Subsidie voor vernieuwing in de bibliotheek

Subsidies
Subsidie voor voor het ontwikkelen van vernieuwing in de bibliotheek naar een plek waar de burger terecht kan voor informatie, om te leren, te ontmoeten en te lezen. Het kan hierbij gaan om de ontwikkeling van innovatie voor lokale bibliotheken in de overgang naar de toekomstige bibliotheek, maar ook om projecten met een breder doel (dan cultureel). De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen, zoals stichtingen. Er is dit jaar 800.000 euro subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor voor het ontwikkelen van vernieuwing in de bibliotheek.
Er kan susbidie worden verstrekt voor projecten gericht op de ontwikkeling van innovatie ten behoeve van de lokale bibliotheken in de transitie naar de toekomstbestendige bibliotheek, zowel inhoudelijk als organisatorisch.

Daarnaast kan de subsidie worden verstrekt voor projecten voor het meefinancieren van:

 • De implementatie van een innovatieproject op het terrein van de bibliotheekvoorziening
 • Projecten met een breder doel dan cultureel, op het terrein van bibliotheekvoorziening. Hierbij is sprake van activiteiten die bibliotheekeigen zijn en dus aanvullend op activiteiten van andere organisaties.

Doelgroep

Privaatrechtelijke rechtspersonen (zoals stichtingen).

Werkgebied

Provincie Groningen.

Voorwaarden

 • Indien er sprake is van een andere aanvrager dan de huidige POI, Biblionet Groningen, dan geldt het vereiste dat er intensief wordt samengewerkt met Biblionet Groningen
 • Bij de aanvraag wordt een verklaring toegevoegd, waaruit blijkt dat de relevante wethouders van de gemeenten, waarin de activiteiten plaats vinden, instemmen met de activiteiten en eventuele cofinanciering
 • Bij de aanvraag wordt een verklaring toegevoegd waaruit blijkt dat de onderneming niet in moeilijkheden verkeert, als bedoeld artikel 2, onderdeel 18 van de AGVV
 • De aanvrager toont in het projectplan aan de activiteiten te hebben afgestemd met de Koninklijke Bibliotheek en met Biblionet Groningen
 • De aanvrager toont in het projectplan overtuigend aan dat de voorgenomen activiteiten innovatief zijn voor de provincie Groningen, dat dit met behulp van de landelijke innovatieagenda is gebeurd en gebruik makend van resultaten elders in Nederland, zodat de te verstrekken subsidie efficiënt kan worden ingezet
 • De aanvrager toont concreet aan hoe het project een aanvullende waarde heeft op het functioneren van het netwerk in de provincie Groningen en de partners die daarin actief zijn. Er wordt inzicht geboden in de samenwerkingsverbanden en ieders specifieke rol, taak en financiering daarbij
 • In de aanvraag wordt de monitoring op de effecten van het project inzichtelijk uitgewerkt en worden er meetinstrumenten en of indicatoren daarvoor in het projectplan opgenomen. Dit heeft als doel om op basis hiervan informatie te verzamelen en inzicht te verschaffen ten behoeve van kennisdeling alsmede een mogelijke doorontwikkeling en of overdracht van het project. Dit heeft betrekking op regionaal en landelijk niveau. Hierover vindt ook afstemming plaats met de Koninklijke Bibliotheek
 • De activiteit moet in de provincie Groningen plaatsvinden
 • Uit de aanvraag moet blijken dat de mogelijkheden voor het verwerven van inkomsten, naast de subsidieaanvraag bij Gedeputeerde Staten van Groningen, optimaal zijn benut
 • Afhankelijk van het soort aanvraag moeten gemeenten een financiële bijdrage leveren aan deze activiteiten. Dit kan ook via herallocatie van de bestaande gemeentelijke financiering

Subsidie

Kosten voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen voor een subsidie in aanmerking.
Er is dit jaar 800.000 euro beschikbaar.

Aanvragen

Schriftelijk.

Meesturen of vermelden in de aanvraag

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Duidelijke omschrijving van de activiteit (projectplan)
 • Sluitende begroting voorzien van een gespecificeerde toelichting op de begrotingsposten en de subsidiabele kosten
 • Dekkingsplan