Subsidies en fondsen voor Armoede

 1. Subsidies, Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor kunstenaars, kritische denkers en culturele organisaties in gebieden waar de vrijheid van culturele expressie beperkt wordt

  Subsidie voor kunstenaars, kritische denkers en culturele organisaties in gebieden waar de vrijheid van culturele expressie beperkt wordt door conflict, armoede, onderdrukking, marginalisatie of taboes....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie zodat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld toch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen

  Financiële ondersteuning waardoor kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie om kinderen in achterstandsituatie aan kunstbeoefening te laten doen

  Subsidie om kinderen in achterstandsposities de kans te geven actief aan kunstbeoefening te doen....

 4. Fondsen, Sponsoring

  Subsidie voor charitatieve non-profit organisaties wereldwijd

  Geeft bijdragen aan charitatieve non-profit organisaties wereldwijd. Men richt zich bij de financiële ondersteuning op de kerngebieden toegang tot onderwijs, economische kansen aanbieden, vrouwen sterk maken en hulp bij rampen en paraatheid. Men is actief in de landen waar de medewerkers wonen en werken, en in de plattelandsgebieden waar men actief is....

 5. Subsidies

  Subsidie voor projecten gericht op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen en jongeren

  Subsidie voor projecten gericht op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen en jongeren en is bedoeld om kinderen en jongeren bij de maatschappij te betrekken. Per jaar is er maximaal € 90.000,- subsidie beschikbaar....

 6. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning van inwoners uit Den-Haag met een besteedbaar inkomen op of onder bijstandsniveau

  Financiële ondersteuning van inwoners uit Den-Haag met een besteedbaar inkomen op of onder bijstandsniveau, die door omstandigheden buiten hun schuld in een crisissituatie zijn geraakt. Voor kleinere bedragen is er een noodfonds beschikbaar....

 7. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning voor inwoners van Zuid-Kennemerland

  De Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland biedt aan de inwoners van Zuid-Kennemerland in bijzondere omstandigheden financiële hulp....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kansarme jongeren in Coevorden

  Financieel ondersteunen van kansarme jongeren tot achttien jaar in de gemeente Coevorden....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor mensen met een budgettaire achterstand

  Financiële ondersteuning voor mensen met een budgettaire achterstand in de samenleving....

 10. Fondsen

  Financiële ondersteuning voor Amsterdammers voor uitgaven waar geen andere mogelijkheden meer voor zijn

  Het verstrekken van giften aan Amsterdammers voor uitgaven waar geen andere mogelijkheden meer voor zijn (zoals de bijstand). Het gaat hierbij om veelal acute nood zoals de aanschaf van een wasmachine of andere noodzakelijke artikelen....

 11. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op jeugdigen in achterstandsituaties en voor voor levensbeschouwelijke projecten

  Financiële ondersteuning voor projecten gericht op jeugdigen in achterstandsituaties  voor aanvullende training en/of onderwijs en ondersteuning voor levensbeschouwelijke/katholieke projecten gericht op jongeren....

 12. Subsidies, Fondsen

  Subsidie projecten voor weinig draagkrachtige ouderen Metropoolregio

  Het financieel ondersteunen van projecten voor weinig draagkrachtige ouderen in de Metropoolregio Amsterdam  (= stadsregio Amsterdam aangevuld met de gemeenten uit ’t Gooi, Flevoland en Kennemerland)....

 13. Fondsen

  Subsidie voor instelingen en projecten gericht op kinderen, jongeren en gezinnen

  Het financieel ondersteunen van kinderen, jongeren en gezinnen op het gebied van opvoeding, onderwijs, opleiding en vorming....

 14. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor instellingen en projecten die een algemeen humanitair en maatschappelijk belang beogen

  Financiële ondersteuning van instellingen en projecten die een algemeen humanitair en maatschappelijk belang beogen, ongeacht politieke of religieuze richting....

