Subsidie voor ZZP'ers en culturele instellingen, actief op het gebied van cultuurparticipatie en cultuureducatie

Subsidies,
Fondsen
ZZP’er werkzaam op het gebied van cultuurparticipatie en cultuureducatie kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten zoals het bevorderen van de eigen deskundigheid, het ontwikkelen van vakmanschap en het digitaliseren van het activiteitenaanbod. Culturele instellingen kunnen eenmalig subsidie aanvragen voor het realiseren van aanbod voor ZZP’ers werkzaam op het gebied van cultuurparticipatie of cultuureducatie. Voor ZZP'ers bedraagt de subsidie minimaal € 2.500 en maximaal € 5.000 per aanvraag. Culturele instellingen kunnen minimaal € 25.000 en maximaal € 50.000 subsidie aanvragen. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de looptijd van de regeling.

Toepassing

Met deze subsidieregeling stimuleert het fonds de artistieke en inhoudelijke ontwikkeling van ZZP’ers werkzaam op het gebied van cultuurparticipatie en cultuureducatie, en wordt ondersteuning geboden aan erfgoedvrijwilligers ten behoeve van de continuïteit van hun inzet voor cultureel erfgoed in verband met de coronacrisis.

ZZP'ers
ZZP’er werkzaam op het gebied van cultuur- participatie en cultuureducatie, inclusief beoefenaars van traditionele ambachten, kunnen éénmalig een subsidieaanvraag indienen, gericht op een of meerdere activiteiten op het gebied van cultuurparticipatie of cultuureducatie, gericht op het:

 • Bevorderen van de eigen deskundigheid
 • Ontwikkelen van het vakmanschap
 • Door ontwikkelen van bestaande of ontwikkelen van nieuwe activiteiten voor cultuurmakers in de vrije tijd en op school
 • Digitaliseren van activiteitenaanbod; of
 • Realiseren van andere randvoorwaarden die nodig zijn om hun artistiek inhoudelijke activiteiten in of na corona-tijd voort te zetten of op te starten.

Culturele instellingen en penvoerders CmK
Culturele instellingen kunnen eenmalig subsidie aanvragen voor het realiseren van aanbod voor ZZP’ers werkzaam op het gebied van cultuurparticipatie of cultuureducatie waarmee zij kunnen werken aan een of meerdere activiteiten gericht op:

 • Bevorderen van de deskundigheid
 • Ontwikkelen van vakmanschap
 • Door ontwikkelen van bestaande of het ontwikkelen van nieuwe activiteiten voor cultuurmakers in de vrije tijd of op school
 • Digitaliseren van activiteitenaanbod; of
 • Realiseren van andere randvoorwaarden die nodig zijn om hun artistiek inhoudelijke activiteiten tijdens of na de coronapandemie voort te zetten of op te starten

Een penvoerders CmL kan eenmalig subsidie aanvragen voor het realiseren van aanbod voor ZZP’ers die werkzaam zijn op het gebied van binnen schoolse cultuureducatie, voor:

 • Digitalisering van het cultuureducatieaanbod op school; of
 • Bevordering van deskundigheid, waarbij
  • In het bijzonder didactische vaardigheden
  • In het bijzonder voor het vmbo; en
  • Hedendaagse kunst- en cultuurbeleving

Erfgoedvrijwilligers
Deze subsidie kan alleen worden aangevraagd door een erfgoedhuis of een samenwerkingsverband van erfgoedhuizen.

Er kan eenmalig subsidie worden aangevraagd voor het realiseren van aanbod voor erfgoedvrijwilligers en organisaties die met erfgoedvrijwilligers werken om de inzet van vrijwilligers voor cultureel erfgoed te behouden. Een dergelijk project heeft een maximale looptijd van 2 jaar en start uiterlijk binnen zes maanden na subsidieverlening, maar niet eerder dan na het ontvangen van het subsidieverleningsbesluit.

