Uitvoeringsregeling subsidie duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven Noord-Holland 2021

Subsidies
Subsidie voor stichtingen, verenigingen en coöperaties voor activiteiten die leiden tot concrete investeringen in duurzaamheidsinitiatieven door burgers. De subsidie kan in drie opeenvolgende jaren gedurende een aanvraagperiode worden aangevraagd. De subsidie bedraagt 100%  van de subsidiabele kosten tot maximaal €10.000. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Toepassing

Subsidie voor het verrichten van activiteiten die leiden tot concrete investeringen in duurzaamheidsinitiatieven door burgers in de het werkgebied van de subsidieverstrekker.

Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt aan een vereniging, coöperatie of stichting die tot statutair doel heeft om duurzaamheidsinitiatieven te realiseren.

Werkgebied

Provincie Noord-Holland.

Restricties

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • De activiteit financieel niet haalbaar is
 • Op grond van deze uitvoeringsregeling in het lopende kalenderjaar reeds twee aanvragen van de aanvrager zijn ingewilligd door de verstrekker
 • Reeds subsidie is verstrekt aan de aanvrager voor dezelfde activiteiten
 • Tegen de aanvrager een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.

Subsidie

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot maximaal €10.000.

Subsidiabel kosten
Subsidie wordt verstrekt voor de rechtstreeks aan de activiteit gerelateerde kosten.

Niet subsidiabele kosten
Subsidie wordt niet verstrekt voor:

 • Organisatie- of bestuurskosten van de aanvrager
 • Kosten van vrijwilligers
 • De concrete investering in duurzaamheidsinitiatieven

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.

Meesturen

 • Begroting van de kosten van de activiteit
 • Financieringsplan van de kosten van de activiteit
 • Statuten van de vereniging, coöperatie of de stichting
 • Inhoudelijke beschrijving van de activiteit en het beoogde resultaat

Relevante links