Subsidie voor zorgprofessionals

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor organisaties uit de wereld van gezondheidszorg, welzijn en ervaringsdeskundigheid voor ontwerpend onderzoek in de vorm van producten, concepten of interventies die concrete waarde toevoegen aan het leven van jongeren met gezondheidsuitdagingen en inspireren tot anders denken en doen. De voorstellen moeten zich o.a. richten zich op het beantwoorden van de vraag hoe jongvolwassenen (16-30 jaar) samen met gezondheidsprofessionals en hun omgeving kunnen werken aan de de realisatie van hun ambities en mogelijkheden. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en dit vervolgens naar het fonds mailen. Per project is een maximumbedrag van € 100.000 beschikbaar, voor twee fasen. Voor de eerste fase is €40.000  beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en dit vervolgens samen met de bijlagen binnen de aanvraagperiode naar het fonds mailen.

Toepassing

De werkwijze die de subsidieverstrekker voor ogen heeft betreft in eerste instantie een ontwerpend onderzoek, waarbij ontwerpers de kar trekken. De uitvoering is in handen van een breed samengesteld team, waaronder de mensen voor wie het initiatief bedoeld is. In de tweede fase ziet de subsidieverstrekker ook een belangrijke rol voor degene die verantwoordelijk is voor de implementatie van het initiatief.

De beoogde innovaties in de vorm van producten, concepten of interventies voegen concrete waarde toe aan het leven van jongeren met gezondheidsuitdagingen en inspireren de gezondheidssector tot anders denken en doen.

Kernvraag
Hoe kunnen bedoelde jongvolwassenen (16-30 jaar) samen met gezondheidsprofessionals en hun omgeving werken aan de realisatie van hun ambities en mogelijkheden?

Ontwerpvragen

 • Hoe kunnen we relaties in het sociale in- / formele en professionele (zorg) netwerk rondom de jongvolwassenen herontwerpen zodat we de gezamenlijke impact vergroten? Welke ruimtelijke en sociale interventies stimuleren het vormen van ondersteunende netwerken?
 • Welke kansen zien (jonge) zorgprofessionals voor nieuwe gezondheidsconcepten en interventies die (meer) aansluiten bij de belevingswereld van jongeren, over bestaande grenzen heen? Hoe draagt dit bij aan hun werkplezier en - voldoening?
 • Op welke manier kan de leef- en gezondheidszorg omgeving beter worden afgestemd op de ambities en mogelijkheden van jonge mensen met een chronische aandoening? Zoals bijvoorbeeld samen met je zorgverlener de juiste balans vinden tussen 'de aandoening behandelen’ en de dingen doen die je belangrijk vindt?

Het fonds heeft waardering voor initiatieven die:

 • Nieuwe werkwijzen en creatieve denkrichtingen introduceren
 • Verbeelding inzetten en laten zien dat een andere manier van denken en doen mogelijk is
 • Op empathische en mensgerichte wijze de achterliggende vraag en waarde openleggen
 • Partijen met elkaar verbinden waarvan het niet vanzelfsprekend is dat ze samenwerken

Doelgroep

Ontwerpers en (vertegenwoordigers van) organisaties uit de wereld van gezondheidszorg, welzijn en ervaringsdeskundigheid kunnen een aanvraag indienen. Eén van hen treedt op als hoofdaanvrager voor het gezamenlijk initiatief van de samenwerkende coalitie.

Het gaat om het ontwikkelen en presenteren van nieuw transformerend werk in de vorm van een ontwerpend onderzoek en de daaruit voortvloeiende (gedeeltelijke) implementatie. De samenstelling van een coalitie kan breder zijn dan de genoemde kernbetrokkenen die een aanvraag kunnen indienen. Aan een coalitie kunnen betrokken personen en professionals vanuit verschillende leefgebieden deelnemen.

Werkgebied

Nederland

Voorwaarden

Basisvoorwaarden

 • Het initiatief heeft een duidelijke maatschappelijke impact voor mensen met een chronische aandoening of ter voorkóming daarvan
 • Er is sprake van co-creatie tussen hulpverlener en hulpvrager
 • Ervaringsdeskundigen (zowel mensen die ondersteuning ontvangen als de ondersteuners zelf) zijn direct betrokken bij het initiatief
 • Er is sprake van een positieve sociale innovatie met een onderscheidend karakter
 • Het initiatief is niet financierbaar via de zorgverzekering of (lokale) overheid en behoort niet tot het gangbare takenpakket van een instelling
 • Initiatief dient in eerste plaats het maatschappelijk belang en geen commercieel belang

Toetsingscriteria
De voorstellen worden getoetst op:

 • De mate waarin ze antwoord geven op de kern- en ontwerpvragen
 • De betrokken partijen en hun expertise
 • De kwaliteit van het plan van aanpak
 • De wijze van impactmeting en verbeelding
 • Gedeeld eigenaarschap van de coalitie op het initiatief
 • De wijze waarop de co-creatie met de eindgebruikers vorm krijgt (vraageigenaren)
 • De betrokkenheid van de verantwoordelijken voor de implementatie van de oplossing (oplossingseigenaren)
 • De mate waarin het initiatief te vertalen is naar een andere context of gebruikersgroep
 • De mate waarin continuïteit gegeven is na de periode van subsidiëring door het fonds
 • De mate van samenwerking met - en cofinanciering door direct betrokkenen bij het initiatief

Subsidie

Per project is een maximumbedrag van € 100.000 beschikbaar, voor twee fasen. Voor de eerste fase is € 40.000 beschikbaar. Daarvan wordt een maximumbedrag van € 20.000,- beschikbaar gesteld voor de inzet van ontwerpkracht, materiaal, prototyping en testing. Hetzelfde bedrag wordt beschikbaar gesteld voor de samenwerkingspartners op het gebied van ervaringsdeskundigheid, gezondheidszorg, welzijn en direct betrokkenen. Gezien het karakter van het fonds ligt het vergoedingen niveau lager dan commerciële tarieven.

Voor de tweede fase is een nieuw plan nodig dat goedkeuring behoeft van de adviescommissie van het fonds. Voor deze fase is € 60.000 beschikbaar waarvan € 30.000 voor de implementatiepartners en € 30.000 voor de ontwerpers. De totale looptijd van de projecten betreft 1,5 jaar. 

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt het ingevulde formulier vervolgens naar het fonds mailen, samen met de gevraagde bijlagen.

Meesturen

 • Plan van aanpak 
 • Gedetailleerde begroting in Excel volgens het format van het fonds
 • Uittreksel uit registers van de kamer van Koophandel (maximaal 3 maanden oud) 
 • Financiële jaarstukken van de afgelopen twee jaar 
 • Statuten oprichting (indien aanvragende rechtspersoon)