Subsidie voor voortgezet onderwijs

Subsidies
Subsidie voor het voortgezet onderwijs voor activiteiten die erop gericht zijn dat er minder leerlingen onnodig blijven zitten. Daarnaast kan kan er subsidie worden verstrekt voor het organiseren van een zomerschool of een ander programma buiten het reguliere onderwijsprogramma om leerlingen in staat te stellen deficiënties weg te werken en onnodig zittenblijven te voorkomen. De subsidie bedraagt maximaal € 15.000 per vestiging.

Toepassing

Subsidie voor het treffen van maatregelen die ten doel hebben het aantal leerlingen dat onnodig blijft zitten duurzaam en structureel te verminderen, door herijking, verdere ontwikkeling, verbetering of het bevorderen van intensivering van één of meer van de volgende activiteiten:

  • Het monitoren van de leerontwikkeling van leerlingen om tijdig deficiënties te kunnen opsporen en weg te werken
  • De flexibilisering van het door de school gehanteerde beleid ten aanzien van overgang en zittenblijven; of
  • Professionaliserings- en ontwikkelactiviteiten voor aan het bevoegd gezag verbonden leraren, gericht op het voorkomen van onnodig zittenblijven en op het bieden van kansen, maatwerk en effectieve en kansrijke toepassing van het overgangsbeleid

Daarnaast kan de subsidieverstrekker uitsluitend in combinatie met  bovenstaande activiteiten, tevens subsidie verstrekken aan een bevoegd gezag voor de volgende programma’s:

  • Een zomerschool; of
  • Een ander programma buiten het reguliere onderwijsprogramma om leerlingen in staat te stellen deficiënties weg te werken en onnodig zittenblijven te voorkomen

Doelgroep

Voortgezet onderwijs.

Voorwaarden

Zie boven.

Restricties

Op grond van deze regeling wordt geen subsidie verstrekt voor:

  • Activiteiten die reeds worden bekostigd uit de rijksbijdrage; of
  • Activiteiten waarvoor de minister reeds op grond van een andere regeling subsidie heeft verstrekt

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 15.000 per vestiging.

Aanvragen

Online via de website van de verstrekker

Meesturen

  • Omschrijving van de activiteiten

 

Relevante links