Subsidieregeling breedtesport

Subsidies
Subsidie voor het organiseren van sport- en bewegingsactiviteiten die op amateurbasis beoefend kunnen worden door alle lagen van de bevolking. Belangrijk is dat je project gericht is op o.a. actieve sportparticipatie en het bevorderen van de belangstelling voor sport en bewegen. De subsidie kan worden aangevraagd door niet commerciële organisaties en bedraagt maximaal 4.000 euro per aanvraag.

Toepassing

Subsidie voor het organiseren van activiteiten met betrekking tot breedtesport ten behoeve van de inwoners van onderstaande werkgebied, waarbij de uitvoering van de activiteiten plaatsvindt in 2021 of daarop volgende jaren. 

Onder breedtesport verstaan we in dit geval sport- en bewegingsactiviteiten die op amateurbasis beoefend kunnen worden door alle lagen van de bevolking.

De activiteiten dragen bij aan:

 • De belangstelling voor sport en bewegen in onderstaande werkgebied en/of
 • De actieve sportparticipatie van de inwoners in onderstaande werkgebied en/of
 • De ontwikkeling en versterking van het sport- en beweegklimaat in onderstaande werkgebied, in het bijzonder op het gebied van amateursportbeoefening

Het doel van de subsidie is het ondersteunen en stimuleren van deze activiteiten.

Werkgebied

Gemeente Lelystad.

Doelgroep

Organisaties zonder winstoogmerk.
De activiteit moet weliswaar in bovenstaande werkgebied uitgevoerd moeten worden, maar als aanvrager hoef je niet per definitie in dit werkgebied gevestigd te zijn.

Voorwaarden

 • De aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten 
 • De activiteit moet plaatsvinden in bovenstaande werkgebied (als aanvrager hoef je hier niet gevestigd te zijn
 • De aanvrager is een organisatie zonder winstoogmerk

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 4.000 euro.

Subsidiabele kosten
Kosten die voor subsidie in aanmerking komen dienen direct betrekking te hebben op de activiteit. Dit zijn organisatiekosten, waaronder in elk geval:

 • Materiaalkosten
 • Promotiekosten
 • Huur van de accommodatie waar de activiteit plaatsvindt
 • Kosten voor noodzakelijke vergunningen
 • Transportkosten voor vervoer van materialen voor de activiteit
 • Prijzen (materiële beloning in de vorm van bekers of medailles, e.d. niet zijnde financiële middelen)
 • Vrijwilligerswaarderingen tot een maximum van 5% van de verleende subsidie

Niet subsidiabel kosten
Kosten die in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking komen:

 • Reis- en verblijfskosten
 • Cateringkosten
 • Bestuurs- en administratiekosten
 • Opleidingskosten
 • Kosten die al op andere wijze zijn of worden gesubsidieerd
 • Vergoeding uren eigen inzet en eventueel personeelskosten van de aanvrager
 • De aan de subsidie-aanvrager in rekening gebrachte BTW die door hem kan worden teruggevorderd of op enigerlei wijze aan hem kan worden terugbetaald of gecompenseerd

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.

Meesturen

 • Projectbeschrijving
 • Begroting
 • Bankrekening
 • Verklaring WNT-norm (Verdienen binnen uw organisatie werknemers/bestuurders boven de WNT-norm, Wet Normering Topinkomens)