
 • Het initiatief in de openbare ruimte wordt uitgevoerd en in de aanvraag geen rekening wordt gehouden met de structurele kosten van het beheer en onderhoud na subsidie
 • De aanvrager niet vóór de uiterste aanvraagdatum via het aanmeldformulier  heeft aangegeven voornemens te zijn om een subsidieaanvraag in te dienen
 • Het een aanvraag betreft voor eenzelfde initiatief dat eerder op inhoudelijke gronden op grond van een subsidieregeling  is afgewezen, tenzij de inhoud van de aanvraag substantieel is gewijzigd en de aanvrager hiervan melding maakt

Subsidie

Maximaal 100.000 euro per project.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Meesturen

 • Projectplan (zie bijlage)