 15. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen en jongeren in financieel minder draagkrachtige situaties

  Financiële ondersteuning van projecten op sociaal, cultureel en educatief gebied voor kinderen en jongeren in financieel minder draagkrachtige situaties. Een aanvraag kan alleen gedaan worden door Nederlandse en in Nederland geregistreerde stichtingen, verenigingen of organisaties. Individuele aanvragen kunnen niet behandeld worden....

 16. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor lokale maatschappelijke en culturele organisaties en voor individuele problemen

  Financiële ondersteuning voor maatschappelijke en culturele organisaties uit Leidschendam en Stompwijk, die een activiteit willen organiseren of een ander initiatief hebben dat ten goede komt aan de inwoners. Daarnaast zijn er subsidiemogelijkheden voor individuele noden....

 17. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning voor individuele personen die problemen ondervinden ten gevolge van medische en/of sociale beperkingen

  Eenmalig financiële ondersteuning aan individuele personen, met de Nederlandse nationaliteit, die problemen ondervinden ten gevolge van medische en/of sociale beperkingen. Aanvragen lopen via een hulpverlener....

 18. Subsidies, Fondsen

  Subsidie maatschappelijk werk, jeugdwerk en ouderenwerk

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van maatschappelijk werk, jeugdwerk en ouderenwerk. Hierbij richt men zich met name op "mensen in de knel" buiten hun eigen schuld....

 19. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het bieden van perspectief voor kwetsbare jeugd zonder thuis

  Financiële ondersteuning van organisaties die zich inspannen voor de deelname van kwetsbare of achtergstelde mensen aan de samenleving. Het fonds richt zich op de regio Den-Haag. De komende jaren ligt de focus van het fonds op het bieden van perspectief voor kwetsbare jeugd zonder thuis. Aanvragen tot circa 5000 euro....

 20. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor gezinnen of individuele personen in Enschede die in schrijnende omstandigheden verkeren

  Eenmalige financiële bijdrage voor gezinnen of individuele personen die in schrijnende omstandigheden verkeren en geen beroep kunnen doen op de Wet Werk en Bijstand of andere wettelijke regelingen....

 21. Subsidies, Fondsen

  Financiële hulp voor privé personen, indien er geen andere financiële hulp mogelijk is

  Financiële ondersteuning voor privé personen met financiële problemen die niet in staat zijn om noodzakelijke uitgaven te doen of behoorlijk in hun onderhoud te voorzien. Er mogen geen andere voorzieningen (bijvoorbeeld in de vorm van 'bijzondere bijstand' van de gemeente) beschikbaar zijn om de financiële nood te lenigen....

 22. Subsidies

  Subsidie voor organisaties met een algemeen belang en voor mensen die moeten herstellen van een ziekte of handicap

  Verleent financiële steun aan herstellenden om hen weer geheel geschikt te maken voor het gewone dagelijkse leven. Tevens verleent het fonds steun aan rechtspersonen welke een algemeen maatschappelijk belang beogen....

 23. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor noodhulpbureaus

  Financiële ondersteuning van hulpbehoevenden in Nederland, met name ondersteuning van noodhulpbureaus. Per jaar is er ca. 100.000 euro subsidie beschikbaar....

 24. Subsidies, Fondsen

  Subsidie sociaal-culturele initiatieven en minder kansrijke groepen

  Financiële steun voor projecten die zorgen dat het leven van de minder kansrijke groepen uit de samenleving beter wordt en voor sociaal-culturele initiatieven voor mensen die het minder gemakkelijk hebben....

 25. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op de minder bedeelden, waaronder jongeren

  Het financieel ondersteunen van instellingen en projecten gericht op de minder bedeelden. Projecten gericht op jongeren komen daar het eerste voor in aanmerking. Doelgroep Instellingen en projecten gericht op de minder bedeelden. Projecten gericht op jongeren komen daar het eerste voor in aanmerking. Regio Stad Culemborg en omgeving. Aanvragen Via online aanvraagformulier (zie links).

Pagina's