Voorwaarden

ZZP'ers

 • Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover de aanvrager aannemelijk maakt dat de beschikbare financiële middelen, met inbegrip van de subsidie van het fonds, voldoende zijn om de activiteiten uit te voeren
 • De hoogte van de subsidie dient in redelijke verhouding te staan tot de activiteiten waarvoor wordt aangevraagd
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer bedragen dan 7% van de totale kosten van het project
 • Maximaal 20% van de subsidie van het fonds mag worden ingezet voor materiële investeringen die nodig zijn voor het project
 • Indien de aanvraag betrekking heeft op digitaliseren van activiteitenaanbod dan mag maximaal 75% van de subsidie van het fonds worden ingezet voor materiële investeringen
 • Indien de aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten op het gebied van het bevorderen van de eigen deskundigheid, ontwikkelen van het vakmanschap, door ontwikkelen van bestaande of ontwikkelen van nieuwe activiteiten voor cultuurmakers in de vrije tijd en op school, 
  digitaliseren van activiteitenaanbod of het realiseren van andere randvoorwaarden die nodig zijn om hun artistiek inhoudelijke activiteiten
  in of na corona-tijd voort te zetten of op te starten dan wordt bovenstaande percentage van 75% alleen naar rato toegepast op de activiteiten die op digitalisering gericht zijn

Culturele instellingen en penvoerders CmK

 • Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover de aanvrager aannemelijk maakt dat de beschikbare financiële middelen, met inbegrip van de subsidie van het fonds, voldoende zijn om de activiteiten uit te voeren
 • De hoogte van de subsidie dient in redelijke verhouding te staan tot de activiteiten waarvoor wordt aangevraagd
 • Slechts direct aan het project gerelateerde kosten komen voor subsidie in aanmerking. Het fonds ondersteunt maximaal 100% van de in de aanvraag begrote kosten
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 5% van de totale kosten van het project bedragen. De coordinatielasten bedragen niet meer dan 7% van de projectbegroting
 • Maximaal 10% van de subsidie van het fonds mag worden ingezet voor materiële investeringen die nodig zijn voor het project
 • Voor penvoerders geldt dat de activiteiten moeten aansluiten op de doelen zoals geformuleerd in de Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024.

Erfgoedvrijwilligers

 • Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover de aanvrager aannemelijk maakt dat de beschikbare financiële middelen, met inbegrip van de subsidie van het fonds, voldoende zijn om de activiteiten uit te voeren
 • De hoogte van de subsidie dient in redelijke verhouding te staan tot de activiteiten waarvoor wordt aangevraagd
 • Slechts direct aan het project gerelateerde kosten komen voor subsidie in aanmerking. Het fonds ondersteunt maximaal 100% van de in de aanvraag begrote kosten
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 5% van de totale kosten van het project bedragen. De coordinatielasten bedragen niet meer dan 7% van de projectbegroting
 • Maximaal 10% van de subsidie van het fonds mag worden ingezet voor materiële investeringen die nodig zijn voor het project.

Restricties

De subsidieaanvraag wordt in ieder geval geweigerd als:

 • Voor dezelfde activiteiten reeds subsidie is of zal worden verleend door het fonds of door één van de andere rijkscultuurfondsen
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd ten tijde van de aanvraag reeds worden uitgevoerd; of
 • Dls de activiteiten niet, of niet voldoende aansluiten bij het doel van de regeling

Subsidie kan worden geweigerd als:

 • Een aanvrager in voorgaande jaren subsidie van het fonds heeft ontvangen en niet of niet geheel heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen; of
 • De aanvraag gericht is op activiteiten die kunnen worden aangemerkt als reguliere of terugkerende activiteiten dan wel redelijkerwijs gefinancierd kunnen worden uit het reguliere budget van de aanvrager.

Subsidie

ZZP'ers
Subsidieplafond: € 1.077.000
De subsidie bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 5.000 per aanvraag.

Culturele instellingen en penvoerders CmK
Subsidieplafond: € 1.077.000
De subsidie bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 50.000 per aanvraag voor culturele instellingen
De subsidie bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 35.000 per aanvraag voor penvoerders CmK

Erfgoedvrijwilligers
Subsidieplafond: € 200.000
De subsidie bedraagt maximaal € 20.000 per aanvraag.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds.
Afhankelijk van het soort aanvraag moet je onderstaande stukken meesturen.

ZZP'ers

 • Curriculum vitae
 • Recent uittreksel van de KvK dat niet ouder is dan 3 maanden
 • Omschrijving van de activiteiten en een sluitende begroting.

Culturele instellingen en penvoerders CmK

 • Projectplan
 • Sluitende begroting

Erfgoedvrijwilligers

 • Projectplan
 • Sluitende begroting

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand