Subsidies en fondsen voor Armoedebestrijding

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op verkleinen van de ongelijkheid in de maatschappij en een betere wereld

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, milieu en natuur, jeugd en ouderenzorg, onderzoek, wetenschap, dierenwelzijn, religie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie projecten voor weinig draagkrachtige ouderen Metropoolregio

  Het financieel ondersteunen van projecten voor weinig draagkrachtige ouderen in de Metropoolregio Amsterdam (= stadsregio Amsterdam aangevuld met de gemeenten uit ’t Gooi, Flevoland en Kennemerland)...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor de allerarmsten in de wereld

  Subsidie voor structurele gezin- en maatschappijondersteunende projecten ten behoeve van de allerarmsten in de wereld. De ondersteunde activiteiten zijn heel divers. Van thuiszorg aan Palestijnen en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op jeugdigen in achterstandsituaties en voor voor levensbeschouwelijke projecten

  Financieel ondersteunen van projecten en activiteiten gericht op de leniging van sociale noden en door het ondersteunen van activiteiten op het gebied van onderwijs. Daarnaast oriënteert het fonds...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor culturele instellingen in Amsterdam en voor minder bedeelde kinderen/jonge mensen in Nederland en in ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten, gericht op minder bedeelde kinderen/jonge mensen in Nederland en in ontwikkelingslanden. Ook is er steun mogelijk voor ondernemende jonge mensen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden, gericht op het realiseren van voldoende inkomen

  Financieel ondersteunen van projecten in ontwikkelingsgebieden/derdewereldlanden. Hierbij richt het fonds zich met name op projecten die mensen in staat stellen om een inkomen te verdienen, het...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kinderen in armoede-landen en medische hulp in ontwikkelingslanden

  Subsidie voor o.a. projecten van hulpverleningsinstanties voor kinderen in armoede-landen en medische hulp in ontwikkelingslanden. Het verstrekkende fonds werkt vanuit een christelijk achtergrond. Per...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor personen en/of organisaties die hulp nodig hebben

  Subsidie voor personen, groepen en/of organisaties in binnen- en buitenland, die naar het oordeel van het fonds hulp nodig hebben. Per jaar is er ca. € 40.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor goede doelen in Nederland en buiten Nederland

  Financiële hulpverlening aan mensen in nood en projecten op dit gebied, waar ook ter wereld. De subsidie kan worden aangevraagd door tehuizen en instellingen, goede doelen in Nederland en goede doelen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten op humanitaire, ecologische of culturele grondslag

  Leuk fonds gericht op het ondersteunen van kleinschalige initiatieven die ergens ter wereld het verschil kunnen maken. Het subsidiebedrag per aanvraag is redelijk klein, namelijk maximaal ca. € 3.000...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en instellingen met sociale en ideële strekking

  Financiële ondersteuning van organisaties, instellingen en individuen met als doel mensen te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Per jaar is er tussen de € 18.999 en € 34.955 beschikbaar. Je...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie maatschappelijke projecten, vooral in medische en educatieve sfeer

  Financiële ondersteuning van maatschappelijke projecten in binnen en buitenland voor o.a. geloof, samenleving, vrede, mensenrechten, samenleven in Nederland, milieu, duurzaamheid, vrouwenrechten en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor "tegendraadse denkers" enerzijds en steun aan zwakkeren anderzijds

  Financieel ondersteunen van onconventionele visies met name op het gebied van politiek, milieu, energie en zorg zodat kritisch denken wordt bevorderd door meningsvorming en debat te stimuleren...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor projecten op het gebied van verbetering van de leefomstandigheden in steden voor de onderste klasse van de bevolking in ontwikkelingslanden

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op het verbeteren van de leefomstandigheden in steden voor de onderste klasse van de bevolking in ontwikkelingslanden. Ook is er subsidie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kansarmen en kerkelijke, levensbeschouwelijke en charitatieve instellingen

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op de kansarmen in de maatschappij in binnen- en buitenland en aan kerkelijke, levensbeschouwelijke en charitatieve instellingen. Per jaar...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor vernieuwende projecten in Rotterdam

  Subsidie voor projecten waarvan Rotterdam of de Rotterdammers beter worden. De focus ligt op het helpen van kwetsbare groepen in de samenleving en het verbeteren van kansen. Het fonds neemt geen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Internationale subsidie voor non-profits en liefdadigheidsinstellingen

  Internationaal fonds, gericht op non-profits en liefdadigheidsinstellingen in een groot aantal landen, waaronder Nederland. Het fonds verstrekt subsidie voor projecten die een positieve invloed hebben...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor non-profit instellingen, o.a. gericht op dieren, medische hulp, mensen in nood en projecten gericht op vluchtelingen

  Financieel ondersteunen van non-profit instellingen en projecten. Daarnaast kan het fonds donaties verstrekken aan natuurlijke personen die financiële hulp nodig hebben. Het fonds ondersteunt met name...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten die zich richten op het ondersteunen van personen aan de onderkant van de samenleving

  Subsidie voor personen aan de onderkant van de samenleving en het ondersteunen van organisaties die zich richten op deze doelgroepen. Het fonds heeft een regionale voorkeur voor de provincie Groningen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociale en culturele projecten, en projecten op het gebied van natuur en landschap

  Financiële ondersteuning van projecten van organisaties en instellingen die actief zijn in de sociaal-maatschappelijke en culturele sector, of op het gebied van natuur en landschap in Maastricht en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op minder bedeelden, met name in ontwikkelingslanden

  Het financieel ondersteunen van charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen die tot doel hebben om de belangen van minder bedeelden te behartigen. Projecten...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op zelfvoorziening en voedselvoorziening in met name ontwikkelingslanden

  Subsidie voor projecten in met name ontwikkelingslanden die mensen met beperkte middelen de mogelijkheid bieden om in hun eigen voedselvoorziening te voorzien en zo een zelfredzamer leven te leiden...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen in achterstandssituaties over de hele wereld

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op kinderen in achterstandssituaties over de hele wereld, waarbij het verstrekkende fonds een voorkeur heeft voor langlopende of terugkerende projecten...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociaal charitatieve, godsdienstige en maatschappelijke instellingen in Nederland en het buitenland

  Directe en indirecte financiële voor steunbehoevende personen en sociaal charitatieve, godsdienstige en maatschappelijke instellingen. De financiële ondersteuning is gericht op meerdere continenten...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociale, culturele en wetenschappelijke instellingen of organisaties

  Subsidie voor sociale, culturele en wetenschappelijke instellingen of organisaties die op grond van hun doelstelling het welzijn van (groepen uit) de samenleving bevorderen in Nederland en in het...