Subsidie welzijn jeugd en kwetsbare groepen

Subsidies
Subsidie voor projecten gericht op het welzijn van jongeren en kwetsbare groepen tijdens corona, waaronder projecten gericht op het welzijn, jongerenwerk, jeugdwerk en mentale ondersteuning van de jeugd. Maar je kunt ook subsidie aanvragen voor projecten gericht op het welzijn van kwetsbaren groepen, het bestrijden van de eenzaamheid en extra begeleiding en ondersteuning van kwetsbare groepen. Het subsidiebedrag is afhankelijk van de aanvraag. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie om urgente problemen die het gevolg zijn van de coronacrisis op het gebied van welzijn en mentale gezondheid te verlichten dan wel te voorkomen voor jeugd en kwetsbare groepen,.

Hierbij gaat het met name om onderstaande activiteiten:

 • Initiatieven welzijn voor de jeugd
 • Perspectief jeugd en jongeren
 • Jongerenwerk en jeugdwerk
 • Mentale ondersteuning jeugd
 • Activiteiten en ontmoetingen jeugd
 • (Lokale)Initiatieven welzijn kwetsbare groepen
 • Bestrijden eenzaamheid
 • Extra begeleiding of ondersteuning kwetsbare groepen

Doelgroep

Organisaties kunnen aanspraak maken op subsidie indien zij:

 • Activiteiten in Almere uitvoeren en deze bestaande lokale initiatieven verbreden, en/of
 • Aansluiten bij bestaande initiatieven en trajecten in Almere, en/of
 • Activiteiten uitvoeren die ook op langere termijn een positief effect hebben op het welzijn en welbevinden, en daarmee een matigend effect op het beroep op individuele ondersteuning vanuit het gemeentelijke sociaal domein

Werkgebied

Gemeente Almere.

Voorwaarden

Voor subsidie komen in aanmerking subsidieaanvragen, waarbij de dan geldende corona-maatregelen in acht worden genomen, ter uitvoering van activiteiten op het gebied van:

 • Welzijn voor de jeugd, gericht op:
  • Perspectief jeugd en jongeren: Kleinschalige activiteiten op het gebied van Cultuur, Sport dan wel andere betekenisvolle vrijetijdsbesteding, waarbij jongeren elkaar fysiek kunnen ontmoeten
  • Jongerenwerk en jeugdwerk: Kinder- en jongerenwerk uit het Jeugdpakket op het gebied van psychische problemen en huiselijk geweld. Activiteiten gericht op gezinnen en kinderen die wachten op jeugdhulp (overbruggingszorg) of op gezinnen waar zorgen zijn over huiselijk geweld
  • Mentale ondersteuning jeugd: activiteiten om de mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, zoals, maar niet uitsluitend: weerbaarheidstrainingen, coaching van jongeren, buddyprojecten
  • Activiteiten en ontmoetingen jeugd: Laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn voor jongeren. Ontmoeting in (tijdelijk onbenutte) ruimten zoals bibliotheken, buurthuizen, wijkcentra, sporthallen en evenementenhallen voor sociale en ondersteuningsactiviteiten
 • Lokale initiatieven welzijn kwetsbare groepen, gericht op: a. Het bestrijden van eenzaamheid, zoals:
  • Extra contact met ouderen: huisbezoeken, digitaal en belcontact
  • Extra helpende handen: boodschappen, hulpvragen doorzetten, helpen contact met anderen te maken
 • Inzet op verbinding tussen mensen: creëren van meer mogelijkheden elkaar te ontmoeten, mensen aan elkaar koppelen om samen activiteiten te organiseren
 • Extra inzet op zingeving: alternatieve dagbesteding helpen organiseren, deelname culturele activiteiten
 • Extra begeleiding en ondersteuning van mensen die psychisch kwetsbaar zijn, mensen met een (verstandelijke) beperking thuis en/of mensen die dak- of thuisloos zijn, zoals:
  • Extra inzetten op het organiseren van alternatieve dagbesteding om structuur te creëren in de dag
  • Het bieden van passend vervoer en extra locaties voor alternatieve en verspreide vormen van dagbesteding die voldoen aan de RIVM-richtlijnen, die nog niet zijn gefinancierd via de meerkostenregeling voor Wmo en Jeugd
  • Extra ambulante begeleiding om proactief mentale en sociale problemen op te sporen

Subsidie

Afhankelijk van de aanvraag.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Aanvraagtermijn
Aanvragen kunnen per termijn worden ingediend. Dit betekent dat aanvragen door de verstrekker moeten zijn ontvangen voor het einde van de betreffende termijn, te weten uiterlijk op:

 • 30 juni 2021 (termijn 1)
 • 30 september 2021 (termijn 2)

Meesturen

 • Bijlagen waarmee de aanvraag wordt onderbouwd
 • Uit de onderbouwing bij de subsidieaanvraag dient te blijken dat:
  • Welk corona-gerelateerd probleem wordt geadresseerd?
  • Hoe sluit de activiteit aan bij de beschrijving van van deze regeling?
  • Naar schatting hoeveel inwoners of huishoudens worden bereikt?
  • Kan de activiteit een duurzaam vervolg krijgen?
  • Op welke manier leidt de activiteit tot het verminderen van druk op professionals?
  • Op welke manier heeft de activiteit een positief effect op het welzijn en welbevinden van de doelgroep(en), en heeft het daarmee een matigend effect op het beroep op individuele ondersteuning vanuit het gemeentelijke sociaal domein?
  • Waarom kan de activiteit niet met bestaand budget en bestaande formatie worden uitgevoerd?
  • Met welke partners in de stad wordt samengewerkt of is samenwerking een vereiste?
  • Sluitende begroting.