Subsidie voor vormgeving, architectuur of digitale cultuur

Subsidies,
Fondsen
Vierjarige instellingssubsidies voor culturele instellingen die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse architectuur, vormgeving, digitale cultuur en mogelijke cross overs, én die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren. Voor de periode 2021–2024 is per kalenderjaar 2,5 miljoen euro beschikbaar. Per organisatie bedraagt de subsidie minimaal 200.000 en maximaal 550.000 euro per kalenderjaar.

Toepassing

Vierjarige subsidie voor culturele instellingen die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse architectuur, vormgeving of digitale cultuur en alle mogelijke crossovers en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren.

Interessant aan deze subsidie is dat het verstrekkende fonds vanuit deze regeling subsidies kan verstrekken aan instellingen die een toonaangevend meerjarig activiteitenprogramma ontwikkelen, waarvan de uitvoering plaatsvindt in de periode 2021–2024.

Voorwaarden

Subsidie kan slechts verleend worden indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • De culturele instelling is toonaangevend op het gebied van vormgeving, architectuur of digitale cultuur en alle mogelijke crossovers binnen het Koninkrijk en mogelijk ook daarbuiten
 • Het programma van de instelling is van nationale of internationale betekenis

Formele criteria
Er kan slechts subsidie worden verleend aan de instelling als er voldoende borging is op het gebied van de inhoudelijke uitvoering en de financiële en organisatorische situatie. Dit betekent dat er in ieder geval sprake moet zijn van een activiteitenplan dat bestaat uit zes te onderscheiden delen:

 • Een beschrijving van missie, visie en het profiel van de instelling
 • Een (korte) reflectie op de uitvoering van de activiteiten en het functioneren van de instelling tijdens de periode 2017 tot en met 2019
 • Een beschrijving van de activiteiten die de instelling in de periode 2021–2024 wil uitvoeren
 • Eerlijke beloning en gezonde bedrijfsvoering: Wat is het beloningsbeleid van de organisatie? Hoe past dit in de bedrijfsvoering en in hoeverre sluit dit aan bij de bestaande afspraken over honorering zoals geldende cao, andere collectieve afspraken of collectieve richtlijnen?
 • Geografische spreiding: een beschrijving van de wijze en de intensiteit van de verbondenheid van de instelling met de eigen stedelijke cultuurregio
 • Een reflectie op de criteria van deze regeling. Het gaat hier per criterium in ieder geval om de volgende hoofdvragen:
  • Kwaliteit: op welke wijze slaagt de instelling erin om de artistieke/ inhoudelijke activiteiten uit te voeren op een niveau dat kwalitatief hoogstaand en van landelijk belang is?
  • Vernieuwing: op welk(e) vlak(ken) dragen de activiteiten en bedrijfsvoering bij aan vernieuwing van de discipline, (praktijken in) de sector of de maatschappij?
  • Participatie: op welke wijze dragen de activiteiten ertoe bij om – passend binnen het profiel van de instelling – bestaand en nieuw publiek te bereiken en het maatschappelijke belang van de instelling te vergroten?
  • Bedrijfsvoering en governance: laat de aanvraag in voldoende mate zien dat de bedrijfsvoering en de governance structuur, de instelling in staat stelt om gedurende het subsidietijdvak op verantwoorde wijze te functioneren en de geplande activiteiten op financieel gezonde wijze uit te voeren?
 • De mate waarin de instelling in onderling verband voldoet aan de criteria bepaalt in hoeverre deze in aanmerking komt voor een vierjarige ondersteuning
 • Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moet een instelling gevestigd zijn in een der landen van het Koninkrijk en ingeschreven staan in het Handelsregister van het betreffende land

Voorwaarden met betrekking tot financiën en andere subsidierelaties

 • Op basis van deze regeling kan alleen subsidie verstrekt worden:
  • Indien de subsidie per aanvrager minimaal € 200.000 per kalenderjaar bedraagt
  • Indien de subsidie per aanvrager niet meer dan € 550.000 per kalenderjaar bedraagt
  • Indien de totale door het fonds te verstrekken subsidie niet meer bedraagt dan 80% van de subsidiabele kosten
  • Indien de aanvrager voor zijn kernactiviteit geen subsidie ontvangt van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op grond van de regeling op het specifiek cultuurbeleid, een ander ministerie of op basis van een regeling voor meerjarige programma’s van een van de andere Rijkscultuurfondsen; en
  • Indien minimaal 20% van de subsidiabele kosten, binnen de totale inkomstenstroom gedurende de gehele subsidieperiode, afkomstig is uit andere inkomstenbronnen dan subsidie van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of op basis van subsidie van andere Rijkscultuurfondsen
 • Voor zover de aanvrager voor dezelfde begrote lasten tevens subsidie heeft aangevraagd bij een of meer andere bestuursorganen, maakt hij dat inzichtelijk binnen de ingediende begroting en licht hij dat inhoudelijk toe in de aanvraag
 • Instellingen die op basis van deze regeling subsidie ontvangen, kunnen gedurende de uitvoering geen aanspraak maken op subsidies uit de deelregelingen Architectuur, Vormgeving, DigitaleCultuur, Activiteitenprogramma’s en Festivals van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Restricties

In onderstaande gevallen zal geen subsidie worden verstrekt.

 • Indien de aanvrager in de aanvraag niet verklaart dat hij:
  • De navolgende codes onderschrijft:
   • Fair Practice Code
   • Governance Code Cultuur 2019
   • Code Diversiteit en Inclusie
  • Aansluit bij:
   • Bestaande afspraken over honorering
   • De sociale dialoog tussen werkgevers-opdrachtgevers en werknemers- opdrachtnemers

Subsidie

Voor de periode 2021–2024 is per kalenderjaar een bedrag van € 2.400.000 beschikbaar.
Per organisatie bedraagt de subsidie minimaal € 200.000 en maximaal € 550.000 per kalenderjaar.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand