Maatschappij en samenleving

15 subsidies voor zorg- en welzijnsinstellingen én haar clienten

Zorg- en welzijnsinstellingen worden in toenemende mate geconfronteerd met kwetsbare cliënten en patiënten waar zaken als armoede, eenzaamheid en verwardheid niet zelden een rol spelen. Daarnaast is er steeds vaker een tekort aan financiële middelen om alle eigen projecten uit te kunnen voeren. Fondswervingonline heeft daarom voor jou een unieke lijst samengesteld met 147 subsidies en fondsen die zowel voor je eigen organisatie toepasbaar zijn, maar ook voor je cliënten en/of patiënten. We trappen vandaag af met de eerste 15.

Tip: Zo vraag je subsidies en fondsen aan voor je eigen organisatie én voor je cliënten en/of patiënten
Fondswervingonline is het enige platform in Nederland waar je op één plek subsidies en fondsen kunt vinden, een goede subsidieaanvraag kunt aanmaken (ook zonder ervaring) én alle correspondentie met subsidieverstrekkers en fondsen kunt beheren.

Ook voor je cliënten of patiënten kun je via Fondswervingonline subsidie aanvragen door voor elke individuele aanvraag een nieuwe projectaanvraag binnen Fondswervingonline aan te maken. Alle toegewezen aanvragen kunnen aan dit project worden gekoppeld zodat altijd een overzicht hebt van de stand van zaken, ook richting je cliënt of patiënt.

We adviseren je om bij individuele aanvragen voor je cliënt of patiënt deze namens je eigen organisatie aan te vragen, en in de projectomschrijving de gegevens van de individuele cliënt of patiënt te vermelden. Veel verstrekkende fondsen stellen dit namelijk als voorwaarde.

En om je alvast op weg te helpen kun je hier tips vinden voor succesvolle subsidie aanvragen.

Subsidie bij financiële nood cliënten van hulpverleners

Een super sympathiek fonds dat zich mede richt op de cliënten van hulpverleners die wel een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Het fonds kan financiële ondersteuning bieden in de vorm van een eenmalige gift, als er namens de cliënt geen beroep kan worden gedaan op wettelijke regelingen of andere voorzieningen, of als deze niet toereikend zijn.

Het fonds kan een bijdrage verstrekken in de aanschaf van een koelkast of fornuis, keukenspullen, meubilair, een computer of een laptop. Ook een bijdrage in de verhuiskosten is mogelijk. Verder kunnen wij op medische indicatie bijdragen in de kosten van aanschaf van een rolstoel, een elektrische fiets of een traplift. Een bijdrage in tandartskosten is eveneens mogelijk. Ten slotte kan het fonds helpen als er schulden zijn (op voorwaarde van een schuldhulpplan) of als uithuiszetting of afsluiting van energie of water dreigt.

Jaarlijks kan het fonds tot een bedrag van ca. € 100.000 aan aanvragen honoreren.
De bijdrage varieert van € 50 tot maximaal € 5.000. Het fonds ontvangt jaarlijks ongeveer 200 aanvragen waarvan 2/3 deel voor een bijdrage in aanmerking komt.

Alleen sociaal-maatschappelijke organisaties kunnen voor hun cliënten online een aanvraag indienen bij het fonds, waarbij het fonds zich richt op mensen in Groningen en Drenthe.

Subsidie bijzondere noden in Nederland en de Nederlandse Antillen en Aruba

Subsidie gericht op bijzondere noden en het bevorderen van de actieve participatie in de samenleving, waarbij aan de zorgzaamheid van mensen voor elkaar en voor hun omgeving gestalte wordt gegeven en mensen bovendien worden gestimuleerd daaraan samen met anderen verder uitvoering te geven.
Aanvragers kunnen privé personen zijn, maar ook rechtspersonen.

Subsidie voor tienermoeders

Het fonds heeft als missie om jonge in Nederland verblijvende vrouwen in de leeftijd tot 23 jaar, die onbedoeld zwanger zijn geraakt financiële bijdragen te verstrekken tot het lenigen van hun urgente noden.
Aanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden door professionele hulpverlenende instellingen. Ook de uitbetaling van giften geschiedt aan de aanvragende instelling, zodat het geld daadwerkelijk wordt aangewend voor het overeengekomen doel. 
De financiële bijdrage is bedoeld als eenmalige bijdrage ter voorziening in basisbehoeften, zoals huur, kleding, eten en drinken van het kind. Dit betekent dat het geld niet vrij besteedbaar is.

Subsidie voor binnenlandse- en buitenlandse projecten ten behoeve van kwetsbare ouderen

Een relatief nieuw fonds, met name gericht op kwetsbare ouderen. Interessant is dat je subsidieaanvraag betrekking kan hebben op een groepen ouderen, maar je kunt ook een aanvraag indienen voor een klein project voor een individuele oudere. 
Op jaarbasis is er voor aanvragen in Nederland ca. 168.000 euro beschikbaar.
Je kunt de subsidie aanvragen via een online aanvraagformulier.

Subsidie voor kinderen, ouderen, minder bedeelden en gehandicapten

Een kleiner particulier fonds, maar daarom niet minder interessant.
Per jaar verstrekt dit fonds ca. 50.000 euro aan organisaties én aan privé personen ten behoeve van projecten en/of noden die betrekking hebben op kinderen/ouderen, minder bedeelden en of gehandicapten. 
Je kunt de subsidie aanvragen per mail.

