Subsidie wetenschappelijk onderzoek kerntaken van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden

Subsidies
Subsidie voor onderzoeksprojecten die bijdragen aan het wetenschappelijk onderbouwen van het verpleegkundig en verzorgend handelen binnen de essentiële zorg. Hierbij is een nauwe afstemming van het onderzoek met de doelgroep belangrijk, met het oog op de haalbaarheid en bruikbaarheid in de praktijk. De subsidie kan worden aangevraagd samenwerkingsverbanden die deel uitmaken van een onderzoeksinfrastructuur voor verpleging en verzorging. In de onderzoeksgroep zijn een universiteit, hogeschool, mbo instelling en zorgorganisatie vertegenwoordigd. De subsidie bedraagt maximaal 600.000 euro per project. De duur van een project is maximaal 4 jaar. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor projectideeën gericht op de wetenschappelijke onderbouwing van verpleegkundig en verzorgend handelen. Het onderzoek richt zich specifiek op het thema’ essentiële zorg.

De onderzoeksprojecten moeten bijdragen aan het wetenschappelijk onderbouwen van het verpleegkundig en verzorgend handelen op het thema essentiële zorg. De resultaten en aanbevelingen die uit het onderzoek voortkomen, moeten een grote kans op toepassing in de praktijk hebben (met andere woorden: implementeerbaar zijn in de praktijk).

Het onderzoek dient dan ook in nauwe afstemming met de doelgroepen uitgevoerd te worden, met oog op haalbaarheid en bruikbaarheid in de praktijk. De projecten moeten ook bijdragen aan de verduurzaming van de onderzoeks- en kennisinfrastructuur voor verpleging en verzorging met als resultaat een verdere professionalisering van deze beroepsgroepen.

Essentiële zorg
Voor deze subsidieronde kan worden ingediend op het brede thema essentiële zorg
Essentiële zorg is hier gedefinieerd als: het voorkomen van ziekte door preventie; het verrichten van activiteiten gericht op herstel of gezondheid; het ondersteunen bij het omgaan met de gevolgen van ziekte of handicap en het bijdragen aan autonomie van de cliënt/patiënt.

Essentiële zorg:

 • Behoort tot de kerntaken van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden
 • Is niet sectorgebonden maar geldt overal - van de acute zorg, langdurige zorg, geestelijke gezondheidzorg en gehandicaptenzorg tot palliatieve zorg - en in alle levensfasen - van pasgeborene tot de oudste oudere
 • Draagt bij aan het fysiek, psychisch en sociaal welbevinden door het ontwikkelen van een positieve relatie en vertrouwensband met de cliënt/patiënt en zijn of haar naasten

Doelgroep

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door samenwerkingsverbanden die deel uitmaken van een onderzoeksinfrastructuur voor verpleging en verzorging. In de onderzoeksgroep zijn universiteit(en), hogescho(o)l(en), mbo-instelling(en) en zorgorganisatie(s) vertegenwoordigd. Ook het perspectief van de cliënt en zijn naaste is vertegenwoordigd.

De formele subsidieaanvrager is een universiteit of hogeschool. De overige partijen worden betrokken door middel van een inhuurconstructie. Bij de uitgewerkte subsidieaanvraag zijn de offertes voor deze inhuur bijgevoegd.

Voorwaarden

De subsidieverstrekker beoordeelt de projectideeën op relevantie voor het programma, op inhoudelijke en procedurele criteria uit deze subsidieoproep en globaal op wetenschappelijke kwaliteit.
Bij een gelijke relevantie- en kwaliteitsbeoordeling van twee of meer subsidieaanvragen en ontoereikend budget om alle subsidieaanvragen te honoreren, weegt de geografische spreiding, spreiding over de samenwerkingsverbanden en (inhoudelijke) variatie in projecten mee.

Relevantiecriteria
Bij de uitwerking van het projectidee dient u rekening te houden met de volgende punten:

Inhoudelijk

 • Het project richt zich op verbetering van het handelen van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten, een verbetering in patiëntuitkomsten, en/of een verbetering in de organisatie van zorg. Het project sluit hierbij aan bij de behoeften vanuit praktijk, beleid en onderwijs
 • Het project richt zich op wetenschappelijke onderbouwing binnen het thema ‘essentiële zorg’. De verbinding met ‘essentiële zorg’ is theoretisch onderbouwd
 • Het project is praktijkgericht, dus is aantoonbaar gebaseerd op vanuit praktijk gesignaleerde problemen. Beschrijf hoe de verschillende disciplines (verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden), het onderwijs en de patiënt(vertegenwoordigers) zijn betrokken om tot een probleemstelling te komen
 • Bij het opstellen van de onderzoeksvragen wordt aandacht besteed aan de verschillen in taken en rollen tussen (gespecialiseerd) verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden
 • Het project heeft aandacht voor kennistoepassing en samenwerking met andere disciplines
 • Het onderzoek vindt niet al elders plaats of u maakt aannemelijk wat de toegevoegde waarde is
 • Indien van toepassing wordt beschreven bij welk lopend of afgerond onderzoek het project aansluit
 • Het project beschrijft hoe de onderzoeksgroep regionaal, nationaal en internationaal is ingebed
 • Het project mag zijn opgebouwd uit met elkaar samenhangende en/of elkaar opvolgende deelprojecten. Bij het projectidee geef je in dat geval aan welke deelprojecten je wilt uitvoeren met een beknopte onderbouwing. Verdere uitwerking volgt bij de uitgewerkte subsidieaanvraag
 • Als onderdeel van het project mogen tools, meetinstrumenten, screeningsinstrumenten etc. worden ontwikkeld die noodzakelijk zijn om het verplegend en verzorgend handelen te onderbouwen bij keuzes en beslismomenten, en om patiëntrelevante gezondheidsuitkomsten te meten

