Subsidies en fondsen voor Armoedebestrijding

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking, gezondheidszorg en religie

    Financieel ondersteunen van algemeen nut beogende organisaties en particuliere personen, waarbij het fonds met name gericht is op welzijn, onderwijs, wetenschap en onderzoek, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg, ontwikkelingssamenwerking, religie, levensbeschouwing en spiritualiteit, volkshuisvesting. De focus zal de komende jaren voornamelijk liggen op het bestrijden van armoede dicht bij...

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor projecten gericht op het bevorderen van duurzame verbeteringen in economisch, medisch, sociaal, cultureel en/of kerkelijk opzicht

    Subsidie voor projecten gericht op het bevorderen van duurzame verbeteringen in economisch, medisch, sociaal, cultureel en/of kerkelijk opzicht. Het fonds ondersteunt onderzoeksprojecten die daarop gericht zijn, maar ook ontwikkelingsprojecten die gebruik maken van bekende en geteste technieken en aanpakken die de duurzaamheid bevorderen. Armoedebestrijding en verbetering van...

  3. Fondsen

    Subsidie voor volksgezondheid, ontwikkelingswerk of maatschappelijk werk

    Subsidie voor organisaties met een algemeen nut beogende instelling die werkzaam zijn op het gebied van de volksgezondheid, het ontwikkelingswerk of het maatschappelijk werk, zowel in Nederland als in het buitenland. Hierbij richt het verstrekkende fonds zich met name op projecten die de positie van meisjes en vrouwen versterken. Het afgelopen jaar is er ca. 145.000 aan subsidie verstrekt....

  4. Fondsen

    Subsidie voor non-profitinstellingen die kwetsbare groepen helpen die getroffen zijn door de Covid-19-pandemie

    Internationale subsidie voor liefdadigheidsinstellingen in het Verenigd Koninkrijk en internationaal die zich sterk richten op het verlichten van sociale achterstand en het helpen van kwetsbare groepen die in het bijzonder zijn getroffen door de Covid-19-pandemie. Aanvragen voor medische apparatuur en de productie of distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen worden ook in overweging...

  5. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor ontwikkelingswerk, noodhulp en vluchtelingenhulp

    Financieel ondersteunen van organisaties en projecten om mensen in kansarme regio's naar economische zelfstandigheid te helpen. Daarnaast verstrekt het fonds incidentele nood- en vluchtelingenhulp. Het fonds richt zich primair op Indonesië, India en Afrika. Je kunt de subsidie aanvragen per mail....

  6. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor humanitaire en maatschappelijke organisaties

    Financieel ondersteunen van organisaties op godsdienstig, charitatief, sociaal, cultureel en wetenschappelijk terrein. Het fonds verstrekt hoofdzakelijk subsidies aan stichtingen met een wetenschappelijk, cultureel of algemeen doel en heeft besloten om van het beschikbare budget een groter bedrag aan humanitair/ maatschappelijke organisaties ter beschikking te stellen. Het afgelopen jaar is €...

  7. Fondsen

    Subsidie voor maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg, cultuur en onderwijs

    Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg, cultuur en onderwijs. Hierbij richt het fonds zich met name op het buitenland. Per jaar is er ca. € 10.000 subsidie beschikbaar....

  8. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor organisaties en projecten met een ideëel doel ten behoeve van mens en dier

    Financieel ondersteunen van organisaties en projecten met een ideëel doel ten behoeve van mens en dier in binnen- en buitenland. Er kan steun worden verleend aan een breed scala van organisaties en projecten, in binnen- en buitenland. In de praktijk richt het fonds zich op het ondersteunen van culturele, wetenschappelijke, ideële, sociale, levensbeschouwelijke, charitatieve en/of andere...

  9. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor projecten gericht op kansarmen en kerkelijke, levensbeschouwelijke en charitatieve instellingen

    Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op de kansarmen in de maatschappij in binnen- en buitenland en aan kerkelijke, levensbeschouwelijke en charitatieve instellingen. ...

  10. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor bevolkingsgroepen of individuen in achterstandssituaties

    Financiële ondersteuning van projecten die kansen bieden aan mensen die onvoldoende mogelijkheden krijgen om deel te nemen aan de samenleving. Belangrijke kernwaarden hierbij zijn: zorgplicht, sociale participatie, vertrouwen en eigenaarschap....

  11. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor algemeen nut beogende projecten in binnen- en buitenland

    Financieel ondersteunen van projecten gericht op blinden, slechthorenden, meervoudig gehandicapten, wetenschappelijk experimenteel en klinisch kankeronderzoek, behandeling van chronische patiënten op het gebied van astma, reuma, nierlijden, bescherming van wildlife en ontwikkelingshulp in binnen- en buitenland....

  12. Subsidies, Fondsen

    Internationale foundation voor maatschappelijke initiatieven

    Belangrijkste internationale filantropische tak van een internationaal voedingsmiddelenbedrijf. Onder de brede verzamelnaam "duurzame gemeenschapsinitiatieven" verstrekt het fonds subsidie voor projecten over de hele wereld. Gemeenschappelijk kenmerk van de ondersteunde projecten is dat het erom gaat om samen te werken om een betere gedeelde toekomst te creëren voor mensen, gemeenschappen en...

