Susbidie ondernemingen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties voor het beschikbaar stellen van stageplaatsen

Subsidies
Subsidie voor ondernemingen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties om stageplaatsen beschikbaar te stellen voor studenten tijdens de coronacrisis en de herstelfase daarna. De subsidie is mede afhankelijk van het totaal aantal uren van de stage, maar bedraagt maximaal € 1500 voor een stage van meer dan 400 uren. Het subsidieplafond bedraagt € 370.000. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode van de regeling. 

Toepassing

Subsidie voor het beschikbaar stellen van één stageplaats aan een student, die een studie volgt aan een geaccrediteerde PRO, VSO, MBO, HBO of WO-opleiding, bij de organisatie van de aanvrager.

Werkgebied

Provincie Groningen.

Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • Ondernemingen
 • Kennisinstellingen; en
 • Maatschappelijke organisaties

welke zijn gevestigd in de provincie Groningen.

Restricties

De subsidie zal worden geweigerd indien:

 • Aan de aanvrager op grond van deze regeling reeds twee maal subsidie is verstrekt
 • Voor de subsidiabele activiteiten een verplichting is aangegaan voor 1 januari 2021
 • De duur van de stage een omvang heeft van minder dan 280 uren
 • De stage niet binnen één jaar na de datum van ontvangst van de aanvraag kan worden afgerond
 • De activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd niet in overeenstemming is met het doel van deze regeling
 • Voor ondernemingen: de subsidie niet kan worden verstrekt met toepassing van de De-minimisverordening

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Kopie van de stageovereenkomst die is ondertekend door de stageverlener, de stagiair en de onderwijsinstelling
 • Kopie van een bewijs van inschrijving van de stagiair bij de onderwijsinstelling
 • Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van maximaal een jaar oud
 • Voor ondernemingen: een ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring, waaruit blijkt dat het aangevraagde kan worden verstrekt zonder dat sprake zal zijn van overtreding van de geldende voorschriften van de Europese Unie ter zake van de verstrekking van overheidssteun