Subsidie voor versterking culturele infrastructuur

Subsidies
Subsidie voor individuele kunstenaars die zich bezig houden met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur en voor culturele instellingen die zich bezig houden met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen. De subsidie is bestemd voor projecten die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het cultuursysteem, en bedraagt bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 124.999. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor projecten die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het cultuursysteem in onderstaande werkgebied.

Doelgroep

 • Individuele kunstenaars die zich bezig houden met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur 
 • culturele instellingen die zich bezig houden met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur
 • Publiekrechtelijke rechtspersonen

 • Samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen

Voorwaarden

 • Het project is gericht op het geven van een impuls aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem
 • De artistieke kwaliteit van het project is geborgd door:
  • De positie van de aanvrager in het culturele veld; of
  • Het betrekken van erkende partijen uit het culturele veld;
 • Het project draagt in voldoende mate bij aan de ontwikkeling die de aanvrager beoogt, vanuit de context van het reguliere werk van de aanvrager en is daarmee van betekenis voor het Brabantse cultuursysteem
 • Het project is in voldoende mate toekomstbestendig op bedrijfseconomisch dan wel maatschappelijk vlak en daarmee gericht op het realiseren van een blijvend effect
 • Het project is in voldoende mate consistent in doel, opzet en uitvoering
 • Bij aanvragen tot € 50.000 liggen aan de aanvraag ten grondslag:
  • Een projectplan van maximaal vier A4, waarin de beoogde impuls wordt beschreven en is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten
  • Een sluitende en solide projectbegroting, voorzien van een specificatie en een toelichting, en waar indien aan de orde een passend honorarium voor de betrokken makers in is opgenomen
 • Bij aanvragen vanaf € 50.000 liggen aan de aanvraag ten grondslag:
  • Een ondernemingsplan toegespitst op het project van maximaal tien A4, waarin onder andere de beoogde impuls wordt beschreven en is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten
  • Een sluitende en solide projectbegroting van ten minste drie jaar, voorzien van een specificatie en een toelichting, en waar indien aan de orde een passend honorarium voor de betrokken makers in is opgenomen
  • De laatste jaarrekening, indien aanwezig

Restricties

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • De subsidieaanvrager een onderneming in moeilijkheden is
 • Ten aanzien van de subsidieaanvrager een bevel tot terugvordering als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder a, van de algemene groepsvrijstellingsverordening uitstaat
 • Reeds met de uitvoering van het project is gestart voor indiening van de aanvraag
 • Wordt gestart met de uitvoering van het project binnen 13 weken na indiening van de aanvraag
 • Voor het project reeds subsidie is verstrekt op grond van deze regeling, met uitzondering van de paragrafen 7 en 8, of op grond van paragraaf 1 van de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant
 • voor het project reeds subsidie is verstrekt op grond van het Financieringsreglement Stichting Brabant C Fonds 2018

Subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 124.999. 

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Relevante links