Subsidieregeling cultuurhistorie en landschapsontwikkeling, bodem, water, licht en geluid, verduurzaming van de energiehuishouding en aquaculturen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten op het gebied van vier specifieke themalijnen. Je kunt hierbij subsidie aanvragen voor projecten op het gebied van cultuurhistorie en landschapsontwikkeling, bodem, water, licht en geluid, verduurzaming van de energiehuishouding en aquaculturen. De subsidie bedraagt nooit meer dan 90% van de subsidiabele kosten, met een maximum van 1.000.000 per subsidieaanvraag. Je kunt de subsidie aanvragen per post of per e-mail, binnen de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidiabele activiteiten thema cultuurhistorie en landschapsontwikkeling

 • Investeringen die in overwegende mate bijdragen aan een zorgvuldige landschapsontwikkeling en die gebiedseigen (waaronder cultuurhistorische) kwaliteiten versterken
 • Investeringen die nieuwe publieke functies toevoegen aan een cultuurhistorisch waardevol element of cultuurhistorisch waardevolle structuur
 • Investeringen gericht op het toegankelijker maken van kwelders, uitsluitend in combinatie met natuur- en landschapsontwikkeling van de kwelders, op locaties waar dit niet ten koste gaat van natuurwaarden en kernkwaliteiten

Subsidiabele activiteiten thema bodem, water, licht en geluid

 • Pilots of investeringen die bijdragen aan meer licht en /of zuurstof in de waterkolom in de Waddenzee door minder bodemverstoring en/of minder slib en suspensie
 • Pilots of investeringen die bijdragen aan vermindering van systeemvreemde stoffen (plastic, chemisch, stikstof en vorkomen/terugdringen van exoten) in de Waddenzee
 • Investeringen die de kans op of de impact van scheepsrampen verminderen
 • Investeringen die condities scheppen voor instandhouding en /of vergroten van het areaal litoraal (wadplaten, kwelders) bij gemiddelde zeespiegelstijging
 • Pilots gericht op het ontwikkelen van innovatieve technieken die de effecten van het baggeren op de waterkwaliteit verminderen en bijdragen aan minder vertroebeling van het water
 • Investeringen die ertoe leiden dat er locaties worden ingericht waar slib ingevangen, opgeslagen, gewonnen, gereinigd, gedroogd en/of bewerkt kan worden als voorbereiding op nuttige toepassingen. Het moet daarbij gaan om additionele maatregelen ten opzichte van maatregelen waarvoor overheden reeds verantwoordelijk zijn
 • Investeringen die bijdragen aan vermindering van de effecten van menselijk gebruik, de gecombineerde effecten van klimaatverandering en bodemdaling en het behoud en vergroting van rust op Wadplaten. In het bijzonder op de vijf toplocaties gelegen nabij de eilanden
 • Investeringen voor nieuwe binnendijkse invanglocaties voor mosselzaad
 • Investeringen die ertoe bijdragen dat verstoring door geluid en/of licht van diverse bronnen op en rond de Waddenzee afneemt
 • Investeringen en/of pilots gericht op het voorkomen van afval aan boord van gebruikers van de Waddenzee

Investeringen gericht op bewustwording van de problemen of investeringen gericht op sec gedragsverandering zijn niet subsidiabel.

Subsidiabele activiteiten thema verduurzaming energie

 • Investeringen in het Waddengebied (met uitzondering van de Waddeneilanden) gericht op het optimaal afstemmen van vraag en aanbod van energie door dorpen/dorpscoöperaties in combinatie met activiteiten die bijdragen aan behoud en/of versterking van de kernkwaliteiten. Subsidiabel zijn daarbij de innovatieve onderdelen van plannen om energie op te slaan (met waterstof, accu’s of anderszins), warmtenetten, groen gas, smart grids (in het bijzonder samen met bedrijven of boerenbedrijven in of nabij het dorp) of andere innovatieve onderdelen die nog niet marktrijp zijn (TRLfase 4-8).
 • Investeringen die energie(besparings)maatregelen stimuleren in de bestaande woningbouw in de karakteristieke centra van plaatsen in het Waddengebied. Subsidiabel zijn daarbij de innovatieve onderdelen van projecten, zoals bio- en groen gas, warmtenetten en opslag van energie of andere innovatieve onderdelen die nog niet marktrijp zijn (TRLfase 4-8). De energie(besparings)maatregelen dienen bij te dragen aan behoud en versterking van de cultuurhistorische kwaliteiten van de centra en mogen daar minimaal geen afbreuk aan doen.
 • Investeringenen die energie(besparings)maatregelen stimuleren in de recreatieve/toeristische sector. Subsidiabel zijn daarbij de innovatieve onderdelen van projecten die nog niet marktrijp zijn (TRLfase 4-8). Alleen maatregelen die passen bij het landschappelijk karakter en de schaal van het omliggende gebied zijn subsidiabel.
 • Investeringen gericht op toepassing van blue energy, getijdenenergie, golfslagenergie en/of de integratie van dergelijke technieken met versterking van dijken in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma/Deltaprogramma. De investeringen dienen aantoonbaar een vervolg te zijn op uitgevoerde of lopende projecten op eerder gerealiseerde projecten met betrekking tot energiewinning uit zeewater.
 • Waddenfondsinzet is altijd additioneel op onderdelen van de (coöperatieve) energiebesparingsprogramma’s van EU, rijksoverheid, gemeenten en provincies. De subsidie dient dan wel om investeringen in TRLfase 4-8 mogelijk te maken dan wel bedraagt de subsidie nooit meer dan de resterende onrendabele top van een investering.

Niet subsidiabel zijn kosten voor of verband houdend met de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen, windmolens en van warmtepompen en pilots gericht op de omschakeling van recreatieve scheepvaart naar varen op waterstof.

Subsidiabele activiteiten thema(lijn) Aquaculturen

 • Pilots gericht op de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve kweeksystemen zoals aquaponics, schelpdierenkweek en zilte teelten op land, mits deze aantoonbaar een vervolg zijn op bestaande innovaties die niet in aanmerking komen voor een subsidie uit het EFMZV
 • Pilots om te komen tot een rendabele businesscase voor een mosselzaadkwekerij gericht op duurzaam herstel van mosselbanken en duurzame exploitatie daarvan
 • Pilots gericht op verduurzaming van de mosselzaadsector en / of van de oogst van Waddenzeeproducten ten opzichte van bestaande oogstpraktijk. In het project moet aannemelijk worden gemaakt dat de ecologische kwaliteit van de Waddenzee wordt verbeterd
 • Pilots binnendijks, gericht op de productie van duurzaam uitgangsmateriaal voor aquaculturen
 • Pilots gericht op versnelde marktintroductie van praktijkgerichte, economisch rendabele en duurzame toepassing van (ketens van) aquaculturen in/vanuit het Waddengebied waarbij geldt dat deze pilots niet plaatsvinden in de Waddenzee, maar op land of in de Noordzee, met impact op het Waddengebied.

Waddenfondsinzet is altijd additioneel op onderdelen van de (coöperatieve) programma’s van EU, rijksoverheid, gemeenten en provincies, en met name bedoeld om een onrendabele top weg te nemen of om innovaties in de TRLfase 4-8 mogelijk te maken.

Doelgroep

 • Publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van Rijk(sdiensten) en provincies
 • Privaatrechtelijke rechtspersonen
 • Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid
 • Samenwerkingsverbanden van van bovenstaande partijen, vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, waarin tenminste vertegenwoordiging (penvoerder) en onderlinge rechten en plichten zijn vastgelegd

Werkgebied

Het werkgebied ligt deels in Noord-Holland, Friesland en Groningen.
Zie de bijlahe voor een kaart met het werkgebied.

Voorwaarden

Je project moet o.a. aan onderstaande aanvraag voldoen.

 • Het project moet in substantieel bijdragen aan de doelen van het Waddenfonds
 • Het project moet Waddenspecifiek zijn
 • Het project heeft ten minste een bovenlokaal effect
 • Het project heeft een eigenstandig karakter
 • Het project gaat in ambitie en doelen significant verder dan vastgelegd in vigerend beleid of wet- en regelgeving of voldoet hier significant sneller dan gesteld of vereist aan
 • Het project moet duurzaam zijn
 • De subsidiabele kosten bedragen € 200.000 of meer

Ingeval de aanvraag een of meer onderstaande elementen bevat, zal ook aan de bij die elementen genoemde vereisten moeten worden voldaan:

 • Te ontwikkelen of te herstellen landschapselementen zijn onderdeel van cultuurhistorisch waardevolle patronen en structuren
 • Pilots hebben een ‘leren door doen’ karakter en zijn gericht op beantwoording van praktijkgerichte kennisvragen - d.m.v. het uitvoeren van tests - met een voorziene uitrol in het Waddengebied
 • De activiteiten van technologische (pilot)projecten bevinden zich in de Technology Readiness Levels (TRL’s) 4 tot en met 8.

Subsidie

De subsidie bedraagt nooit meer dan 90% van de subsidiabele kosten, met dien verstande dat de subsidie in ieder geval niet meer kan bedragen dan op grond van andere regelgeving mogelijk is, voor zover dit minder dan 90% van de subsidiabele kosten is.

Het subsidiepercentage of subsidiebedrag wordt naar beneden bijgesteld indien:

 • Er sprake is van overfinanciering
 • Subsidie het tekort op de onrendabele top overstijgt

De subsidie bedraagt ten hoogste 1.000.000 euro per aanvraag.

Niet subsidiabele activiteiten

 • Restauratie van Rijksmonumenten
 • Fysieke aanpassingen aan cultuurhistorische bouwwerken, - elementen en -structuren
 • Reguliere investeringen, reguliere beheer- en onderhoudswerken en het voldoen aan wettelijke voorschriften

Niet subsidiabele kosten

 • Kosten voor evenementen
 • Kosten voor websites
 • Kosten voor filmmateriaal
 • Kosten voor andere informatievoorziening
 • Marketing- en haalbaarheidsstudies

Aanvragen

Per post of per mail.

Meesturen

 • Aanvraagformulier volgens het vaste format van het Waddenfonds

 • Projectplan
 • Begroting en financieringsplan
 • Exploitatieplan en/of businesscase