Subsidie voor vrouwenemancipatie en emancipatie van o.a. LHBTI-personen

Subsidies
Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op vrouwenemancipatie en de emancipatie van LHBTI-personen en personen die zich niet (geheel) identificeren met of conformeren aan de algemene heteronormatieve genderpatronen en normen. Hierbij kan het o.a. gaan om projecten die zich richten op kansengelijkheid, weerbaarheid, economische zelfstandigheid of bewustzijn. In totaal is er € 560.000 subsidie beschikbaar.

Toepassing

Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid en maatschappelijke bewustwording en het vergroten van de weerbaarheid en economische zelfstandigheid van vrouwen.

Daarnaast is er subsidie mogelijk voor organisaties en projecten die zich richten op queer-emancipatie en het vergroten van de veiligheid, sociale acceptatie en zichtbaarheid van queer-personen. Hierbij is de aandacht specifiek gericht op biculturele queer-jongeren, transgender mensen, queer-vluchtelingen en queer-ouderen. Onder queer verstaan we in dit geval LHBTI-personen en personen die zich niet (geheel) identificeren met of conformeren aan de algemene heteronormatieve genderpatronen en normen.

Het achterliggende maatschappelijke doel voor queer-emancipatie is het bewerkstelligen dat queer-personen in openheid en veiligheid zichzelf kunnen zijn.

Voorwaarden

Vrouwenemancipatie

Subsidie ten behoeve van vrouwenemancipatie wordt uitsluitend verstrekt voor één of meerdere activiteiten die:

 • De positie en kansengelijkheid van meisjes en vrouwen substantieel verbeteren
 • De weerbaarheid van vrouwen substantieel vergroten door het bestrijden van geweld en grensoverschrijdend gedrag tegen meisjes en vrouwen
 • De economische zelfstandigheid van vrouwen in overwegende mate vergroten door ontwikkel- en studiemogelijkheden
 • Bewustzijn omtrent het belang van vrouwenemancipatie in de maatschappij aanzienlijk vergroten

Queer-emancipatie
Subsidie ten behoeve van queer-emancipatie wordt uitsluitend verstrekt voor een of meerdere activiteiten die:

 • De veiligheid, zichtbaarheid of sociale acceptatie van queer personen substantieel vergroten
 • Specifiek de veiligheid, zichtbaarheid of sociale acceptatie van één of meer van de groepen biculturele queer-jongeren, transgender mensen, queer-vluchtelingen of queer-ouderen substantieel vergroten
 • De veiligheid en het welzijn van queer-ouderen vergroten door middel van het behalen van het Roze Loper keurmerk
 • De kennis en het begrip van zorgpersoneel en bewoners van een woonzorginstelling of thuiszorgmedewerkers over seksuele en genderdiversiteit van queer ouderen vergroten

Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen zonder winstoogmerk.

Werkgebied

Gemeente Den-Haag.

Subsidie

Subsidiabele kosten
De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de redelijkerwijs gemaakte kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van de verstrekker direct zijn verbonden met en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een activiteit.

Niet subsidiabele kosten
Niet voor subsidie in aanmerking komen:

 • Kosten die door de aanvrager zijn gemaakt vóór de indiening van de aanvraag
 • Kosten voor overhead die meer bedragen dan 15% van de kosten van de subsidiabele activiteiten
 • De eventuele restwaarde van specifiek voor de subsidiabele activiteiten aangeschafte apparatuur
 • De kosten die eerder door het college op basis van deze subsidieregeling of anderszins zijn gesubsidieerd

Aanvragen

Via een aanvraagformulier.

Meesturen

 • Overzicht van de activiteiten en de te bereiken doelgroep, een beschrijving van deze doelgroep en hoe met de te subsidiëren activiteit wordt aangesloten bij de behoeften van de doelgroep
 • Een beschrijving van hoe de activiteit zich onderscheidt ten opzichte van het bestaande aanbod van activiteiten binnen het werkgebied van de verstrekker, tenzij het een aanvraag betreft m.b.t.  de veiligheid en het welzijn van queer-ouderen vergroten door middel van het behalen van het Roze Loper keurmerk en ke kennis en het begrip van zorgpersoneel en bewoners van een woonzorginstelling of thuiszorgmedewerkers over seksuele en genderdiversiteit van queer ouderen vergroten
 • Een beschrijving van hoe wordt voortgebouwd op resultaten en ervaringen van eerdere activiteiten van de aanvrager en van het toekomstperspectief van de activiteit
 • Een beschrijving of en zo ja hoe samen wordt gewerkt met andere relevante organisaties, instanties en bedrijven