Tweejarige subsidie voor jonge kunstenaars

Subsidies
Subsidie voor initiatieven van jonge kunstenaars om hen in de gelegenheid te stellen een eigen signatuur te ontwikkelen en zo een betekenisvolle bijdrage leveren aan de hedendaagse kunst. De tweejarige regeling is beschikbaar voor initiatieven op het gebied van de podiumkunsten (dans, muziek, theater), beeldende kunst, literaire en audiovisuele kunst, of combinaties daarvan. De activiteiten moeten gericht zijn op publiek. De subsidie bedraagt € 80.000 per twee jaar per aanvrager. 

Toepassing

Subsidie voor initiatieven van jonge kunstenaars om hen in de gelegenheid te stellen een eigen signatuur te ontwikkelen en zo een betekenisvolle bijdrage leveren aan de hedendaagse kunst in Groningen. Door te kunnen experimenteren en “vlieguren” te maken, vergroten ze hun kansen op een beroepspraktijk, stimuleren ze het oeuvre, versterken ze cultureel ondernemerschap en vergroten ze hun zichtbaarheid.

Doelgroep

De tweejarige regeling bewezen talent is beschikbaar voor initiatieven op het gebied van de podiumkunsten (dans, muziek, theater), beeldende kunst, literaire en audiovisuele kunst, of combinaties daarvan. De activiteiten richten zich op publiek.

Werkgebied

Gemeente Groningen

Voorwaarden

Criteria artistieke en inhoudelijke kwaliteit

 • Alleen met een aantoonbare artistieke en inhoudelijke kwaliteit kunnen professionele kunstinstellingen bijdragen aan de doelen van de subsidieverstrekker. Onder artistieke en inhoudelijke kwaliteit verstaat de verstrekker in dit geval zeggingskracht, vernieuwing, vakmanschap en authenticiteit
 • Alleen instellingen die een artistiek inhoudelijke visie hebben, die aanvullend is op het huidige aanbod in de infrastructuur, komen in aanmerking voor de bewezen talentregeling
 • Alleen instellingen die aansluiten op talentontwikkelingstrajecten zoals bv. Station Noord, Hit en Up North, of een adhesiebetuiging van een Groninger culturele instelling wanneer er geen talententraject is, komen in aanmerking

Typen organisaties
Voor een subsidie op basis van deze regeling kan slechts in aanmerking komen de organisatie die:

 • Activiteiten ontplooit in de Gemeente Groningen
 • Als doel heeft het uitvoeren van professionele kunsten voor publiek
 • Hierbij geen winstoogmerk heeft
 • Waarvan de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet zonder subsidie kunnen worden gerealiseerd en waar de markt niet in kan voorzien
 • Aantoonbaar kwaliteit heeft (diploma’s, CV, talententraject of adhesieverklaring)
 • Ca. 3 tot 7 jaar een beroepspraktijk heeft en
 • Maximaal 1 keer eerder een bijdrage uit deze regeling heeft ontvangen

Restricties

De verstrekker verleent geen subsidie, indien de inzendingen voor de regeling naar het oordeel van de Kunstraad van onvoldoende kwaliteit zijn.

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal €80.000 per twee jaar per aanvrager.

Aanvragen

Zie contactgegevens.

Meesturen

 • Activiteitenplan
 • Begroting
 • Een exemplaar van de oprichtingsakte en de statuten. En indien beschikbaar een jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar