Subsidie voor vrijwilligersorganisaties voor projecten waar men normaalgesproken geen tijd voor heeft

Subsidies
Subsidie voor projecten waar je als organisatie al mee aan de slag had willen gaan maar die steeds net buiten de aanvraagmogelijkheden vielen. Of waar je als organisatie gewoon de mankracht niet voor hebt. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro en kan online worden aangevraagd.

Toepassing

Deze subsidie gaat over vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligersorganisatie doen al tal van activiteiten. Vaak alleen, maar steeds vaker ook samen met andere organisaties of zelfs ondernemingen. In die samenwerking ligt de kracht. De kracht om meer mensen te bereiken, om meer mensen op verschillende manieren aan te spreken en te betrekken, om meer draagvlak en meer vrijwilligers te krijgen en vooral om samen sterker te worden. Juist naar deze samenwerking is de verstrekker op zoek. En dan vooral naar duurzame samenwerkingsvormen.

Het gaat dus om activiteiten waar jullie eigenlijk al langer met een of meer organisaties mee aan de slag hadden willen gaan maar die steeds net buiten de thema’s van de eerdere tenders vielen. Of waar jullie alleen als organisatie gewoon de mankracht niet voor hadden.

Doelgroep

Vrijwilligersorganisaties, of samenwerkingsverbanden van twee of meer organisaties of verenigingen, waarvan minstens één vrijwilligersorganisatie die ook statutair en feitelijk gevestigd is in Maastricht. 

Let op
Wanneer de activiteit of het project van aanvrager een zeer belangrijke bijdrage levert aan de participatie van burgers van de gemeente Maastricht hoeft de aanvrager niet statutair en feitelijk gevestigd te zijn in Maastricht.

Werkgebied

Maastricht.

Voorwaarden

Beoordeling en afweging van aanvragen vindt plaats volgens de volgende criteria:

  • Resultaat
  • Haalbaarheid
  • Samenwerking
  • Proportionaliteit prijs/ projectinhoud, -resultaten

Zie voor een specificatie pagina 2 en 3 van de bijlage.

Subsidie

Maximaal € 10.000  euro per aanvraag. Een aanvrager kan meer aanvragen indienen. Als die voorstellen van elkaar afhankelijk zijn, worden deze als één aanvraag beoordeeld.
Aanvragen hoger dan € 10.000,- euro worden zonder (verdere) inhoudelijke beoordeling, geweigerd.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.