Subsidie zorgaanbieders om via extra banen continuïteit van zorg tijdens de COVID-19 uitbraak te waarborgen

Subsidies
Subsidie voor zorgaanbieders voor het creëeren van extra (corona)banen om de continuïteit van zorg tijdens de COVID-19 uitbraak te kunnen waarborgen in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Hierbij moet je denken aan ondersteunende banen, zoals gastheer of gastvrouw, welzijn assistent of ondersteuner zorgmedewerker of ondersteuner veiligheid. Het subsidiebedrag per medewerkers bestaat uit de voor de medewerker/ster verschuldigde loonkosten, tot een maximum van 120% van het wettelijk minimumloon, verschuldigde toeslagen en afdrachten en een bedrag van 20% van de kosten voor begeleiding. Het maximum subsidiebedrag per zorgaanbieder bedraagt € 4.000.000. Je kunt de subsidie online aanvragen via een speciaal aanvraagformulier.

Toepassing

Subsidie voor zorgaanbieders voor het tewerkstellen en begeleiden van werknemers via coronabanen om de continuïteit van zorg tijdens de COVID-19 uitbraak te kunnen waarborgen.

De coronabanen die in aanmerking komen voor subsidie zijn:

 • Coronabaan – gastheer of gastvrouw
 • Coronabaan – zorg-assistent of zorgbuddy
 • Coronabaan – ADL-ondersteuner
 • Coronabaan – welzijn-assistent
 • Coronabaan – ondersteuner zorgmedewerker; of
 • Coronabaan – ondersteuner veiligheid

Doelgroep

De subsidie kan worden verstrekt aan zorgaanbieders die op 1 januari 2021 in het handelsregister stonden ingeschreven, met een hoofd- of nevenactiviteit met de daarbij behorende SBI-code die voorkomt op de in de bijlage van de regeling (zie bijlage).

Voorwaarden

 • Subsidie wordt enkel verstrekt aan zorgaanbieders die op 1 januari 2021 in het handelsregister stonden ingeschreven met een hoofd- of nevenactiviteit met een SBI-code die in de Bijlage is opgenomen
 • In afwijking van het eerste lid, kan subsidie worden verstrekt aan een zorgaanbieder indien uit de aanduiding waarmee de zorgaanbieder op 1 januari 2021 is ingeschreven in het handelsregister, naar het oordeel van de minister blijkt dat de zorgaanbieder een hoofd- of nevenactiviteit uitvoert die in de Bijlage is opgenomen
 • De activiteiten zijn subsidiabel voor zover zij worden verricht in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021
 • In afwijking van bovenstaande is het tewerkstellen en begeleiden van werknemers die een eenheid volgen van een vakopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel c en tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, waarvoor op grond van artikel 7.2.3, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs een certificaat is vastgesteld, subsidiabel voor maximaal zes maanden in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 augustus 2021
 • Subsidie voor het tewerkstellen en begeleiden van werknemers wordt uitsluitend verstrekt indien:

  • De werknemer vanaf 1 januari 2021 wordt ingezet bij de zorgaanbieder

  • Het contract voor minimaal twee maanden en maximaal zes maanden wordt aangegaan; en

  • In het contract wordt vastgelegd dat de arbeidsduur in ieder geval gemiddeld 20 uur per week bedraagt.

Restrictie

Geen subsidie wordt verstrekt voor:

 • De kosten van het tewerkstellen van werknemers die met de prestatiebeschrijving ‘meerkosten’ worden vergoed op grond van:
  • De Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus
  • De Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2021
  • De Beleidsregel SARS-CoV-2 virus doorlopende kosten Wlz 2021; of
  • De meerkostenregeling corona voor Jeugdwet en Wmo 2015
 • De kosten van het tewerkstellen van werknemers die op grond van de Subsidieregeling opschaling curatieve zorg COVID-19 worden vergoed
 • De kosten van het tewerkstellen en begeleiden van werknemers die op grond van het Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg en de Transitiemiddelen Verpleeghuiszorg worden vergoed; en
 • Andere kosten met betrekking tot het aannemen van werknemers die van overheidswege worden vergoed
 • Aanvragen waardoor het aantal werkzame personen bij de zorgaanbieder met meer dan 100% zal toenemen, tenzij het om een situatie gaat dat een zorgaanbieder met maximaal 2 werkzame personen subsidie voor in totaal 3 coronabanen heeft aangevraagd

Subsidie

Het subsidiebedrag per werknemer bestaat uit:

 • De voor hem verschuldigde loonkosten, tot een maximum van 120% van het wettelijk minimumloon
 • Verschuldigde onregelmatigheidstoeslag, verschuldigde eindejaarsuitkering, verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten voor betreffende banen
 • Maximaal 20% van de kosten voor de begeleiding

Het maximum subsidiebedrag voor een voltijds coronabaan van zes maanden bedraagt € 25.440
Het maximum subsidiebedrag per zorgaanbieder bedraagt € 4.000.000

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen
De aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van:

 • Een opgave van:
  • Het aantal werknemers per coronabaan
  • Het gemiddeld aantal werkuren per werknemer per week overeenkomstig het contract
  • Het aantal werknemers dat een eenheid volgt van een vakopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg
  • De periode waarin de werknemer werkzaamheden verricht bij de zorgaanbieder
 • Een verklaring waarin de zorgaanbieder verklaart dat:
  • Deze met de werknemer een contract aangaat voor minimaal twee en maximaal zes maanden
  • Deze met de werknemer een contract aangaat op of na 1 januari 2021; en
  • De coronabanen niet reeds via andere bronnen gefinancierd worden
 • Een opgave van het nummer waarmee de zorgaanbieder geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel
 • Een opgave van het SBI-nummer waarmee de zorgaanbieder geregistreerd is in het handelsregister
 • Een opgave van het aantal werkzame personen bij de zorgaanbieder op 1 januari 2021
 • Een volmacht ingeval door een ander dan een tekenbevoegde persoon subsidie wordt aangevraagd; en
 • Een bankafschrift op naam van de aanvrager, dat niet ouder is dan drie maanden.