Subsidie voor zorg, innovatieve zorgprojecten en bouw van multifunctionale (zorg)accommodaties

Subsidies
Subsidie voor projecten die zorgen voor een goede beschikbaarheid en kwaliteit van zorg in een specifiek verzorgingsgebied. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld innovatieve zorgprojecten, maar ook om de bouw en het verbouwen van multifunctionele accommodaties waar de zorg onderdeel van uitmaakt, of haalbaarheidsonderzoeken in de voorfase en fase na realisatie van een multifunctionele accommodatie waar zorg onderdeel van uitmaakt. De subsidie kan worden aangevraagd door o.a. stichtingen, verenigingen en coöperaties, gemeenten, zorginstellingen en samenwerkingsverbanden van organisaties. Bij het beoordelen van je subsidieaanvraag zal de subsidieverstrekker o.a. letten op de toekomstbestendigheid van het project, de mate waarin het zorggerelateerd is, de mate van samenwerking en of er sprake is van cofinanciering. De subsidie is mede afhankelijk van het project, maar bedraagt maximaal 150.000 euro per project. Je kunt de subsidie online aanvragen. Er zijn drie tenders per jaar.

Toepassing

Subsidie gericht op een duurzame versterking van de voorzieningen- en zorginfrastructuur. Er worden subsidies verstrekt voor nieuw te bouwen en bestaande te verbouwen multifunctionele accommodaties waarvan de functie ‘zorg’ onderdeel uitmaakt.

Anderzijds richt de regeling zich op de proces- en activiteitenkant van deze duurzame versterking. Zo worden subsidies verstrekt voor investeringen in de voorfase en de fase na realisatie van de nieuwe multifunctionele accommodaties, te weten: haalbaarheidsonderzoek, advies, procesbegeleiding en samenwerking. Daarnaast worden subsidies verstrekt voor innovatieve zorgprojecten voor het tot stand brengen van een efficiënte zorginfrastructuur in onze provincie. Hiermee wordt bijgedragen aan de toekomstbestendigheid van de zorg en het voorzieningenniveau en daarmee aan de (regionale) economie en aan de leefbaarheid in de provincie.

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door:

 • Stichtingen, verenigingen en coöperaties
 • Gemeenten
 • Zorginstellingen
 • Samenwerkingsverbanden van inwoners

Werkgebied

Provincie Groningen.

Voorwaarden

Haalbaarheidsonderzoeken, advies en procesbegeleiding in de voorfase en fase na realisatie van multifunctionele accommodatie waar zorg onderdeel van uitmaakt

 • Het project speelt in op de opgaven die het gevolg zijn van de veranderende samenstelling van de bevolking en een veranderende zorgbehoefte (toekomstgericht)
 • Het project draagt bij aan versterking van de samenwerking tussen verschillende groepen en organisaties
 • Het project richt zich op de voorfase en/of fase na realisatie van een multifunctionele accommodatie
 • Er is naast de provincie ten minste één andere partij die financiert
 • De financiering van het project is met de subsidieverlening sluitend
 • De aanvraag is niet in strijd met Europese staatssteunregels

Bouw en verbouw van multifunctionele accommodaties waar de functie ‘zorg’ onderdeel van uitmaakt

 • Het project draagt bij aan een efficiënte voorzieningen- en zorginfrastructuur en daarmee de leefbaarheid van het gebied
 • Het project richt zich op de combinatie van meerdere functies en/of voorzieningen onder 1 dak. De functie ‘zorg’ dient onderdeel uit te maken van het project
 • Er moet aantoonbaar draagvlak zijn en naast de provincie zijn er tenminste 2 andere partijen die meefinancieren
 • Het project kent een sluitende meerjarige exploitatiebegroting
 • De financiering van het project is na verlening van de subsidie sluitend en obstakelvrij of is dit binnen 1 jaar

Uitvoering van een innovatief zorgproject

 • Het project speelt in op de opgaven die het gevolg zijn van de veranderende samenstelling van de bevolking en een veranderende zorgbehoefte (toekomstgericht) en speelt in op een efficiënte zorginfrastructuur van het gebied
 • Er moet aantoonbaar behoefte zijn aan het innovatieve project voor de zorggebruiker
 • Het project wordt gedragen door regionale partners en overige betrokken partijen
 • Er nemen minimaal twee samenwerkingspartners aan het project deel
 • Het project dient overdraagbaar te zijn naar andere gebieden in de provincie
 • Er zijn naast de provincie tenminste twee andere partijen die meefinancieren
 • De financiering van het project is na verlening van de subsidie sluitend of is dit binnen 1 jaar

Verdeelsystematiek
Een subsidieaanvraag zal door de verstrekker hoger gerangschikt worden naarmate ze naar het oordeel van de verstrekker meer voldoet aan de volgende criteria:

 • Toekomstbestendigheid: de mate waarin het project inspeelt op de opgaven die het gevolg zijn van de veranderende samenstelling van de bevolking en een veranderende zorgbehoefte
 • Zorggerelateerd: de mate waarin het project zich richt op de realisatie van een multifunctionele accommodatie waarvan de functie ‘zorg’ onderdeel uitmaakt
 • Samenwerking: de mate waarin het project bijdraagt aan versterking van de samenwerking tussen verschillende groepen, inwoners en organisaties
 • Cofinanciering: de mate waarin sprake is van cofinanciering

Subsidie

Haalbaarheidsonderzoeken, advies en procesbegeleiding in de voorfase en fase na realisatie van multifunctionele accommodatie waar zorg onderdeel van uitmaakt
Maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 25.000

Bouw en verbouw van multifunctionele accommodaties waar de functie ‘zorg’ onderdeel van uitmaakt
Maximaal 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 150.000

Uitvoering van een innovatief zorgproject
Maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 75.000

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Projectplan: een heldere omschrijving van het voorgenomen project of de voorgenomen activiteit(en) met het doel, het verwachte resultaat, de doelgroep en hoeveel mensen je denkt te bereiken
 • Begroting: een overzicht van de kosten en de opbrengsten/het dekkingsplan
 • Bedrag dat je wilt vragen

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand