Subsidie voorkomen en bestrijden huiselijk geweld en gendergerelateerd geweld tegen vrouwen en meisjes

Internationale subsidie voor projecten gericht op vroegtijdige opsporing, preventie en bescherming van en/of steun aan vrouwen, kinderen, jongeren en LGBTIQ-slachtoffers of potentiële slachtoffers van geweld. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor preventie van gendergerelateerd geweld door aandacht voor masculiniteit en de betrokkenheid van mannen en jongens. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen in EU-lidstaten, waaronder Nederland, EER-landen en met het CERV-programma geassocieerde landen. De subsidieaanvraag dient minimaal € 75.000 te bedragen. In totaal is er een budget van € 17.700.000, welke budget met maximaal 20% verhoogd kan worden. Bij de aanvraag moeten ten minste twee organisaties betrokken zijn. Organisaties met winstoogmerk moeten aanvragen indienen in partnerschap met overheidsinstanties of particuliere organisaties zonder winstoogmerk, zoals een stichting. Je kunt online een aanvraag indienen, gedurende de looptijd van de regeling.

Toepassing

Deze call richt zich met name op onderstaande twee prioriteiten:

 • Vroegtijdige opsporing, preventie en bescherming van en/of steun aan vrouwen, kinderen, jongeren en LGBTIQ-slachtoffers of potentiële slachtoffers van geweld, met bijzondere aandacht voor situaties die het gevolg zijn van de COVID-19-pandemie
 • Preventie van gendergerelateerd geweld door aandacht voor masculiniteit en de betrokkenheid van mannen en jongens

Vroegtijdige opsporing, preventie en bescherming van en/of steun aan vrouwen, kinderen, jongeren en LGBTIQ-slachtoffers of potentiële slachtoffers van geweld, met bijzondere aandacht voor situaties die het gevolg zijn van de COVID-19-pandemie
Het doel van deze prioriteit is de behoeften van (potentiële) slachtoffers aan te pakken binnen de bestaande ondersteuningsmechanismen, of nieuwe mechanismen in het leven te roepen, teneinde beter te kunnen inspelen op de specifieke behoeften van vrouwen en kinderen tijdens en na de pandemie, en programma's te financieren die voorzien in vroegtijdige opsporing, preventie en adequate ondersteuning. Dit houdt in dat genderspecifieke en kindgerichte reacties op geweld moeten worden versterkt, door middel van capaciteitsopbouw en versterkte multidisciplinaire samenwerking en coördinatie tussen de betrokken actoren, zoals wetshandhavings- en justitiële autoriteiten, IT-platforms en regelgevingsinstanties.

Wanneer de acties betrekking hebben op kinderen, moeten zij worden opgezet en uitgevoerd in samenwerking met kinderen om ervoor te zorgen dat de actie goed is afgestemd op en beantwoordt aan de behoeften van kinderen.

De projecten kunnen o.a. betrekking hebben op capaciteitsopbouw voor hulplijnen, ondersteuningscentra op scholen, updates van bestaande ondersteuningswebsites, steungroepen voor lotgenoten en psychologische ondersteuning in andere vormen omvatten, teneinde de gevolgen van de COVID-19-pandemie aan te pakken.

Effecten waar de subsidieverstrekker bij deze projecten naar streeft:

 • Betere toegang tot ondersteunende diensten, zoals hulplijnen, opvangcentra en adviesdiensten
 • Veranderde houdingen en gedragingen ten aanzien van huiselijk geweld en onlinegeweld (waaronder minder tolerantie voor gewelddadig gedrag en minder verwijten aan het slachtoffer) bij de bevolking in het algemeen en bij bepaalde groepen, zoals betrokken beroepsbeoefenaars, getuigen en omstanders, kwetsbare groepen, enz
 • Voorkoming van geweld voordat het plaatsvindt, door middel van voorlichting over gendergelijkheid en gezonde relaties, alsmede de empowerment van vrouwen
 • Betere opsporing en melding van (vroegtijdige tekenen van) geweld
 • Een grotere capaciteit van de belanghebbenden en de betrokken beroepsbeoefenaars om problemen in verband met huiselijk geweld aan te pakken, onder meer door een betere samenwerking tussen verschillende instanties
 • De veiligheid van de slachtoffers wordt gewaarborgd en verder geweld wordt voorkomen
 • Grensoverschrijdende gevallen van geweld worden naar behoren aangepakt, door de toepassing van Richtlijn 2011/99/EU betreffende het Europees beschermingsbevel
 • Meer meldingen van geweld bij de politie en andere diensten, met passende mechanismen om dit te vergemakkelijken
 • Meer kans op tussenkomst door een omstander
 • Meer preventie van situaties van geweld tegen vrouwen, kinderen, jongeren mensen en LGBTIQ
 • Meer bescherming en steun voor vrouwen, kinderen, jongeren en LGBTIQ-slachtoffers van geweld
 • Een grotere capaciteit van beroepsbeoefenaars om geweld te voorkomen, op te sporen en te bestrijden geweld tegen vrouwen, kinderen, jongeren en LGBTIQ
 • Versterkte kinderbeschermingssystemen; meer samenwerking tussen de betrokken diensten
 • Een betere reactie op de COVID-19-pandemie met betrekking tot de behoeften van kinderen
 • Meer kennis over de gevolgen van de Covid-19-pandemie voor kinderen, alsook over de beleidsreacties van de overheid - en de lessen die daaruit kunnen worden getrokken voor de toekomst, ook wat de geestelijke gezondheidsaspecten betreft
 • Gevestigde of aangepaste mechanismen ter ondersteuning van het welzijn van kinderen, hun specifieke behoeften en geestelijke-gezondheidsproblemen als gevolg van de Covid-19-pandemie
 • Grotere deskundigheid van beroepskrachten die met kinderen werken bij het inspelen op hun specifieke welzijnsbehoeften, als gevolg van de Covid-19-pandemie
 • Grotere deelname van kinderen aan besluitvormingsprocessen in noodsituaties

Preventie van gendergerelateerd geweld door aandacht voor masculiniteit en de betrokkenheid van mannen en jongens
Doel is een einde te maken aan geweld van mannen tegen vrouwen en meisjes, met inbegrip van eergerelateerd geweld en onderdrukking, en tegelijk te erkennen dat mannen en jongens een belangrijke rol te spelen hebben bij het voorkomen van geweld.

De projecten kunnen gericht zijn op verschillende gebieden zoals:

 • Vroegtijdige interventie om negatieve jeugdervaringen aan te pakken en de geweldcyclus te doorbreken
 • Een universele (primaire) preventiebenadering, bijvoorbeeld door te werken met jongeren
 • Een gerichte preventiebenadering door middel van programma's voor de behandeling van daders om recidivisme te voorkomen

De nadruk ligt op:

 • Het aanpakken van gewelddadige mannelijkheidsnormen
 • Het ondersteunen van de ontwikkeling van geweldloze relaties door mannen en jongens als bondgenoten in te schakelen
 • Het aanpakken van daders door middel van preventieprogramma's
 • Ervoor zorgen dat mannen en jongens change agents worden die baat hebben bij geweldloosheid en gendergelijkheid
 • De betrokkenheid van mannen en jongens bij de preventie van gendergerelateerd geweld tegen vrouwen kan vele vormen aannemen, onder meer door gebruik te maken van rolmodellen, "agents of change" en pleitbezorgers voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen en wederzijds respect

De nadruk moet liggen op het aanspreken van mannen op het gedrag van andere mannen om de ongelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen om te buigen en geweld tegen vrouwen aan te pakken. De veiligheid en de rechten van vrouwen en meisjes moeten in alle acties centraal staan.

Effecten waar de subsidieverstrekker bij deze projecten naar streeft:

 • Grotere betrokkenheid van mannen en jongens bij het aanpakken van gendergerelateerd geweld tegen vrouwen en het ondersteunen van de ontwikkeling van geweldloze relaties
 • Voorkoming van geweld voordat het gebeurt, door voorlichting over gendergelijkheid en gezonde relaties
 • Meer kans op tussenkomst van een omstander
 • Een grotere capaciteit van de belanghebbenden en de betrokken beroepsbeoefenaren om problemen in verband met gendergerelateerd geweld en de betrokkenheid van mannen en jongens aan te pakken, onder meer door een intensievere samenwerking tussen verschillende instanties
 • Veranderde houdingen en gedragingen ten aanzien van gendergelijkheid en gendergerelateerd geweld (waaronder minder tolerantie en minder verwijten aan het adres van het slachtoffer) bij mannen en jongens
 • Een betere behandeling van de daders van geweld
 • Meer veiligheid voor vrouwen en hun kinderen en anderen die het risico lopen slachtoffer te worden van geweld in intieme relaties, door de bevordering van doeltreffende samenwerking met degenen die dit geweld plegen
 • Meer bevordering en ondersteuning van gendergevoelige preventie van geweld in intieme relaties door bewustmaking, uitwisseling van informatie en kennis en het creëren en verspreiden van opleidingsmogelijkheden.

Activiteiten die voor financiering in aanmerking komen
Activiteiten omvatten:

 • Bewustmakings- en weerbaarheidsactiviteiten
 • Capaciteitsopbouw en opleiding voor professionals
 • Ontwerp en uitvoering van protocollen, ontwikkeling van werkmethoden en instrumenten, coördinatieplatform en -groepen
 • Uitwisseling van goede praktijken, wederzijds leren
 • Opzetten en uitvoeren van strategieën en systemen voor gegevensverzameling
 • Instellen of versterken van bestaande steunmechanismen
 • Evaluatie van de uit de Covid-19-situatie getrokken lessen in de context van de gevolgen ervan voor het welzijn van de kinderen en de werking van de ondersteuningssystemen
 • In samenwerking met kinderen, het ontwerpen, opstellen en/of versterken van protocollen en mechanismen voor steun aan kinderen die het meest getroffen worden door de Covid-19-situatie. In voorkomend geval moet in de protocollen rekening worden gehouden met het genderperspectief
 • Oprichting van nationale, lokale en regionale ondersteuningscentra, ook in scholen
 • Op basis van de inbreng van de kinderen en in samenwerking met de kinderen, capaciteitsopbouw bij de betrokken beroepsbeoefenaars (bv. leraren, psychotherapeuten, opvoeders, medisch personeel), het ontwerpen en testen of uitrollen van bestaande opleidingsactiviteiten, het ontwerpen en uitvoeren of aanpassen van bestaande voorlichtingscampagnes voor het betrokken personeel, met inbegrip van het delen van goede praktijken

Doelgroep

 • De aanvrager moet een rechtspersonen zijn (publiek- of privaatrechtelijke lichamen)
 • Gevestigd zijn in een van de in aanmerking komende landen, d.w.z:
  • EU-lidstaten (inclusief landen en gebieden overzee (LGO)
  • Niet-EU-landen: in de lijst opgenomen EER-landen en met het CERV-programma geassocieerde landen (geassocieerde landen) of landen waarmee momenteel onderhandelingen worden gevoerd over een associatieovereenkomst en waar de overeenkomst in werking treedt vóór de ondertekening van de subsidie
 • Bij de aanvraag moeten ten minste twee organisaties betrokken zijn (aanvrager en partner)
 • Organisaties met winstoogmerk moeten aanvragen indienen in partnerschap met overheidsinstanties of particuliere organisaties zonder winstoogmerk.

Werkgebied

Het project kan nationaal of internationaal georiënteerd zijn.

