Subsidie voor zorggerelateerde en gezondheidsbevorderende projecten in de randstad en ontwikkelingslanden

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor zorg- of zorggerelateerde danwel gezondheidsbevorderende projecten. De voorstellen en initiatieven dienen een zorg- en/of gezondheids-/ welzijnsbelang belang en komen ten goede aan het brede publiek. Het laatste boekjaar was er ruim 1,2 miljoen euro subsidie beschikbaar.

Toepassing

Bevorderen en financieren van projecten in de gezondheidszorg waar ook ter wereld. In haar beleid is er voor gekozen het accent te leggen op subsidiëring van projecten in het kernwerkgebied van dan wel van projecten in ontwikkelingslanden.

Het kernwerkgebied valt te omschrijven als Amsterdam, Den Haag en Utrecht.

Projecten kunnen o.a. op onderstaane activiteiten gericht zijn.

 • Ouderenzorg en mantelzorgers
 • Palliatieve zorgverlening
 • Efficiënte en betaalbare zorg
 • Bestrijding van eenzaamheid
 • Preventie (voeding, bewegen en ontspanning)
 • Leefstijlprogramma voor jongeren
 • Zorgprojecten in kansarme ontwikkelingslanden

Werkgebied

Het gebied tussen de drie grote steden Amsterdam, Den Haag en Utrecht.
Ondersteunt ook projecten in het buitenland, met name in ontwikkelingslanden.

Voorwaarden

 • Je aanvraag heeft betrekking op zorg- of zorggerelateerde danwel gezondheidsbevorderende projecten
 • Praktische initiatieven die op directe en zichtbare wijze het welzijn van patiënten of zorgafhankelijken bevorderen, krijgen de voorkeur
 • Het project heeft een tijdelijk karakter (maximaal drie jaar)
 • Het project zorgt voor verbetering van de cure en care zorg of welzijn in de regio van Zorg en Zekerheid (het gebied tussen de drie grote steden Amsterdam, Den Haag en Utrecht) of ondersteunt projecten in het buitenland, met name in ontwikkelingslanden
 • Na de subsidieperiode is er bij continuering een realistische financiering voor het hele project
 • Resultaten zijn specifiek en meetbaar en hebben aantoonbare meerwaarde voor de verzekerde
 • Het project kan niet worden gefinancierd uit reguliere geldstromen van Wlz, Zorgverzekeringswet, WMO of WPG, het bestuur kan in uitzonderingsgevallen hiervan afwijken
 • Het project verkeert nog in de voorbereidingsfase. Aanvragen voor projecten die al zijn gestart, worden in principe niet in behandeling genomen. Het bestuur kan in uitzonderingsgevallen hiervan afwijken
 • Het project verkeert nog in de voorbereidingsfase

Restricties

 • Geen ondersteuning voor bouwactiviteiten, met uitzondering van de projecten in het buitenland
 • Geen activiteiten die normaliter ten laste van de exploitatie van een instelling komen
 • De subsidie is geen (compensatie) van de normale beheerskosten
 • De subsidie heeft geen betrekking op de aanschaf van apparatuur die tot de standaarduitrusting van een instelling behoort
 • Aanvragen kunnen worden ingediend door in beginsel rechtspersonen, zonder winstoogmerk, maar ket bestuur kan in uitzonderingsgevallen hiervan afwijken
 • Aanvragen voor projecten die al zijn gestart, worden in principe niet in behandeling genomen, maar ket bestuur kan in uitzonderingsgevallen hiervan afwijken
 • Het financieel ondersteunen van onderzoek heeft geen prioriteit, zuiver wetenschappelijk onderzoek komt dan ook niet voor financiële steun in aanmerking

Subsidie

Het laatste boekjaar was er ruim 1,2 miljoen euro subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).

Het ingevulde aanvraagformulier vervolgens per e-mail of per post naar het fonds versturen.