Subsidie voor vernieuwende projecten cultuur- of erfgoedparticipatie

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor vernieuwende projecten op het gebied van cultuur- en erfgoedparticipatie. De subsidie kan worden aangevraagd door cultuurmakers en culturele instellingen. De subsidie per aanvraag bedraagt maximaal € 5.000.

Toepassing

Subsidie voor een kleinschalig en vernieuwend project op het vlak van de actieve cultuur- of erfgoedparticipatie in de vrije tijd, dat ontwikkeld en uitgevoerd wordt door een groep cultuurmakers en waarbij zij met nieuwe inhoud en/of vormen van cultuurparticipatie aan de slag gaan.

Doelgroep

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door:

 • Een in Nederland gevestigd natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder met een geldige verblijfstitel, zijnde een cultuurmaker, namens een groep van minimaal drie cultuurmakers
 • Een in Nederland gevestigde culturele instelling met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk

Voorwaarden

 • Er is voor het project sprake van een begrotingstekort, en de behoefte aan ondersteuning kan worden aangetoond aan het fonds
 • Je kunt als aanvrager aannemelijk maken dat de beschikbare financiële middelen, met inbegrip van het fonds, voldoende zijn om het project uit te voeren
 • De subsidie bedraagt niet meer dan 50% van de totale voor subsidie in aanmerking komende projectkosten.
 • De hoogte van de subsidie dient in redelijke verhouding te staan tot de activiteiten waarvoor wordt aangevraagd
 • Slechts direct aan het project gerelateerde kosten komen voor subsidie in aanmerking

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Inhoudelijke kwaliteit van het project in relatie tot het doel van de regeling
 • Organisatorische kwaliteit
 • Samenwerking door de groep cultuurmakers

Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient een aanvraag te voldoen aan alle criteria.

Restricties

 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer bedragen dan 7% van de totale kosten van het project
 • Maximaal 20% van de subsidie van het Fonds mag worden ingezet voor materiële investeringen die benodigd zijn voor het project
 • Indien de subsidieontvanger een natuurlijk persoon is, dan wordt de subsidie verleend onder de opschortende voorwaarde dat een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt overgelegd.

Subsidie

De subsidie per aanvraag bedraagt maximaal € 5.000.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Meesturen

 • Projectplan voor de gehele looptijd van het project
 • Samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage voor model)
 • Sluitende begroting (zie bijlage voor model)