Subsidies en fondsen voor Armoede

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen in armoede, w.o. in Bangladesh

  Wereldwijd financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op kinderen in armoede. Het fonds is op dit moment met name gericht op het ondersteunen van projecten in Bangladesh. Je kunt de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op mensen in een achterstandssituatie in Nederland en Afrika

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op kinderen en volwassenen die door medische, economische of sociale redenen niet in staat zijn om te integreren in de samenleving. Voorbeeld hiervan is...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderwijs in achtergestelde gebieden in ontwikkelingslanden

  Financieel ondersteunen van projecten die de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs in achtergestelde delen van de derde wereld verbeteren. Het fonds richt zich hierbij op het ondersteunen en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op verkleinen van de ongelijkheid in de maatschappij en een betere wereld

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, milieu en natuur, jeugd en ouderenzorg, onderzoek, wetenschap, dierenwelzijn, religie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor educatieve, maatschappelijke en medische projecten

  Subsidie gericht op het ondersteunen van nationale en internationale instellingen die zich bezighouden met maatschappelijke, educatieve en medische projecten om zo achtergestelde bevolkingsgroepen en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor welzijn, vorming of educatie

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het het gebied van welzijn, vorming en educatie die bij voorkeur vernieuwend of veranderend van aard zijn. Het fonds heeft in het bijzonder...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie projecten voor weinig draagkrachtige ouderen Metropoolregio

  Het financieel ondersteunen van projecten voor weinig draagkrachtige ouderen in de Metropoolregio Amsterdam (= stadsregio Amsterdam aangevuld met de gemeenten uit ’t Gooi, Flevoland en Kennemerland)...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Internationale subsidie Subsidie voor het verminderen van ongelijkheid in rijkdom en onderwijs

  De internationaal georiënteerde foundation biedt subsidies voor projecten die gericht zijn op het verminderen van ongelijkheden in rijkdom, onderwijs en kansen. De stichting ondersteunt partners die...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor culturele zaken en instellingen met een focus op woongelegenheid en monumentale gebouwen

  Deze subsidieregeling richt zich op het bevorderen of ondersteunen van culturele zaken en instellingen, met prioriteit op het verschaffen van woongelegenheid aan on- of minvermogenden en het behoud...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor de allerarmsten in de wereld

  Subsidie voor structurele gezin- en maatschappijondersteunende projecten ten behoeve van de allerarmsten in de wereld. De ondersteunde activiteiten zijn heel divers. Van thuiszorg aan Palestijnen en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op jeugdigen in achterstandsituaties en voor voor levensbeschouwelijke projecten

  Financieel ondersteunen van projecten en activiteiten gericht op de leniging van sociale noden en door het ondersteunen van activiteiten op het gebied van onderwijs. Daarnaast oriënteert het fonds...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor culturele instellingen in Amsterdam en voor minder bedeelde kinderen/jonge mensen in Nederland en in ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten, gericht op minder bedeelde kinderen/jonge mensen in Nederland en in ontwikkelingslanden. Ook is er steun mogelijk voor ondernemende jonge mensen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden, gericht op het realiseren van voldoende inkomen

  Financieel ondersteunen van projecten in ontwikkelingsgebieden/derdewereldlanden. Hierbij richt het fonds zich met name op projecten die mensen in staat stellen om een inkomen te verdienen, het...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor instellingen en projecten op het gebied van o.a. maatschappelijke dienstverlening, daklozen en thuislozen

  Subsidie voor organisaties en projecten die actief zijn op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, in het bijzonder dak- en thuislozen opvang, kinderen en mobiliteit. Per jaar is er tussen de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kinderen in armoede-landen en medische hulp in ontwikkelingslanden

  Subsidie voor o.a. projecten van hulpverleningsinstanties voor kinderen in armoede-landen en medische hulp in ontwikkelingslanden. Het verstrekkende fonds werkt vanuit een christelijk achtergrond. Per...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor personen en/of organisaties die hulp nodig hebben

  Subsidie voor personen, groepen en/of organisaties in binnen- en buitenland, die naar het oordeel van het fonds hulp nodig hebben. Per jaar is er ca. € 40.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor goede doelen in Nederland en buiten Nederland

  Financiële hulpverlening aan mensen in nood en projecten op dit gebied, waar ook ter wereld. De subsidie kan worden aangevraagd door tehuizen en instellingen, goede doelen in Nederland en goede doelen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten op humanitaire, ecologische of culturele grondslag

  Leuk fonds gericht op het ondersteunen van kleinschalige initiatieven die ergens ter wereld het verschil kunnen maken. Het subsidiebedrag per aanvraag is redelijk klein, namelijk maximaal ca. € 3.000...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor personen die in financieel moeilijke omstandigheden

  Subsidie voor personen die in financieel moeilijke omstandigheden en geen beroep kunnen doen op sociale voorzieningen of op instellingen werkzaam op sociaal charitatief terrein. Per jaar is er ca. €...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en instellingen met sociale en ideële strekking

  Financiële ondersteuning van organisaties, instellingen en individuen met als doel mensen te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Per jaar is er tussen de € 18.999 en € 34.955 beschikbaar. Je...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor instellingen die zich richten op zorg en welzijn, maatschappelijke projecten, hulpbehoevenden en financiële noden

  Financiële ondersteuning van instellingen en projecten actief op o.a. maatschappelijk gebied, zorg en welzijn, armoede en financiële noden. Per jaar wordt er ongeveer € 45.000 euro gesubsidieerd. De...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Financiële ondersteuning van mensen die langdurig zijn aangewezen op psychiatrische hulp

  Financiële ondersteuning van mensen die langdurig zijn aangewezen op psychiatrische hulp én weinig geld hebben. De aanvrager moet in Friesland wonen. De subsidie is een bescheiden financiële bijdrage...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie maatschappelijke projecten, vooral in medische en educatieve sfeer

  Financiële ondersteuning van maatschappelijke projecten in binnen en buitenland voor o.a. geloof, samenleving, vrede, mensenrechten, samenleven in Nederland, milieu, duurzaamheid, vrouwenrechten en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor welzijn en ontwikkeling kansarme mensen

  Financiële ondersteuning voor instellingen en projecten gericht op het welzijn en de ontwikkeling van kansarme jonge mensen. Projecten gericht op onderwijs en economische verzelfstandiging van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor "tegendraadse denkers" enerzijds en steun aan zwakkeren anderzijds

  Financieel ondersteunen van onconventionele visies met name op het gebied van politiek, milieu, energie en zorg zodat kritisch denken wordt bevorderd door meningsvorming en debat te stimuleren...