Subsidie voor woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars en bouwers of CPO’s voor bouwen woningen op locatie zonder woonbestemming

Subsidies
Subsidie voor projecten gericht op activiteiten in de planvoorbereidingsfase, die benodigd zijn voor het doorlopen van een planprocedure om flexwoningen te kunnen realiseren, waarbij het gaat om een project van minimaal 5 en maximaal 25 flexwoningen. Onder flexwoningen verstaan we een voor zelfstandige bewoning geschikt complex van ruimten dat gevestigd is op een tijdelijke locatie zonder woonbestemming, waarop wel flexwoningen kunnen worden gerealiseerd gedurende een periode van minimaal 5 jaar en maximaal 15 jaar. De subsidie kan worden aangevraagd door woningbouwverenigingen, maar ook door bouwers, ontwikkelaars of CPO’s. De hoogte van de subsidie bedraagt in totaal maximaal € 10.000 per aanvraag. 

Toepassing

Subsidie voor projecten gericht op activiteiten in de planvoorbereidingsfase, die benodigd zijn voor het doorlopen van een planprocedure teneinde flexwoningen te kunnen realiseren.

Onder flexwoning verstaan we in dit geval een voor zelfstandige bewoning geschikt complex van ruimten dat gevestigd is op een tijdelijke locatie zonder woonbestemming waarop dan wel flexwoningen kunnen worden gerealiseerd gedurende een periode van minimaal 5 jaar en maximaal 15 jaar.

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door woningbouwverenigingen, maar ook door bouwers, ontwikkelaars of CPO’s.

Voorwaarden

 • Het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant
 • Het project is gericht op activiteiten in de planvoorbereidingsfase die benodigd zijn voor het doorlopen van een planprocedure teneinde de realisatie van flexwoningen mogelijk te maken
 • Het project omvat minimaal 5 en maximaal 25 flexwoningen
 • De te realiseren flexwoningen bevinden zich op een tijdelijke locatie
 • De tijdelijke locatie is in beginsel ruimtelijk aanvaardbaar, blijkend uit een schriftelijke bevestiging van de betreffende gemeente
 • Het project wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde stedenbouwkundig, bouwkundig of juridisch adviseur of procesbegeleider met minimaal drie jaar werkervaring, blijkend uit zijn of haar curriculum vitae
 • Aan het project ligt een projectplan ten grondslag waarin in ieder geval is opgenomen:
  • Op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze regeling
  • In geval van kosten derden: offertes waaruit het aantal uren blijkt dat wordt besteed aan de subsidiabele activiteiten
  • In geval van personeelsuren of arbeidsuren van de subsidieaanvrager: een urenstaat waaruit het aantal uren blijkt dat wordt besteed aan de subsidiabele activiteiten

Restricties

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • Het project is gestart voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling
 • Voor het project reeds subsidie is verstrekt op grond van deze of een andere provinciale regeling
 • Voor een ander project in dezelfde gemeente reeds een subsidie is verstrekt op grond van deze regeling

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt in totaal maximaal € 10.000 exclusief btw, waarbij de volgende tarieven worden gehanteerd:

 1. In geval van kosten derden: € 80 per uur voor werkzaamheden op HBO-niveau en € 93 per uur voor werkzaamheden op WO-niveau
 2. In geval van personeelsuren of arbeidsuren van de subsidieaanvrager: € 50 per uur
 3. In afwijking van het eerste lid geldt voor aanvragers die geen btw kunnen verrekenen een maximum van € 12.100 inclusief btw
 4. In afwijking van de voorgaande leden, wordt maximaal slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat over een periode van drie belastingjaren het plafond voor de-minimissteun niet wordt overschreden

 

Relevante links