  13. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor betere leefomstandigheden voor mensen wereldwijd

    Subsidie voor het creëren van betere leefomstandigheden voor mensen wereldwijd. Het verstrekkende particuliere fonds richt zich bij de financiële ondersteuning op zeven van de zeventien doelstellingen die de  Verenigde Naties heeft geformuleerd om ervoor te zorgen dat de wereld in 2030 een betere plek is. Je kunt subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op beëdiging van armoede en...

  14. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor projecten in Aziatische ontwikkelingslanden

    Relatief klein fonds gericht op het financieel ondersteunen van projecten in Aziatische ontwikkelingslanden. Het fonds richt zich hierbij met name op het in deze ontwikkelingslanden ondersteunen van projecten gericht op jongere generaties en hun familie, zodat zij de kans krijgen hun levensomstandigheden te verbeteren. Onderwijs, welzijn en het verhogen van de levensstandaard van de jongere...

  15. Subsidies

    Subsidie armoedebestrijding

    Subsidie voor projecten gericht op het ondersteunen van Rotterdammers die in armoede en/of met schulden leven, en die een bijdrage leveren aan de armoede- en schuldenaanpak. De subsidie kan worden aangevraagd door o.a. vrijwilligersorganisaties, sociaal ondernemers, bewoners- en belangenorganisaties, maatschappelijke organisaties en professionele organisaties, waaronder bedrijven en...

  16. Subsidies, Fondsen

    Noodfonds corona

    Subsidie voor projecten op korte termijn verlichting brengen voor de echt kwetsbare Rotterdammers die door de coronacrisis worden getroffen. De subsidie kan worden aangevraagd door stichtingen en verenigingen. Aanvragen die bedoeld zijn om structurele problemen van organisaties op te lossen worden niet in behandeling genomen. De subsidie bedraagt maximaal 5.000 euro per aanvraag. Subsidies...

  17. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor maatschappelijke projecten tijdens de corona crisis

    Subsidie voor projecten die zich richten op armoede, eenzaamheid en informele zorg tijdens de coronacrisis. De regeling kent een versnelde aanvraagprocedure. Per aanvraag is maximaal 10.000 euro beschikbaar. Voor bovenregionale of landelijke organisaties die lokale afdelingen moeten ondersteunen, is mogelijk een hoger bedrag beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen via een versnelde...

  18. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor noodhulpbureaus

    Financiële ondersteuning van hulpbehoevenden in Nederland, met name ondersteuning van noodhulpbureaus. Per jaar is er ca. 100.000 euro subsidie beschikbaar....

  19. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor humanitaire en maatschappelijk organisaties en projecten

    Financiële ondersteuning van instellingen en projecten die een algemeen humanitair en maatschappelijk belang beogen, ongeacht politieke of religieuze richting. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen, voorzien van een projectplan met een begroting en tijdsplanning. Per jaar is er ca. 294.000 euro subsidie beschikbaar....

  20. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor mensen in nood en opleiding jongeren

    Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die zich richten op mensen in nood en het financieel steunen en mogelijk maken van opleiding van jonge mensen. Per jaar is er ca. 20.000 euro beschikbaar. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen....

  21. Subsidies, Fondsen

    Subsidie minderbedeelden

    Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op minder bedeelden in binnen- en buitenland en het bevorderen van hun welzijn, o.a. door huisvesting en scholing. Projecten kunnen zowel meerjarig zijn en hebben daarmee vaak van een substantieel karakter, of zij kunnen eenmalig zijn en van geringe omvang. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen....

  22. Fondsen, Sponsoring

    Sponsoring van lokale, kleine initiatieven met een breed maatschappelijk karakter

    Financiële ondersteuning van lokale, kleine, evenementen of activiteiten met een breed maatschappelijk karakter. Het gaat hierbij om een evenement of activiteit op het gebied van armoedebestrijding, laaggeletterdheid of sport en cultuur voor jongeren. De activiteit moet daarnaast laagdrempelig en openbaar zijn....

  23. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor lokale maatschappelijke en culturele organisaties en voor individuele problemen

    Financiële ondersteuning voor maatschappelijke en culturele organisaties, die een activiteit willen organiseren of een ander initiatief hebben dat ten goede komt aan de inwoners. Daarnaast zijn er subsidiemogelijkheden voor individuele noden. Per jaar is er ca. 60.000 euro beschikbaar....

  24. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor armoede, onderwijs en maatschappelijke organisaties

    Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op de meest kwetsbare mensen in de samenleving in de regio Leiden en omstreken, en waarbij er sprake is van een achterstandspositie in de samenleving. Het bedrag dat beschikbaar is voor het verstrekken van subsidie loopt jaarlijks op. In 2020 is er 25.000 euro subsidie beschikbaar, in 2021 is er 30.000 euro subsidie beschikbaar....

  25. Subsidies, Fondsen, Microkrediet

    Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten in Nederland en ontwikkelingslanden

    Financiële ondersteuning gericht op mensen in een kansarme situatie, zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden, alsmede het financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van kwetsbare kinderen en gezinnen, kunst en cultuur, onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg, ontwikkelingssamenwerking, noodhulp, micro-financiering of een een combinatie hiervan. Per jaar is er ca. 30...

Pagina's