Subsidie voor zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties, sociaal ondernemers, welzijnsorganisaties en burgerinitiatieven

Subsidies, Fondsen
Subsidieoproep gericht op het indienen van subsidieaanvragen voor materialen, dagbesteding of evenementen voor projecten die de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid positief beïnvloeden. Aanvragers kunnen zorgaanbieders zijn, maar ook bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, sociaal ondernemers, welzijnsorganisaties, burgerinitiatieven, etc. Het maximale bedrag dat per project wordt toegekend is € 500 per bereikte beneficiant en € 20.000 in totaal, indien minimaal 40 personen uit de doelgroep bereikt worden.

Toepassing

Subsidie voor projecten gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Interessant is dat ook inrichtingskosten voor een gezamenlijke binnen- of buitenruimte van een zorginstelling voor subsidie in aanmerking kunnen komen mits deze duidelijk bijdragen aan de kwaliteit van leven van de betreffende doelgroep

Autonomie, sociale relaties en of iemand zich fysiek en mentaal goed voelt zijn belangrijke factoren die de kwaliteit van leven beïnvloeden. Daarom ondersteunt dit programma projecten die deze factoren positief beïnvloeden en waarbij de vraag en behoefte vanuit de doelgroep zelf centraal staat.

Het programma kent meerdere oproepen., de zogenaamde "calls". Dit is een oproep aan organisaties voor het indienen van subsidieaanvragen voor materialen, dagbesteding of evenementen. Voor deze call ie men op zoek naar projecten die de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid positief beïnvloeden.

Doelgroep

Het programma is bedoeld voor mensen die door hun langdurige beperking op het vlak van gezondheid minder kwaliteit van leven ervaren. De doelgroep is enorm divers, maar het gemeenschappelijke kenmerk is dat de afhankelijkheid en de beperking(en), ‘gewone’ dingen en geluk minder vanzelfsprekend maakt. Externe prikkels en interventies zijn noodzakelijk om de ervaren kwaliteit van leven te vergroten.

Aanvrager kunnen zorgaanbieders zijn, maar ook maatschappelijke organisaties, sociaal ondernemers, welzijnsorganisaties, burgerinitiatieven, etc.

Voorwaarden

 • Het fonds subsidieert alleen projecten die in Nederland worden uitgevoerd en vanuit in Nederland gevestigde organisaties of personen worden aangevraagd
 • Alleen projecten van private rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen worden ondersteund
 • Inrichtingskosten voor een gezamenlijke binnen- of buitenruimte van een zorginstelling kunnen voor subsidie in aanmerking komen mits deze duidelijk bijdragen aan de kwaliteit van leven van de betreffende doelgroep
 • De bestuursleden van de organisatie hebben onderling geen familiaire banden
 • Het aangevraagde bedrag kan niet uit het eigen vermogen of uit reguliere financieringsstromen worden bekostigd
 • Aanvragen van projecten die gestart zijn vóór het besluitvormingsmoment kunnen niet worden gehonoreerd
 • Het project heeft een duidelijke "kop en staart" (begin en einde)
 • Een project kan alleen voor subsidie in aanmerking komen indien een deel van het benodigde bedrag wordt gematcht vanuit eigen middelen of andere fondsen

Restricties

 • Stichtingen die als primair doel hebben activiteiten te organiseren voor de doelgroep kunnen niet zelfstandig subsidie aanvragen. Een dergelijke aanvraag kan alleen in samenwerking met geïnteresseerde zorginstellingen worden gedaan
 • Subsidieaanvragen voor een (rolstoel)bus, tablets, telefoons et cetera worden niet in behandeling genomen. Dit omdat (aangepast) vervoer een taak van de gemeente is en telefoons niet specifiek zijn voor de doelgroep
 • Geen aanvragen door individuen
 • Het is niet mogelijk om subsidie voor wetenschappelijk onderzoek aan te vragen
 • Projecten die een politiek of religieus doel hebben komen niet voor ondersteuning in aanmerking
 • Een aanvrager mag voor eenzelfde type project, op dezelfde locatie, één keer binnen de looptijd van het programma een subsidieaanvraag indienen
 • De subsidie is niet bestemd voor een geldlening
 • De subsidie is niet bestemd voor bouwkosten
 • De subsidie is niet bestemd voor onroerende zaken

Subsidie

Voor deze Call voor materialen, dagbesteding of evenementen is € 194.000 beschikbaar. Het maximale bedrag dat per project wordt toegekend is € 500 per bereikte beneficiant en € 20.000 in totaal, indien minimaal 40 personen uit de doelgroep bereikt worden. Daarnaast wordt matching gevraagd vanuit de eigen middelen van de organisatie.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Meesturen

 • Projectplan in het juiste format (zie bijlage)
 • Projectbegroting volgens het format
 • Digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan een jaar
 • Recente jaarcijfers van de aanvragende organisatie
 • Actuele statuten van de aanvragende organisatie

En indien van toepassing:

 • Ondertekende intentieverklaring van het samenwerkingsverband
 • Aanvragen ten behoeve van beweegtoestellen dienen vergezeld te worden van een trainingsschema dat ingezet wordt als de beweegtoestellen zijn aangeschaft
 • Aanvragen ten behoeve van activiteiten dienen vergezeld te worden van een activiteitenschema dat wordt gevolgd vanaf de start van de activiteiten 

Relevante links