Infrastructuur

 • De deelnemende partijen zijn bereid het onderzoek, gericht op de verpleging en verzorging te verankeren in hun meerjaren onderzoeksbeleid. In het projectidee maak je de ambitie hiertoe aannemelijk. Bij de uitgewerkte subsidieaanvraag wordt dit verder uitgewerkt en wordt een ‘Letter of Commitment’ bijgevoegd die is ondertekend door alle deelnemende partijen
 • Binnen het project wordt gestreefd naar het realiseren van combinatiebanen (duobanen) voor verpleegkundigen, onderzoekers en/of docenten. In het projectidee geef je aan welke inspanningen je hiertoe gaat verrichten. De uitgewerkte subsidieaanvraag bevat een beschrijving van de manier waarop deze combinatiebanen inhoudelijk en praktisch worden vormgegeven en aangestuurd. Ook is verwoord hoe de bestuurlijke inbedding en borging hiervan tussen de organisaties of samenwerkingspartners wordt gerealiseerd
 • Het projectidee bevat een verplichte bijlage met een schematische weergave van de structuur van het project, de inbreng van de deelnemende partijen en een tijdslijn

De onderzoeksgroep

 • De samenstelling van de onderzoeksgroep is beschreven en onderbouwd
 • In de onderzoeksgroep zijn medewerkers van alle deelnemende organisaties vertegenwoordigd
 • Bij voorkeur heeft de projectleider een verplegingswetenschappelijke achtergrond. Zo niet, geef aan waarom je deze keuze gemaakt hebt
 • Het heeft de voorkeur wanneer de onderzoeker(s) (deels) werkzaam zijn (geweest) in de praktijk. Motiveer je keuze wanneer je hiervan afwijkt
 • Indien promovendi worden aangesteld, dienen zij een verplegingswetenschappelijke achtergrond te hebben
 • In de onderzoeksgroep is expertise aanwezig van praktiserende verpleegkundigen en verzorgenden
 • In de onderzoeksgroep is expertise op het gebied van implementatie aanwezig
 • In de onderzoeksgroep is een methodoloog opgenomen met kennis van praktijkgerichte onderzoeksdesigns
 • In de onderzoeksgroep is het perspectief van de cliënt en naaste vertegenwoordigd

Kennistoepassing en -overdracht

 • Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn de uiteindelijke gebruikersgroep van de resultaten van het programma. Alle kennis die uit de projecten voortkomt, moet toegankelijk zijn, toepasbaar zijn in de verpleegkundige en verzorgende praktijk, regionale of landelijke relevantie hebben en leiden tot een betere kwaliteit van zorg. Bij het toegankelijk maken wordt rekening gehouden met de taken en rollen van de verschillende verpleegkundige en verzorgende niveaus en met de manier waarop de verschillende disciplines/niveaus kennis tot zich nemen
 • Het projectidee beschrijft de ambitie; bij de uitgewerkte subsidieaanvraag wordt onderstaand punt verder uitgewerkt:
  Het project beschrijft concrete doelen en activiteiten die worden ondernomen om de toegankelijkheid en toepasbaarheid van de resultaten te bevorderen. Denk hierbij aan de ontwikkeling van bruikbare kennisproducten en het betrekken van relevante partijen. Beschrijf welke partijen worden betrokken, en wanneer en hoe, om ervoor te zorgen dat je onderzoeksresultaten hun weg kunnen vinden naar praktijk, beleid en onderwijs
 • Tijdens de uitvoering van het project volgt het verder in kaart brengen van randvoorwaarden voor bredere implementatie en borging
 • Om het gebruik van de kennis uit de projecten te bevorderen, wordt vanaf het opstellen van het projectidee samengewerkt met universiteiten, hbo, mbo, kenniscentra en praktijkinstellingen, en zijn patiënten(organisaties) betrokken
 • De kennis wordt verwerkt in scholingsprogramma’s en (uiteindelijk) in curricula van onderwijsinstellingen en in bij- en nascholingsactiviteiten. Hierover zijn al bij indiening van de uitgewerkte subsidieaanvraag concrete afspraken met onderwijsinstellingen gemaakt
 • Wetenschappelijke artikelen en artikelen in vaktijdschriften worden ‘open acces’ gepubliceerd in relevante (inter)nationale tijdschriften en de hieruit voortkomende kennis wordt ook in Nederlandstalige (vak)tijdschriften, websites en kennispleinen gepubliceerd en is vrij toegankelijk
 • Kennis is beschikbaar voor richtlijn-/kwaliteitsstandaardontwikkeling

Algemene criteria verstrekker
De verstrekker kent als organisatie aandachtspunten die elk programma in ogenschouw neemt en in de beoordeling betrekt, tenzij het aandachtspunt evident níet van toepassing is. Zie hieronder de
relevantiecriteria die als basis dienen:

 • Diversiteit
 • Toepassing van ICT en eHealth
 • Onderwijs
 • Participatie van patiënten en/of eindgebruikers 
 • Toegang tot data
 • Toepassing

Kwaliteitscriteria

 • Doelstelling en vraag- of taakstelling
 • Plan van aanpak
 • Haalbaarheid
 • Projectgroep

Subsidie

Voor deze subsidieronde is 3.000.000 euo beschikbaar.
Het beschikbare budget per project bedraagt maximaal 600.000 euro. De duur van een project is maximaal 4 jaar.

Cofinanciering van minimaal 25% is verplicht. De cofinanciering komt tot uitdrukking in de begroting en mag bestaan uit menskracht of financiële middelen.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).