Subsidie voor werkgevers en werknemersorganisaties

Subsidies
Subsidie voor projecten die door middel van preventie bijdragen aan eerlijk, gezond of veilig werk of zich richten op het vergroten van bewustwording of kennis over eerlijk, gezond of veilig werk. De subsidie bedraagt tussen de € 25.000 en € 100.000 per aanvraag.

Toepassing

Financiële ondersteuning van projecten die zijn gericht op:

 • Activiteiten die door middel van preventie bijdragen aan eerlijk, gezond of veilig werk; of
 • Het vergroten van bewustwording of kennis over eerlijk, gezond of veilig werk

De subsidie kan onder meer worden verstrekt in verband met de uitvoering van een van de volgende projecten op het terrein van eerlijk, gezond of veilig werk:

 • Een onderzoek waarvan de resultaten door de aanvrager of derden worden toegepast
 • Een pilot waarin innovatieve instrumenten, methoden of werkwijzen worden ontwikkeld en getest
 • Een communicatie- of voorlichtingsactiviteit; of
 • Een training aan groepen

Doelgroep

Werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor projecten met als doel het vergroten van kennis of bewustwording over eerlijk, gezond of veilig werk. 

Voorwaarden

Je moet in je aanvraag en activiteitenplan weergeven"

 • Op welke wijze de activiteiten bijdragen aan een of meer van bovenstaand omschreven doelen
 • Op welke wijze blijkt dat het project geen commercieel belang dient en geen winstoogmerk heeft
 • Waarom subsidiëring in de gevraagde omvang noodzakelijk is
 • Op welke wijze het project na de projectperiode naar verwachting een structureel positief effect zal hebben en in potentie breder inzetbaar is

Restricties

De subsidieverlening wordt in ieder geval geweigerd indien:

 • De subsidieaanvraag niet voldoet aan de krachtens deze regeling gestelde eisen
 • De beoogde activiteiten en resultaten onvoldoende meetbaar zijn geformuleerd
 • De haalbaarheid van het project onvoldoende aannemelijk is gemaakt
 • De toepasbaarheid van de aanpak na de projectperiode onvoldoende aannemelijk gemaakt is
 • De kosten van het project niet in redelijke verhouding staan tot de beoogde resultaten
 • Op grond van deze of een andere subsidieregeling voor het project of een vergelijkbaar project al subsidie is verstrekt
 • Sprake is van staatssteun en geen de-minimisverklaring kan worden afgegeven; of
 • De subsidieaanvraag tot gevolg heeft dat het van toepassing zijnde maximaal beschikbare bedrag, wordt overschreden.

Subsidie

Het subsidieplafond bedraagt € 600.000.
Het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt tussen de € 25.000 en € 100.000 per aanvraag.

Verdeling van het beschikbare bedrag op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Je kunt meerdere aanvragen indienen op voorwaarde dat het totaal aan verleende subsidie maximaal € 100.000 bedraagt per aanvrager.
 De subsidieverlening geschiedt op basis van cofinanciering en de subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de subsidiabele kosten, maar ten hoogste het in de beschikking tot subsidieverlening vermelde maximumbedrag.

Niet subsidiabele kosten
Niet voor subsidie komen in aanmerking:

 • Onredelijk gemaakte kosten ter uitvoering van het project
 • Kosten die naar het oordeel van de minister niet in redelijke verhouding staan tot de te verrichten activiteiten
 • Kosten voor overhead en aan overhead gerelateerde exploitatiekosten
 • Kosten gemaakt buiten de projectperiode
 • Kosten die in aanmerking komen voor andere financiering van overheidswege
 • Kosten die voortvloeien uit wettelijk verplichte taken
 • Kosten voor het opstellen, wijzigen of implementeren van een arbocatalogus

Aanvragen

Aanvragen worden ingediend bij de Directie Uitvoering van Beleid door middel van een aanvraagformulier.
Dit formulier is beschikbaar op de website van de verstrekker gedurende de openingsperiode,