Subsidie voor zorgaanbieders

Subsidies
Subsidie voor zorgbehandelingen die veelbelovend lijken, maar nog niet uit het basispakket worden vergoed, omdat de effectiviteit nog niet is bewezen. Zorgvormen die in aanmerking komen voor deze subsidie zijn o.a. geneeskundige zorg, hulpmiddelenzorg, toedienen van bacteriofagen, fysio- en oefentherapie aangeboden zoals fysio- en oefentherapeuten die plegen te bieden en off-label toepassingen van in Nederland geregistreerde geneesmiddelen. Een belangrijke voorwaarden bij deze subsidie is het ontbreken van onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat de zorg ten minste even effectief is als de in Nederland gebruikelijke standaard of behandeling(en). Het subsidieplafond bedraagt 69 miljoen euro per jaar, verdeeld over twee subsidierondes per jaar. 

Toepassing

Subsidie voor behandelingen die qua (kosten)effectiviteit veelbelovend lijken, maar nog niet uit het basispakket worden vergoed, omdat de effectiviteit nog niet is bewezen. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat binnen de subsidieperiode onderzoeksgegevens van voldoende kwaliteit worden verzameld over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de nieuwe behandeling ten opzichte van de standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling(en) in Nederland.

Na het verkrijgen van de onderzoeksresultaten zal op basis van alle gepubliceerde onderzoeksresultaten binnen 6 maanden beoordeelt worden of de betreffende zorg voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’ en of de relatieve (meer)kosten acceptabel zijn.

De volgende zorgvormen komen in aanmerking voor subsidie:

 • Geneeskundige zorg (incl. niet-geregistreerde ATMPs, als bedoeld in artikel 2.4 van het Besluit zorgverzekering)
 • Hulpmiddelenzorg (als bedoeld in artikel 2.9 van het Besluit zorgverzekering)
 • Toedienen van bacteriofagen
 • Fysio- en oefentherapie zoals fysio- en oefentherapeuten die plegen te bieden
 • Off-label toepassingen van in Nederland geregistreerde geneesmiddelen (als bedoeld in respectievelijk artikel 2.4 van het Besluit zorgverzekering en artikel 2.8 van het Besluit zorgverzekering)

Voorwaarden

 • De enige reden waarom de zorg nog niet uit het basispakket wordt vergoed, is het ontbreken van onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat, de zorg ten minste even effectief is als de in Nederland gebruikelijke standaard of behandeling(en), dus zorg die (nog) niet wordt vergoed uit het basispakket vanwege een wettelijke beperking (bijvoorbeeld bij cosmetische chirurgie en kortdurende fysiotherapie) komt niet in aanmerking voor subsidie
 • De veiligheid van de te onderzoeken behandeling moet zijn aangetoond en de werkzaamheid aannemelijk zijn gemaakt. Dit moet worden onderbouwd met onder andere onderzoekgegevens van klinisch onderzoek en, indien van toepassing, CE-markering of marktregistratie (zie artikel 1.6, onderdeel a en b van de regeling veelbelovende zorg en bijbehorende toelichting)
 • De risico’s voor de patiënt moeten aanvaardbaar zijn in relatie tot de verwachte gezondheidswinst
 • Er is sprake van marktfalen (zie artikel 2.2, onderdeel e van de regeling veelbelovende zorg en bijbehorende toelichting)
 • Patiënten die deelnemen aan het onderzoek in de interventie-arm (= behandeling met de nieuwe interventie) komen in aanmerking voor financiering van de zorg. Daarnaast moet de deelnemer aan het onderzoek een Nederlandse zorgverzekering hebben of een ontheffing daarvoor hebben 
 • Verder wordt de zorg alleen vergoed tijdens deelname aan het onderzoek

Restricties

In onderstaande gevallen zal geen subsidie worden verstrekt.

 • Als de belemmering voor de uitvoering van het onderzoek alleen in de onderzoekskosten ligt (in dit geval zijn er andere subsidiemogelijkheden voor onderzoek, bijvoorbeeld bij ZonMw DoelmatigheidsOnderzoek)
 • Duplicatie van lopend onderzoek, waarvan de resultaten in beginsel gebruikt kunnen worden voor een beoordeling van de ‘stand van de wetenschap en praktijk’
 • (Deelname aan of uitbreiding van) lopend onderzoek.

Aanvragen

Voordat een subsidie wordt aangevraagd, moet eerst een projectidee worden ingediend. Een projectidee is een beknopte beschrijving van een project. Hierin staat onder andere het doel en de relevantie van het project.
Je kunt een projectidee binnen de aanvraagperiode online indienen, via ProjectNet van ZonMw (zie links).

Op basis van de informatie in het projectidee geeft een commissie  advies aan je over het al dan niet uitwerken van de subsidieaanvraag. Een subsidieaanvraag is uitgebreider dan een projectidee en gaat dieper in op de relevantie en aanpak van het onderzoek.