Subsidie voor zorginstellingen en betere zorg wijkverpleging

Subsidies
Subsidie voor zorginstellingen en samenwerkingsverbanden op het gebied van het verlenen van wijkverpleging, voor o.a. het verbeteren van de deskundigheid, het opzetten van een duurzaam team herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging, verbeteren van de samenwerking, inzetten van levensbrede zelfbeoordelingsinstrumenten voor cliënten, het terugdringen van administratieve lasten,het verbeteren van de basisinfrastructuur met betrekking tot ICT of het uitvoeren van een project om een nieuwe technologie in de organisatie in gebruik te nemen.

Toepassing

Subsidie voor het verrichten van activiteiten ter lokale implementatie van de landelijke afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019–2022 en het toekomstperspectief wijkverpleging van 14 mei 2019

De activiteiten kunnen bestaan uit onderstaande activiteiten.

Verbeteren van de deskundigheid van het desbetreffende team wijkverpleging

 • Inzetten van maximaal vijf intervisie bijeenkomsten
 • Inzetten van intercollegiale toetsing, volgens de eisen van de beroepsvereniging; of
 • Deelname van wijkverpleegkundigen aan de opleiding "procesbegeleider intercollegiale toetsing"

Opzetten van een duurzaam team herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging

 • Dat tot doel heeft om zorginstellingen en eventuele ZZP’ers te laten samenwerken als één team in de wijk, herkenbaar te zijn voor cliënten en andere lokale zorgverleners

 • Aan de hand van een activiteitenplan over de organisatie en duurzame realisatie van de toekomstige samenwerking in de wijkverpleging, dat gezamenlijk wordt uitgevoerd

Verbeteren van de samenwerking in de keten

 • Dat tot doel heeft zorg efficiënter te organiseren en waar mogelijk vroegsignalering en preventie te verbeteren
 • Aan de hand van een activiteitenplan over die samenwerking, dat samen met ketenpartners wordt uitgevoerd

Inzetten van levensbrede zelfbeoordelingsinstrumenten voor cliënten

 • Dat tot doel heeft hun zelfredzaamheid en eigen regie te verbeteren
 • Aan de hand van een activiteitenplan dat zorginstellingen ondersteunt in de uitvoering

Terugdringen van administratieve lasten

 • Dat tot doel heeft de administratieve lasten te verlichten door het schrappen, veranderen of verduidelijken van administratieve processen
 • Aan de hand van een activiteitenplan dat wordt uitgevoerd

Verbeteren van de basisinfrastructuur met betrekking tot ICT

 • Dat tot doel heeft tot een veilige basisinfrastructuur te komen die de zorginstelling en de medewerkers ondersteunt om ICT en technologieën eenvoudig in gebruik te nemen
 • Aan de hand van een activiteitenplan wordt uitgevoerd

Uitvoeren van een project om een nieuwe technologie in de organisatie in gebruik te nemen

 • Waarbij de verwachting van de technologie is dat het de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg voor cliënten verbetert
 • De technologie nog niet landelijk breed bij meer dan 100 cliënten wordt ingezet, maar zover is ontwikkeld dat zij door de organisatie in gebruik kan worden genomen
 • Aan de hand van een activiteitenplan
 • Waarbij een evaluatie wordt uitgevoerd naar de meerwaarde van de inzet van de nieuwe technologie

Doelgroep

Zorginstellingen die, of aan de penvoerder van een samenwerkingsverband dat wijkverpleging verleent, voor het verrichten van activiteiten ter lokale implementatie van de landelijke afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019–2022 en het toekomstperspectief wijkverpleging van 14 mei 2019, conform Kamerstuk 23 235, nr. 181.

Voorwaarden

Voor het opzetten van een duurzaam team herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging wordt ten behoeve van eenzelfde wijk slechts eenmaal verstrekt, voor de zorg van gezamenlijk ten minste 150 cliënten ten tijde van de aanvraag.

Restricties

Subsidie wordt niet verstrekt:

 • Indien een zorginstelling of een samenwerkingsverband voor de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd reeds subsidie ontvangt
 • Indien op basis van de informatie niet aannemelijk is dat het verrichten van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd zal leiden tot een duurzame verandering in de wijze waarop de wijkverpleging wordt uitgevoerd
 • Indien een zorginstelling voor meer dan 50% met ZZP’ers werkt, niet de zorginstelling maar een ZZP’er een contractuele relatie met cliënten heeft of een ZZP’er geen overeenkomst heeft met een zorginstelling
 • Indien een zorginstelling uitsluitend subsidie aanvraagt voor het uitvoeren van een project om een nieuwe technologie in de organisatie in gebruik te nemen

Subsidie

De subsidie bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 250.000 per activiteit.
Bij projecten gericht op het uitvoeren van een project om een nieuwe technologie in de organisatie in gebruik te nemen bedraagt de subsidie € 25.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.