Subsidie voor verwerking van traumatische ervaringen als gevolg van mishandeling en misbruik

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor organisaties die de positie van slachtoffers van seksuele kindermishandeling verbeteren en activiteiten ontplooien gericht op het voorkomen van slachtofferschap, of hulp bieden aan slachtoffers van seksuele kindermishandeling.

Toepassing

Het fonds richt zich op het bestrijden van seksuele kindermishandeling en het financieel ondersteunen van organisaties die zich hierop richten. 

Er kan een subsidie worden aangevraagd voor projecten en activiteiten binnen de volgende categorieën:

 • Belangenbehartiging
 • Bewustwording
 • Voorlichting
 • Directe hulp aan slachtoffers
 • Lotgenotencontact

Doelgroep

 • Lotgenoten- en belangenorganisaties voor slachtoffers van een misdrijf, verkeersongeval of ramp, die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Non-profit organisaties die in Nederland activiteiten ontplooien gericht op slachtofferhulpverlening, preventie van slachtofferschap of anderszins verbeteren van de positie van slachtoffers
 • Universiteiten of onderzoeksinstituten die onderzoek verrichten dat ten dienste staat van de slachtofferhulpverlening, preventie van slachtofferschap of verbetering van de positie van slachtoffers in Nederland.

Voorwaarden

 • De aanvragen moeten in overeenstemming zijn met het doel van het steunfonds
 • Het fonds kent alleen bijdragen toe voor activiteiten die niet door andere bronnen zijn of worden gefinancierd
 • Aanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend door rechtspersonen zonder winstoogmerk
 • Aanvragers dienen tot een van de bovenstaande doelgroepen

Restricties

 • Aanvragen kunnen geheel of gedeeltelijk worden toegekend of volledig afgewezen

Aanvragen

Via een aanvraagformulier.

Meesturen
Bij de aanvraag dienen de volgende gegevens te worden verstrekt:

 • Naam en adresgegevens
 • Soort rechtspersoon
 • Inschrijfnummer KvK
 • Zakelijk bankrekeningnummer
 • Jaarplan, bevattende: doelstelling en activiteitenplan, begroting en financieringsbronnen waaruit de kosten gedekt worden
 • Het bedrag van de aanvraag  met een specificatie van het aan te vragen bedrag
 • Een omschrijving van de activiteit waarop de aanvraag betrekking heeft
 • De te verwachten resultaten van de activiteit
 • Een indicatie van het tijdstip waarop de activiteit plaatsvindt
 • De verklaring dat het door het steunfonds gefinancierde zorgvuldig zal worden verantwoord binnen twee maanden na afronding van de activiteit

Let op
Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.