Subsidies en fondsen voor Armoede

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie om kinderen in achterstandsituatie aan kunstbeoefening te laten doen

  Subsidie om kinderen in achterstandsposities de kans te geven actief aan kunstbeoefening te doen....

 2. Fondsen, Sponsoring

  Subsidie voor charitatieve non-profit organisaties wereldwijd

  Geeft bijdragen aan charitatieve non-profit organisaties wereldwijd. Men richt zich bij de financiële ondersteuning op de kerngebieden toegang tot onderwijs, economische kansen aanbieden, vrouwen sterk maken en hulp bij rampen en paraatheid. Men is actief in de landen waar de medewerkers wonen en werken, en in de plattelandsgebieden waar men actief is....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor mensen met een budgettaire achterstand

  Financiële ondersteuning voor mensen met een budgettaire achterstand in de samenleving....

 4. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning van inwoners uit Den-Haag met een besteedbaar inkomen op of onder bijstandsniveau

  Financiële ondersteuning van inwoners uit Den-Haag met een besteedbaar inkomen op of onder bijstandsniveau, die door omstandigheden buiten hun schuld in een crisissituatie zijn geraakt. Voor kleinere bedragen is er een noodfonds beschikbaar....

 5. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning voor inwoners van Zuid-Kennemerland

  De Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland biedt aan de inwoners van Zuid-Kennemerland in bijzondere omstandigheden financiële hulp....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kansarme jongeren in Coevorden

  Financieel ondersteunen van kansarme jongeren tot achttien jaar in de gemeente Coevorden....

 7. Fondsen

  Financiële ondersteuning voor Amsterdammers voor uitgaven waar geen andere mogelijkheden meer voor zijn

  Het verstrekken van giften aan Amsterdammers voor uitgaven waar geen andere mogelijkheden meer voor zijn (zoals de bijstand). Het gaat hierbij om veelal acute nood zoals de aanschaf van een wasmachine of andere noodzakelijke artikelen....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie projecten voor weinig draagkrachtige ouderen Metropoolregio

  Het financieel ondersteunen van projecten voor weinig draagkrachtige ouderen in de Metropoolregio Amsterdam  (= stadsregio Amsterdam aangevuld met de gemeenten uit ’t Gooi, Flevoland en Kennemerland)....

 9. Fondsen

  Subsidie voor instelingen en projecten gericht op kinderen, jongeren en gezinnen

  Het financieel ondersteunen van kinderen, jongeren en gezinnen op het gebied van opvoeding, onderwijs, opleiding en vorming....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor instellingen en projecten die een algemeen humanitair en maatschappelijk belang beogen

  Financiële ondersteuning van instellingen en projecten die een algemeen humanitair en maatschappelijk belang beogen, ongeacht politieke of religieuze richting....

 11. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor lokale maatschappelijke en culturele organisaties en voor individuele problemen

  Financiële ondersteuning voor maatschappelijke en culturele organisaties uit Leidschendam en Stompwijk, die een activiteit willen organiseren of een ander initiatief hebben dat ten goede komt aan de inwoners. Daarnaast zijn er subsidiemogelijkheden voor individuele noden....

 12. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning voor individuele personen die problemen ondervinden ten gevolge van medische en/of sociale beperkingen

  Eenmalig financiële ondersteuning aan individuele personen, met de Nederlandse nationaliteit, die problemen ondervinden ten gevolge van medische en/of sociale beperkingen. Aanvragen lopen via een hulpverlener....

 13. Subsidies, Fondsen

  Subsidie maatschappelijk werk, jeugdwerk en ouderenwerk

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van maatschappelijk werk, jeugdwerk en ouderenwerk. Hierbij richt men zich met name op "mensen in de knel" buiten hun eigen schuld....

 14. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor gezinnen of individuele personen in Enschede die in schrijnende omstandigheden verkeren

  Eenmalige financiële bijdrage voor gezinnen of individuele personen die in schrijnende omstandigheden verkeren en geen beroep kunnen doen op de Wet Werk en Bijstand of andere wettelijke regelingen....