Voorwaarden

 • Zie ook de uitgebreide omschrijving en de informatie op de website van de verstrekker
 • De voorkeur gaat uit naar praktische projecten waarin concrete maatregelen worden ontwikkeld en uitgevoerd. Hoewel onderzoek niet is uitgesloten, moeten bepaalde onderzoeksactiviteiten, indien zij deel uitmaken van het project, strikt gekoppeld zijn aan het project in zijn geheel
 • Hoewel de projecten moeten voortbouwen op bewijsmateriaal over wat werkt (b.v. uit eerder beschikbaar onderzoek), moeten zij een toegepast karakter hebben en tot praktische toepassingen leiden
 • De projecten moeten niet alleen een degelijke methodologie ontwikkelen op basis van beschikbare gegevens en erkende bestaande goede praktijken of beproefde interventiemodellen, maar ook een groot deel praktische uitvoeringsmaatregelen en -resultaten omvatten. Met deze aspecten zal rekening worden gehouden bij de beoordeling van de kwaliteit van de voorstellen
 • In alle aanvragen moet worden beschreven hoe de toegang tot de geselecteerde doelgroep(en) zal worden gewaarborgd, waarbij zo nodig moet worden overwogen of het nuttig is de activiteiten ook op een plaats/geografische ruimte te baseren, b.v. school, werkplek, musea, stad, enz.
 • Projecten kunnen zowel nationaal als transnationaal zijn en moeten worden uitgewerkt in nauwe samenwerking met en/of worden geleid door geschikte keypartners, zoals opvangcentra voor vrouwen, kinderbeschermingsorganisaties, opvanghuizen, politie, gezondheidsdiensten, de onderwijssector, de rechterlijke macht, organisaties voor slachtofferhulp, enz. 
 • Het wordt sterk aangemoedigd om een overheidsinstantie, met inbegrip van regionale en plaatselijke autoriteiten, bij de projecten te betrekken om er actief aan deel te nemen. Voor projecten in verband met gender-gerelateerd geweld kunnen deze overheidsinstanties nationale, regionale of lokale ministeries/instanties/organen zijn die verantwoordelijk zijn voor gendergelijkheid en/of dienstverlening aan slachtoffers van geweld of daders; politie, justitie, gezondheids- of onderwijsautoriteiten, enz.

Beoordelingscriteria

 • Relevante
 • Kwaliteit
 • Impact

Restricties

 • Natuurlijke personen kunnen geen aanvraag indienen

Subsidie

De aangevraagde subsidie moet minimaal € 75.000 bedragen.

Subsidiebudget
Het beschikbare budget voor uitnodigingen tot het indienen van voorstellen bedraagt € 17.700.000.
Dit budget kan met maximaal 20% worden verhoogd.

Duur project

De projecten moeten normaliter een looptijd van 12 tot 24 maanden hebben (verlengingen zijn mogelijk, mits naar behoren gemotiveerd en via een wijziging).

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker, gedurende de aanvraagperiode.

Meesturen

 • Deel A - bevat administratieve informatie over de deelnemers (toekomstige coördinator, begunstigden en gelieerde entiteiten) en de samengevatte begroting voor het project (direct online in te vullen)
 • Deel B - bevat de technische beschrijving van het project (te downloaden via het portaal van de verstrekker), in te vullen en vervolgens samen te voegen en opnieuw te uploaden)
 • Deel C (direct online in te vullen) met aanvullende projectgegevens, waaronder verplichte indicatoren
 • Verplichte bijlagen en ondersteunende documenten (te uploaden):
  • CV's (standaard) van kernprojectteam
  • Activiteitenverslagen van het afgelopen jaar van de aanvrager
  • Lijst van vorige projecten (sleutelprojecten van de laatste 4 jaar) van de aanvrager
  • Voor deelnemers met activiteiten waarbij kinderen betrokken zijn: hun beleid inzake kinderbescherming