Subsidies en fondsen voor Natuur, milieu en energie

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het IJsselmeer en de IJsselmeerkust

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op het verduurzamen, verbinden, verbeteren, vernieuwen en promoten van de kwaliteiten van het IJsselmeer en de IJsselmeerkust in de gemeente Súdwest...

 • Subsidies

  Subsidie voor de bestrijding van invasieve exoten

  Subsidie voor de bestrijding van dieren of planten buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied, waarvan is vastgesteld dat de introductie of verspreiding ervan een bedreiging of nadelige gevolgen heeft...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor o.a. het algemeen belang, acute zorg, medicijnen, bescherming van natuur en milieu en wetenschappelijk onderzoek

  Subsidies voor organisaties en projecten die bijdragen aan het algemene belang van de samenleving, zoals cultuur, levensbeschouwing, wetenschap, gezondheidszorg, milieu, en andere doelen van algemeen...

 • Subsidies

  Subsidieregeling voor innovatieve projecten die bijdragen aan de gemeenschap in Rotterdam

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan de inwoners van Rotterdam. Je kunt geld aanvragen voor twee soorten activiteiten: innovatie en maatschappelijke impact, of versterking van de lokale economie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op verkleinen van de ongelijkheid in de maatschappij en een betere wereld

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, milieu en natuur, jeugd en ouderenzorg, onderzoek, wetenschap, dierenwelzijn, religie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor het realiseren van groene daken

  Subsidie voor het aanleggen van groene daken op particuliere woningen, bedrijfspanden en appartementencomplexen. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten met een maximum van € 5.000 per...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor duurzaamheid, maatschappelijke ontwikkeling en risicobeheersing van Geavanceerde Technologieën

  Subsidie voor algemeen nut beogende instellingen of projecten van algemeen nut. Hierbij moet het gaan om projecten gericht op de leefbaarheid van de aarde, het tegengaan van klimaatverandering en/of...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten en onderzoek op medisch, cultureel, klimaat en sociaal-maatschappelijk gebied

  Het fonds verstrekt subsidie voor projecten, initiatieven en onderzoek op medisch, cultureel,klimaat en (sociaal) maatschappelijk gebied. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om onderzoek naar erfelijke...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Financieringen en kredieten,
  Microkrediet

  Subsidie voor o.a. cultuur, mensenrechten, milieu, filosofie en ontwikkelingshulp

  Relatief klein familiefonds met een interessante geschiedenis. Het fonds richt zich op het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van o.a. cultuur, mensenrechten, ontwikkelingshulp...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor dieren- en mensenwelzijn

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die zich richten op het welzijn van dieren en/of mensen. Per jaar is er ca. € 10.000 subsidie beschikbaar. De subsidie bedraagt over het algemeen...

 • Subsidies

  Subsidie voor gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten voor klimaatadaptatie

  Deze subsidieregeling stimuleert gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten om aanvullende maatregelen te nemen voor een klimaatbestendige en waterrobuuste leefomgeving. De regeling ondersteunt...

 • Subsidies

  Subsidie voor gemeenten en waterschappen voor voorkomen wateroverlast

  De subsidieregeling is bedoeld om wateroverlast te voorkomen of te beperken en de gevolgen van droogte of overstromingen te minimaliseren. Deze regeling biedt subsidie aan gemeenten, provincie en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op dieren

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten die zich richten op dieren in Nederland die op welke wijze dan ook zwerven, verwaarloosd en/of verwond zijn geraakt. Per jaar is er ca. € 606.535...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor klimaatgerechtigdheid, natuurherstel en het ondersteunen van vrouwen in sociaal en economisch opzicht

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die aansluiten bij de focus van het fonds. Organisaties die zich bezighouden met klimaatrechtvaardigheid en natuurherstel kunnen subsidie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Internationale subsidie voor innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen

  Financiële ondersteuning voor non-profitorganisaties en niet-gouvernementele organisaties (NGO's) die innovatieve oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van crisisrespons...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor vroege fase, grote ideeën en gedurfde visies op wereldwijde uitdagingen

  Internationale subsidies tussen $ 2.500 en $ 15.000 voor vroege fase ideeën of projecten die wereldwijde uitdagingen aanpakken, ongeacht de locatie van de aanvrager. Deze regeling richt zich op...

 • Subsidies

  Subsidie voor agrariërs ter verbetering van water- en bodemkwaliteit

  Deze subsidieregeling heeft als doel om agrariërs te stimuleren bovenwettelijke maatregelen te treffen die een positief effect hebben op de kwaliteit van water en bodem. De maatregelen zijn gericht op...

 • Subsidies

  Subsidie voor groene initiatieven gericht op biodiversiteit, beleving en samenwerking

  Financiële ondersteuning voor initiatieven die bijdragen aan de biodiversiteit, beleving en ontmoetingen in de natuurlijke omgeving van de gemeente Kampen. Rechtspersonen en (groepen van) natuurlijke...

 • Subsidies

  Subsidie voor kleinschalige activiteiten ter bevordering van de circulaire economie

  De subsidieregeling is bedoeld voor stichtingen, verenigingen en onderwijsinstellingen in Noord-Holland die zich richten op de bevordering van de circulaire economie. De regeling ondersteunt...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor verduurzaming van dorps- en buurthuizen en wijkcentra

  Subsidie voor gebouwen met een publieksfunctie, zoals buurthuizen, dorpshuizen, wijkcentra of gemeenschapscentra, waar op non-profit basis ontmoetingsmogelijkheden worden geboden of sociaal-culturele...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Microkrediet

  Subsidie voor leefomstandigheden, milieu en duurzaamheid

  Financiële ondersteuning aan projecten die gericht zijn op het verbeteren van leefomstandigheden en welzijn van mensen en natuur. Zowel individuen als organisaties kunnen een aanvraag indienen voor...

 • Subsidies

  Subsidie voor behoud en versterking van inheemse diersoorten in stedelijk gebied

  Deze subsidieregeling is bedoeld om gemeenten in Zuid-Holland te ondersteunen bij het opstellen van soortenmanagementplannen ter verbetering van de staat van instandhouding van beschermde soorten en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor een leefbare toekomst voor de jeugd

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die zich richten op een leefbare toekomst voor de jeugd. Hierbij gaat o.a. om innovatieve initiatieven die (de gevolgen van) globale...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor plasticvrije leefomgeving

  Subsidie voor initiatieven in Nederland en Europa die de impact van plastic op mens en milieu reduceren. Het fonds stelt begunstigde organisaties in staat om te werken aan een oplossing aan de bron en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie dierenbescherming, welzijn dieren en onderzoek dierenproeven

  Financiële ondersteuning van mensen en instellingen die zich inzetten voor bescherming van dieren, stimuleren van onderzoek om dierenproeven te vervangen voor andere methoden en ondersteunen van...