Subsidie wetenschappelijk onderzoek beheer van natuurterreinen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek in en beheer van natuurterreinen. Het fonds ondersteunt bij voorkeur wetenschappelijke projecten die meerdere jaren duren, maar er moet in ieder geval een duidelijke einddatum zijn geformuleerd. De subsidie bedraagt maximaal € 45.000. Je moet de subsidie aanvragen via een vast format, we hebben een format hiervoor als bijlage toegevoegd.

Toepassing

Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek in en beheer van natuurterreinen. 

Welke wetenschappelijke onderzoeksprojecten
Het project heeft een ondernemende aanpak. Dit vertaalt zich in een eigen bijdrage van de aanvrager.

Te denken valt aan:

 • Fauna uitwisseling tussen landschapselementen
 • Dichtheidsafhankelijke effecten van populaties
 • Predatiebeheer
 • Effectiviteit van faunamaatregelen
 • Lokale flora en fauna inventarisatie in relatie tot hun biotoop of combinaties daarvan
 • Aanleg, herstel en herinrichting van kleinschalige landschapselementen met een permanent karakter
 • Natuur- en landschapseducatie, niet incidenteel

Werkgebied

Nederland.

Doelgroep

Het fonds ondersteunt projecten van particulieren en rechtspersonen (o.a. b.v.'s, stichtingen en verenigingen), waarbij in het kader van spreiding in het gebied nieuwe aanvragers de voorkeur genieten. 
Particuliere aanvragers moeten zich ervan vergewissen dat hun aanvraag het algemeen nut dient bijvoorbeeld door openstelling.

Restricties

 • Financiering van exploitatietekort
 • Initiatieven met een louter commerciële doelstelling
 • Op zichzelf staande seminars, symposia en conferenties
 • Regulier onderwijs
 • Excursies

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 45.000.

Aanvragen

Binnen de aanvraagperiode, en via een vast format (zie bijlage).