Subsidie alleenstaand ouderschap

Een charmant fonds, gericht op het financieel ondersteunen van projecten die gericht zijn op alleenstaande ouders en hun kinderen
Interessant is dat het kan gaan om een particuliere aanvraag voor financiële ondersteuning van een alleenstaande ouder, waaronder vakanties.
Het kan ook gaan om een projectaanvraag van een instelling. Voor wat betreft de projectaanvragen wil het fonds voor de komende periode met name projecten honoreren , die doelgericht aan een betere inbedding in en ondersteuning van de familie en/of het sociale netwerk van alleenstaande ouders en kinderen werken. 
De subsidie voor een particuliere zorgvraag is maximaal 350 euro, en kan alleen door instellingen worden aangevraagd namens de cliënt.
Voor projectaanvragen van organisaties is maximaal 5.000 euro per aanvraag beschikbaar.
Je kunt de subsidie aanvragen via een online aanvraagformulier.

Subsidie voor kinderen/jongeren met een handicap of chronische conditie

Een interessant fonds gericht op kinderen- en jongeren tot en met 25 jaar of zij die blijvend in een afhankelijkheidspositie verkeren. 
Het kan hierbij gaan om kinderen/jongeren met een handicap of chronische conditie, initiatieven gericht op ‘herstel van het gewone leven’ en/of het vergroten van de kans om te kunnen participeren in het gewone leven.
Ook zijn er subsidiemogelijkheden gericht op vrijwilligerswerk en het vergroten van de sociale cohesie.

Subsidie bij bedreigende schulden, huisuitzetting, afsluiting gas-, water en elektra en schulden bij de ziektenkostenverzekereraars

Interessant fonds voor zorginstellingen en maatschappelijke instellingen met cliënten met bedreigende schulden in de regio Den-Haag.
Onder bedreigende schulden verstaan we in dit geval schulden die kunnen leiden tot huisuitzetting, afsluiting van gas-, water en elektra en schulden bij de ziektenkostenverzekereraars.
De subsidieaanvraag moet trouwens gedaan worden door een professionele hulp- of dienstverleners.
De subsidie bedraagt in de regel maximaal € 3750, een enkele keer kan tot een hogere bijdragen worden besloten.

Aanvragen moeten bij voorkeur uiterlijk 2 weken voor de vergadering worden ingestuurd. Aanvragen die na die datum binnenkomen worden in overleg doorgeschoven naar een volgende vergadering.
Er is ook een spoedprocedure, die pas dan in werking wordt gesteld als absoluut zeker is dat er geen uitstel van bedreigende maatregelen wordt verleend. 

Basisbehoefte van mensen

Dit fonds is ontstaan omdat er ene steeds groter verschil van inzicht was ontstaan tussen de overheid en de oprichter van het fonds met betrekking tot overheidstaken en bestedingen van overheidsgeld.

Naast een aantal andere activiteiten financiert dit fonds o.a. kleinschalige en kortlopende projecten die zich richten op de basisbehoefte van de mens, in Nederland en daarbuiten. Per project is er maximaal 10.000 euro beschikbaar.
Je kunt de subsidie aanvragen via een online aanvraagformulier.

Subsidie voor kinderen in ziekenhuizen en zorginstellingen 

Subsidie gericht op een betere zorg voor kinderen in ziekenhuizen en medische instellingen in Nederland. Het moet hierbij gaan om projecten die niet vanuit de normale middelen van het ziekenhuis of de gezondheidszorg gefinancierd kunnen worden. 

Subsidie zorg gehandicapte mensen

Een particulier fonds gericht op het financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op de hulpverlening gehandicapte mensen in Nederland.
Per jaar is er ca. 35.000 euro subsidie beschikbaar.
Aanvragen voor financiële ondersteuning kunnen gericht worden aan de penningmeester via zijn e-mail-adres.

Subsidie voor kleinschalige, lokale initiatieven op het gebied van zorg

Subsidie voor kleinschalige, lokale initiatieven in de regio Groningen die de zorg in de omgeving verbetert.
De subsidie kan worden aangevraagd door een inwoner, groep inwoners pf een professionele zorginstelling.
Per subsidieaanvraag is er maximaal 20.000 euro beschikbaar. Je kunt de subsidie het hele jaar door aanvragen via een online aanvraagformulier.

Subsidie voor particulieren die in behoeftige omstandigheden zijn geraakt

Een particulier fonds, bij weinig mensen bekend en online niet vindbaar. Naast een aantal andere doelgroepen richt het fonds zich ook op particulieren die in behoeftige omstandigheden zijn geraakt en financiële steun nodig hebben. Hiervoor is jaarlijks ca. 5.000 euro beschikbaar.
Daarnaast heeft het fonds in het verleden o.a. subsidie verstrekt voor kankeronderzoek en aan hospices.
Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen.

Subsidie zorg en welzijn van kinderen

Een fonds dat zich naast een aantal andere activiteiten richt op het welzijn en de duurzaamheid van mensen, in het bijzonder de zorg en welzijn van kinderen.
Het jaarlijks budget van de stichting is deels afhankelijk van de opbrengst van de beleggingen.
Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen.

Subsidie op medisch gebied, gehandicapten, jeugd en ouderen

Het fonds heeft een brede doelstelling. Het accent van de werkzaamheden ligt echter vooral op medisch gebied, gehandicapten, jeugd en ouderen met name in Nederland.
Aanvragen van particulieren worden alleen in behandeling genomen als deze het algemeen nut dienen.
Aanvragen is mogelijk per e-mail of per post.

Andere interessante subsidies en fondsen

Gerelateerde fondsen en subsidies