Subsidie voor zorgaanbieders zoals ziekenhuizen en fysiotherapiepraktijken

Subsidies
Subsidie voor activiteiten gericht op het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. Via deze regeling is het mogelijk subsidie te krijgen om binnen een bepaalde periode gegevens te verzamelen over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een interventie t.o.v. de huidige standaard- of gebruikelijke behandeling(en). De subsidieregeling is interessant voor zorgaanbieders zoals ziekenhuizen en fysiotherapiepraktijk. Het subsidieplafond bedraagt € 69.000.000 per jaar, verdeeld over twee subsidierondes per jaar. Het subsidieplafond voor de eerste ronde bedraagt € 40.000.000.

Toepassing

Het doel van de subsidieregeling veelbelovende zorg is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. 

Zorg wordt alleen vergoed vanuit het basispakket, als het tenminste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Om de effectiviteit van de zorg vast te stellen, zijn resultaten van kwalitatief goed onderzoek nodig. Dit onderzoek is vaak kostbaar, vergt expertise en duurt meerdere jaren.

Via deze regeling is het mogelijk een tijdelijke financiering te krijgen voor behandelingen die veelbelovend lijken maar nog niet uit het basispakket worden vergoed. Voorwaarde is dat binnen de subsidieperiode onderzoeksgegevens van voldoende kwaliteit worden verzameld over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de nieuwe zorg. Een projectsubsidie wordt voor maximaal 6 jaar verleend. Na afloop van het project volgt binnen 6 maanden een beoordeling van het Zorginstituut of de betreffende zorg tot het basispakket behoort.

Doelgroep

De hoofdaanvrager moet een bestuurlijke vertegenwoordiger zijn van een zorgaanbieder (bijvoorbeeld ziekenhuis of fysiotherapiepraktijk.  Daarnaast moet samen worden gewerkt met relevante patiëntenvereniging(en) en beroepsgroep(en) en, eventueel, eigenaren van de interventie. Door samenwerking tussen zorgaanbieders en bedrijfsleven kan de aanwezige kennis en expertise optimaal worden ingezet.

Voorwaarden

Zie ook bijgaande subsidieregeling.

In aanmerking voor subsidie komen de volgende zorgvormen:

 • Geneeskundige zorg (incl. ATMPs; als bedoeld in artikel 2.4 van het Besluit zorgverzekering).
 • Hulpmiddelenzorg (als bedoeld in artikel 2.9 van het Besluit zorgverzekering).
 • Off-label toepassingen van in Nederland geregistreerde geneesmiddelen (als bedoeld in respectievelijk artikel 2.4 van het Besluit zorgverzekering en artikel 2.8 van het Besluit zorgverzekering). N.B. alleen off-label toepassingen van geregistreerde geneesmiddelen waarvoor de EMA/CBG meer dan 7 jaar geleden een marktautorisatie heeft verstrekt en de (kosten)effectiviteit wordt onderzocht bij een aandoening die in Nederland voorkomt bij maximaal 1 op de 150.000 inwoners komen in aanmerking voor subsidie.

Daarnaast moeten de zorgvormen voldoen aan onderstaande criteria:

 • De enige reden waardoor de zorg nog niet uit het basispakket vergoed wordt, is het ontbreken van onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat de zorg tenminste even effectief is als de in Nederland gebruikelijke standaard- of behandeling(en). Dus zorg die (nog) niet vergoed wordt uit het basispakket vanwege een wettelijke beperking (zoals bijvoorbeeld bij cosmetische chirurgie en kortdurende fysiotherapie) komt niet in aanmerking voor subsidie.
 • De veiligheid van de te onderzoeken behandeling moet zijn aangetoond en de werkzaamheid aannemelijk zijn gemaakt. Dit dient onderbouwt te worden met onder andere onderzoekgegevens van klinisch onderzoek en, indien van toepassing, CE-markering of marktregistratie
 • De risico’s voor de patiënt moeten aanvaardbaar zijn in relatie tot de verwachtte gezondheidswinst
 • Er is sprake van marktfalen (zie artikel 2.2, onderdeel e van de regeling veelbelovende zorg en bijbehorende toelichting)

Restricties

Geen subsidie wordt verstrekt:

 • Voor zover de kosten voor de activiteiten, bedoeld in artikel 1.4, tweede lid, onder a, reeds via de reguliere bekostiging van zorg vergoed kunnen worden
 • Voor kosten van activiteiten in het kader van onderzoek naar een off-label geneesmiddel waarvoor de EMA of het CBG minder dan 7 jaar vóór het indienen van de aanvraag, bedoeld in artikel 2.4  van bijgaande subsidieregeling, een marktautorisatie heeft verstrekt
 • Voor kosten van activiteiten in het kader van onderzoek naar een off-label toepassing van een geneesmiddel dat bestemd is voor behandeling van een indicatie die in Nederland bij meer dan 1 op de 150.000 inwoners voorkomt
 • Voor duplicatie van lopend onderzoek waarvan de resultaten in beginsel gebruikt kunnen worden voor een beoordeling van de stand van de wetenschap en praktijk
 • Voor uitbreiding van lopend onderzoek
 • Voor projecten met een duur langer dan 6 jaar

Subsidie

Het subsidieplafond bedraagt € 69.000.000 per jaar, verdeeld over twee subsidierondes per jaar.
Het subsidieplafond voor de eerste ronde bedraagt € 40.000.000.
In totaal mag maximaal 20% van het aangevraagde subsidiebedrag worden gebruikt voor onderzoek. Wanneer er meer financiering nodig is voor het uitvoeren van het onderzoek, dan dienen de additionele kosten (boven de 20%) bekostigt te worden uit private middelen.

Aanvragen

Voorafgaand aan de aanvraag moet je een projectidee indienen bij de verstrekker.
Dit kan alleen binnen de door de verstrekker bepaalde perioden.

Meesturen met projectidee
Met je projectidee moet je in ieder geval onderstaande informatie meesturen

 • Beschrijving van het doel en de relevantie van het project
 • Beknopt onderzoeksvoorstel
 • Onderschrijving van het project door relevante partijen
 • Een financiële onderbouwing van de kosten van de zorg,
 • Een onderbouwing waarin aannemelijk gemaakt wordt dat sprake is van marktfalen waardoor het project zonder subsidie niet uitgevoerd kan worden

Verder verloop van de procedure
Het projectidee wordt voor een inhoudelijke toets – onder meer op relevantie en kwaliteit – voorgelegd aan een commissie. Deze commissie adviseert je vervolgens over het doen van een aanvraag tot verlening van subsidie.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand