Subsidies en fondsen voor Armoede

 1. Subsidies, Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor kunstenaars, kritische denkers en culturele organisaties in gebieden waar de vrijheid van culturele expressie beperkt wordt

  Subsidie voor kunstenaars, kritische denkers en culturele organisaties in gebieden waar de vrijheid van culturele expressie beperkt wordt door conflict, armoede, onderdrukking, marginalisatie of taboes....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie om kinderen in achterstandsituatie aan kunstbeoefening te laten doen

  Subsidie om kinderen in achterstandsposities de kans te geven actief aan kunstbeoefening te doen....

 3. Fondsen, Sponsoring

  Subsidie voor charitatieve non-profit organisaties wereldwijd

  Geeft bijdragen aan charitatieve non-profit organisaties wereldwijd. Men richt zich bij de financiële ondersteuning op de kerngebieden toegang tot onderwijs, economische kansen aanbieden, vrouwen sterk maken en hulp bij rampen en paraatheid. Men is actief in de landen waar de medewerkers wonen en werken, en in de plattelandsgebieden waar men actief is....

 4. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning van inwoners uit Den-Haag met een besteedbaar inkomen op of onder bijstandsniveau

  Financiële ondersteuning van inwoners uit Den-Haag met een besteedbaar inkomen op of onder bijstandsniveau, die door omstandigheden buiten hun schuld in een crisissituatie zijn geraakt. Voor kleinere bedragen is er een noodfonds beschikbaar....

 5. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning voor inwoners van Zuid-Kennemerland

  De Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland biedt aan de inwoners van Zuid-Kennemerland in bijzondere omstandigheden financiële hulp....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kansarme jongeren in Coevorden

  Financieel ondersteunen van kansarme jongeren tot achttien jaar in de gemeente Coevorden....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor mensen met een budgettaire achterstand

  Financiële ondersteuning voor mensen met een budgettaire achterstand in de samenleving....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op jeugdigen in achterstandsituaties en voor voor levensbeschouwelijke projecten

  Financiële ondersteuning voor projecten gericht op jeugdigen in achterstandsituaties  voor aanvullende training en/of onderwijs en ondersteuning voor levensbeschouwelijke/katholieke projecten gericht op jongeren....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie projecten voor weinig draagkrachtige ouderen Metropoolregio

  Het financieel ondersteunen van projecten voor weinig draagkrachtige ouderen in de Metropoolregio Amsterdam  (= stadsregio Amsterdam aangevuld met de gemeenten uit ’t Gooi, Flevoland en Kennemerland)....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen en jongeren in financieel minder draagkrachtige situaties

  Financiële ondersteuning van projecten op sociaal, cultureel en educatief gebied voor kinderen en jongeren in financieel minder draagkrachtige situaties. Een aanvraag kan alleen gedaan worden door Nederlandse en in Nederland geregistreerde stichtingen, verenigingen of organisaties. Individuele aanvragen kunnen niet behandeld worden....

 11. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning voor individuele personen die problemen ondervinden ten gevolge van medische en/of sociale beperkingen

  Eenmalig financiële ondersteuning aan individuele personen, met de Nederlandse nationaliteit, die problemen ondervinden ten gevolge van medische en/of sociale beperkingen. Aanvragen lopen via een hulpverlener....

 12. Subsidies, Fondsen

  Subsidie maatschappelijk werk, jeugdwerk en ouderenwerk

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van maatschappelijk werk, jeugdwerk en ouderenwerk. Hierbij richt men zich met name op "mensen in de knel" buiten hun eigen schuld....

 13. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het bieden van perspectief voor kwetsbare jeugd zonder thuis

  Financiële ondersteuning van organisaties die zich inspannen voor de deelname van kwetsbare of achtergstelde mensen aan de samenleving. Het fonds richt zich op de regio Den-Haag. De komende jaren ligt de focus van het fonds op het bieden van perspectief voor kwetsbare jeugd zonder thuis. Aanvragen tot circa 5000 euro....

 14. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor gezinnen of individuele personen in Enschede die in schrijnende omstandigheden verkeren

  Eenmalige financiële bijdrage voor gezinnen of individuele personen die in schrijnende omstandigheden verkeren en geen beroep kunnen doen op de Wet Werk en Bijstand of andere wettelijke regelingen....

 15. Subsidies

  Subsidie voor organisaties met een algemeen belang en voor mensen die moeten herstellen van een ziekte of handicap

  Verleent financiële steun aan herstellenden om hen weer geheel geschikt te maken voor het gewone dagelijkse leven. Tevens verleent het fonds steun aan rechtspersonen welke een algemeen maatschappelijk belang beogen....

 16. Subsidies, Fondsen

  Subsidie sociaal-culturele initiatieven en minder kansrijke groepen

  Financiële steun voor projecten die zorgen dat het leven van de minder kansrijke groepen uit de samenleving beter wordt en voor sociaal-culturele initiatieven voor mensen die het minder gemakkelijk hebben....

 17. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op de minder bedeelden, waaronder jongeren

  Het financieel ondersteunen van instellingen en projecten gericht op de minder bedeelden. Projecten gericht op jongeren komen daar het eerste voor in aanmerking. Doelgroep Instellingen en projecten gericht op de minder bedeelden. Projecten gericht op jongeren komen daar het eerste voor in aanmerking. Regio Stad Culemborg en omgeving. Aanvragen Via online aanvraagformulier (zie links).

 18. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning voor bewoners van buurtgemeenschap Meerten

  Financiële ondersteuning voor bewoners van buurtgemeenschap Meerten die dat dringend nodig zijn.  Toepassing De stichting verleent uitsluitend financiële hulp voor bewoners van buurtgemeenschap Meerten die dat dringend nodig zijn. Subsidie Gemiddelde bijdrage bedraagt 5000 euro.  Aanvragen Zie contactgegevens.

 19. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor welzijn en sociaal-maatschappelijk werk en financiële ondersteuning voor particulieren

  Financiële ondersteuning voor particulieren met onvoldoende financiële middelen voor primaire levensbehoeften, voor organisaties die actief zijn op het gebied van welzijn en sociaal-maatschappelijk werk en voor senioren van 65 jaar en ouder. ...

 20. Fondsen, Financieringen en kredieten, Beurzen

  Financiële ondersteuning van leden van de Nederlandse adel

  Financiële ondersteuning van leden van de Nederlandse adel....

 21. Fondsen, Financieringen en kredieten, Microkrediet

  Subsidie voor o.a. zelfredzaamheid van mensen, sociaal ondernemen en sporten voor mensen met een verstandelijke en fysieke beperking

  Maatschappelijk fonds, gericht op het bieden van een duurzaam toekomstperspectief aan groepen (kans)arme mensen in Nederland en het buitenland. Hierbij richt men zich op zelfredzaamheid....

 22. Fondsen, Beurzen

  Studiefonds voor mensen met een minimum inkomen

  Financiële ondersteuning voor mensen met een minimum inkomen in de provincie Groningen die de kosten voor een opleiding of de reiskosten niet kunnen opbrengen en niet in aanmerking komen voor een bijdrage van Dienst Uitvoering Onderwijs....

 23. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor jeugdprojecten in achterstandswijken

  Subsidie voor jeugdprojecten in achterstandwijken in Den Haag, met name in de wijk Transvaal....

 24. Subsidies, Fondsen

  Financiële steun voor veteranen en hun nagelatenen

  Financiële steun voor veteranen en hun nagelatenen om het maatschappelijk functioneren en het maatschappelijk welzijn te bevorderen bij financiële nood. Het fonds kan ook medewerking verlenen aan andere vormen van steun....

 25. Subsidies, Beurzen

  Netherlands Fellowship Programmes

  De Netherlands Fellowship Programmes zijn vraaggerichte beurzenprogramma’s bedoeld voor capaciteitsopbouw in een aantal ontwikkelingslanden....

Pagina's