 15. Subsidies, Fondsen

  Financiële hulp voor privé personen, indien er geen andere financiële hulp mogelijk is

  Financiële ondersteuning voor privé personen met financiële problemen die niet in staat zijn om noodzakelijke uitgaven te doen of behoorlijk in hun onderhoud te voorzien. Er mogen geen andere voorzieningen (bijvoorbeeld in de vorm van 'bijzondere bijstand' van de gemeente) beschikbaar zijn om de financiële nood te lenigen....

 16. Subsidies

  Subsidie voor organisaties met een algemeen belang en voor mensen die moeten herstellen van een ziekte of handicap

  Verleent financiële steun aan herstellenden om hen weer geheel geschikt te maken voor het gewone dagelijkse leven. Tevens verleent het fonds steun aan rechtspersonen welke een algemeen maatschappelijk belang beogen....

 17. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor noodhulpbureaus, bureaus voor schuldhulp en hulpbehoevenden

  Financiële ondersteuning van hulpbehoevenden in Nederland, met name ondersteuning van noodhulpbureaus....

 18. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op de minder bedeelden, waaronder jongeren

  Het financieel ondersteunen van instellingen en projecten gericht op de minder bedeelden. Projecten gericht op jongeren komen daar het eerste voor in aanmerking. Doelgroep Instellingen en projecten gericht op de minder bedeelden. Projecten gericht op jongeren komen daar het eerste voor in aanmerking. Regio Stad Culemborg en omgeving. Aanvragen Via online aanvraagformulier (zie links).

 19. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning voor bewoners van buurtgemeenschap Meerten

  Financiële ondersteuning voor bewoners van buurtgemeenschap Meerten die dat dringend nodig zijn.  Toepassing De stichting verleent uitsluitend financiële hulp voor bewoners van buurtgemeenschap Meerten die dat dringend nodig zijn. Subsidie Gemiddelde bijdrage bedraagt 5000 euro.  Aanvragen Zie contactgegevens.

 20. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor welzijn en sociaal-maatschappelijk werk en financiële ondersteuning voor particulieren

  Financiële ondersteuning voor particulieren met onvoldoende financiële middelen voor primaire levensbehoeften, voor organisaties die actief zijn op het gebied van welzijn en sociaal-maatschappelijk werk en voor senioren van 65 jaar en ouder. ...

 21. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor jeugdprojecten in achterstandswijken

  Subsidie voor jeugdprojecten in achterstandwijken in Den Haag, met name in de wijk Transvaal....

 22. Subsidies, Fondsen

  Sociaal noodfonds voor mensen in Groningen en Drenthe

  Noodfonds voor inwoners van Groningen en Drenthe met financiële problemen die niet meer terecht kunnen bij de normale overheidsregelingen zoals de (bijzondere) bijstand. Ook organisaties die actief zijn op maatschappelijk terrein zoals gehandicaptenwerk of sociaal vrijwilligerswerk een beroep doen op het fonds, wanneer er een activiteit voor sociaal zwakkeren wordt opgezet. De bijdrage varieert...

 23. Subsidies, Fondsen

  Financiële steun voor veteranen en hun nagelatenen

  Financiële steun voor veteranen en hun nagelatenen om het maatschappelijk functioneren en het maatschappelijk welzijn te bevorderen bij financiële nood. Het fonds kan ook medewerking verlenen aan andere vormen van steun....

 24. Subsidies, Beurzen

  Netherlands Fellowship Programmes

  De Netherlands Fellowship Programmes zijn vraaggerichte beurzenprogramma’s bedoeld voor capaciteitsopbouw in een aantal ontwikkelingslanden....

 25. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning van minder draagkrachtigen en kunstenaars

  Financiële ondersteuning van minder draagkrachtigen in de regio Eindhoven met bijzondere aandacht voor de ondersteuning van kunstenaars.  Doelgroep Minder draagkrachtigen in de regio Eindhoven en kunstenaars. Regio Eindhoven. Aanvragen Schriftelijk.

Pagina's