Subsidies en fondsen voor Armoedebestrijding

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie zodat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld toch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen

  Financiële ondersteuning waardoor kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie om kinderen in achterstandsituatie aan kunstbeoefening te laten doen

  Subsidie om kinderen in achterstandsposities de kans te geven actief aan kunstbeoefening te doen....

 3. Fondsen, Sponsoring

  Subsidie voor charitatieve non-profit organisaties wereldwijd

  Geeft bijdragen aan charitatieve non-profit organisaties wereldwijd. Men richt zich bij de financiële ondersteuning op de kerngebieden toegang tot onderwijs, economische kansen aanbieden, vrouwen sterk maken en hulp bij rampen en paraatheid. Men is actief in de landen waar de medewerkers wonen en werken, en in de plattelandsgebieden waar men actief is....

 4. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning van inwoners uit Den-Haag met een besteedbaar inkomen op of onder bijstandsniveau

  Financiële ondersteuning van inwoners uit Den-Haag met een besteedbaar inkomen op of onder bijstandsniveau, die door omstandigheden buiten hun schuld in een crisissituatie zijn geraakt. Voor kleinere bedragen is er een noodfonds beschikbaar....

 5. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning voor inwoners van Zuid-Kennemerland

  De Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland biedt aan de inwoners van Zuid-Kennemerland in bijzondere omstandigheden financiële hulp....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kansarme jongeren in Coevorden

  Financieel ondersteunen van kansarme jongeren tot achttien jaar in de gemeente Coevorden....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor mensen met een budgettaire achterstand

  Financiële ondersteuning voor mensen met een budgettaire achterstand in de samenleving....

 8. Fondsen

  Financiële ondersteuning voor Amsterdammers voor uitgaven waar geen andere mogelijkheden meer voor zijn

  Het verstrekken van giften aan Amsterdammers voor uitgaven waar geen andere mogelijkheden meer voor zijn (zoals de bijstand). Het gaat hierbij om veelal acute nood zoals de aanschaf van een wasmachine of andere noodzakelijke artikelen....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op jeugdigen in achterstandsituaties en voor voor levensbeschouwelijke projecten

  Financiële ondersteuning voor projecten gericht op jeugdigen in achterstandsituaties  voor aanvullende training en/of onderwijs en ondersteuning voor levensbeschouwelijke/katholieke projecten gericht op jongeren....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie projecten voor weinig draagkrachtige ouderen Metropoolregio

  Het financieel ondersteunen van projecten voor weinig draagkrachtige ouderen in de Metropoolregio Amsterdam  (= stadsregio Amsterdam aangevuld met de gemeenten uit ’t Gooi, Flevoland en Kennemerland)....

 11. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor instellingen en projecten die een algemeen humanitair en maatschappelijk belang beogen

  Financiële ondersteuning van instellingen en projecten die een algemeen humanitair en maatschappelijk belang beogen, ongeacht politieke of religieuze richting....

 12. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning voor individuele personen die problemen ondervinden ten gevolge van medische en/of sociale beperkingen

  Eenmalig financiële ondersteuning aan individuele personen, met de Nederlandse nationaliteit, die problemen ondervinden ten gevolge van medische en/of sociale beperkingen. Aanvragen lopen via een hulpverlener....

 13. Subsidies, Fondsen

  Financiële hulp voor privé personen, indien er geen andere financiële hulp mogelijk is

  Financiële ondersteuning voor privé personen met financiële problemen die niet in staat zijn om noodzakelijke uitgaven te doen of behoorlijk in hun onderhoud te voorzien. Er mogen geen andere voorzieningen (bijvoorbeeld in de vorm van 'bijzondere bijstand' van de gemeente) beschikbaar zijn om de financiële nood te lenigen....

 14. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor noodhulpbureaus

  Financiële ondersteuning van hulpbehoevenden in Nederland, met name ondersteuning van noodhulpbureaus. Per jaar is er ca. 100.000 euro subsidie beschikbaar....

 15. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op de minder bedeelden, waaronder jongeren

  Het financieel ondersteunen van instellingen en projecten gericht op de minder bedeelden. Projecten gericht op jongeren komen daar het eerste voor in aanmerking. Doelgroep Instellingen en projecten gericht op de minder bedeelden. Projecten gericht op jongeren komen daar het eerste voor in aanmerking. Regio Stad Culemborg en omgeving. Aanvragen Via online aanvraagformulier (zie links).

 16. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor welzijn en sociaal-maatschappelijk werk en financiële ondersteuning voor particulieren

  Financiële ondersteuning voor particulieren met onvoldoende financiële middelen voor primaire levensbehoeften, voor organisaties die actief zijn op het gebied van welzijn en sociaal-maatschappelijk werk en voor senioren van 65 jaar en ouder. ...

 17. Fondsen, Financieringen en kredieten, Microkrediet

  Subsidie voor o.a. zelfredzaamheid van mensen, sociaal ondernemen en sporten voor mensen met een verstandelijke en fysieke beperking

  Maatschappelijk fonds, gericht op het bieden van een duurzaam toekomstperspectief aan groepen (kans)arme mensen in Nederland en het buitenland. Hierbij richt men zich op zelfredzaamheid....

 18. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning van minder draagkrachtigen en kunstenaars

  Financiële ondersteuning van minder draagkrachtigen in de regio Eindhoven met bijzondere aandacht voor de ondersteuning van kunstenaars.  Doelgroep Minder draagkrachtigen in de regio Eindhoven en kunstenaars. Regio Eindhoven. Aanvragen Schriftelijk.

 19. Subsidies, Fondsen

  Materiële hulp aan inwoners van Haarlem die in een acute financiële noodsituatie verkeren

  Verleent materiële hulp aan inwoners van Haarlem, die in een acute financiële noodsituatie verkeren en geen (tijdig) beroep (meer) kunnen doen op een wettelijke voorziening zoals de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Pleegzorgwet of bij Bureau Schuldhulpverlening....

 20. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor noodhulp aan gezinnen met minderjarige kinderen in de gemeente Waalwijk

  Financiële noodhulp aan gezinnen met minderjarige kinderen in de gemeente Waalwijk, die in behoeftige omstandigheden verkeren. Zij kunnen een beroep doen op De Strohalm wanneer officiële hulpinstanties geen of onvoldoende hulp kunnen aanreiken....

 21. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning aan individuele personen in de regio Zwolle

  Financiële ondersteuning aan individuele personen in de regio Zwolle, in gevallen waarin andere voorzieningen ontbreken....

 22. Subsidies, Fondsen

  Financieel ondersteunen van inwoners van het Amsterdamse Stadsdeel West

  Financiële ondersteuning van individuele noden en activiteiten, diensten of projecten voor inwoners van een specifiek stadsdeel....

 23. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning van particulieren in financiële nood en subsidie voor instellingen zonder winstoogmerk

  Financiële ondersteuning bij materiële noden voor algemene dagelijkse levensbehoeften of schulden. Daarnaast kan het fonds subsidie verstrekken aan instellingen zonder winstoogmerk....

 24. Subsidies, Fondsen

  ubsidie voor sociale initiatieven op het Caribische deel van het Koninkrijk

  Subsidie voor sociale initiatieven op het Caribische deel van het Koninkrijk. Het fonds is een samenwerking tussen een aantal grote Nederlandse fondsen die financiële steun bieden voor lokale initiatieven. ...

 25. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan duurzaamheid, een duurzame verandering en levenskwaliteit

  Subsidie voor waardevolle, vernieuwende initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving en een samenleving met aandacht voor levenskwaliteit....

Pagina's