Interessante nieuwe subsidie voor culturele instellingen

Vanaf begin januari kun je als culturele instellingen maximaal 100.000 euro subsidie aanvragen voor een project gericht op de culturele ontwikkeling van leerlingen op VMBO scholen en scholen voor speciaal- en praktijkonderwijs. In dit artikel vertellen we je o.a. waar je op moet letten bij je subsidieaanvraag. Interessant is dat het hier gaat om langer lopende projecten, tot maximaal drie jaar. Je kunt de subsidie online aanvragen. 

Langer lopende projecten, gericht op de culturele ontwikkeling van leerlingen

De nieuwe subsidie richt zich op het bevorderen van de cultuureducatie op scholen voor vmbo, speciaal onderwijs en praktijkonderwijs, om zo de culturele ontwikkeling van de leerlingen te bevorderen.

Interessant is dat het hierbij gaat om langer lopende projecten die minimaal twee, en maximaal drie schooljaren duren, en zorgen voor uitbreiding en/of doorontwikkeling van het bestaande lesprogramma voor cultuureducatie binnen onderwijsinstellingen.

Belangrijk hierbij is dat de activiteiten op het gebied van cultuureducatie worden ontwikkeld en uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen een onderwijs- en culturele instelling.

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door scholen voor vmbo, vso of pro.
Óók culturele instellingen kunnen deze subsidie aanvragen, samen met tenminste één school voor vmbo, vso of pro.

Hier moet je op letten bij je subsidieaanvraag

Je aanvraag zal worden beoordeeld basis van een aantal beoordelingscriteria. Als je aanvraag op alle vier de beoordelingscriteria minimaal als voldoende zijn beoordeeld komt je aanvraag in aanmerking voor subsidie. Indien het subsidieplafond dan nog niet is bereikt, wordt de subsidie toegewezen.

 • Versterking cultuureducatie
  Je project zorgt voor een uitbreiding of (door)ontwikkeling van de bestaande cultuureducatie in de onderwijsinstelling, waarbij o.a. wordt gekeken of er een verbinding wordt gelegd met de leefwereld van de leerling en of de resultaten van het project bijdragen aan de ontwikkeling van het creatief vermogen van de leerling. Hierbij komt in ieder geval het aspect ‘maken en betekenis geven’ aanbod. Bij het maken staat het experimenteren, creëren, vormgeven en (re)produceren centraal.
   
 • Samenwerking tussen de onderwijsinstelling en culturele instelling
  De aanvraag laat zien dat er in het project sprake is van een gelijkwaardige samenwerking tussen jou als culturele instelling en de onderwijsinstelling. Zo zal er op gelet worden op de samenwerking tijdens de verschillende fases van het project, en of de taak- en rolverdeling hierbij duidelijk is. Uit de aanvraag moet bovendien blijken dat er is nagedacht over een gezamenlijk doel waaraan het project een bijdrage levert.
   
 • Verankering
  Uit de aanvraag blijkt dat het project is opgezet met de intentie om een blijvende impuls te geven aan de cultuureducatie in de onderwijsinstelling. Hierbij wordt gekeken naar de aandacht voor het creëren van draagvlak bij directie en het team, en de inzet van de school gedurende het project.
   
 • Kwaliteit van het plan
  Bij dit criterium wordt beoordeeld of je aanvraag een realistische en duidelijk projectplan bevat met een duidelijke doelstelling, activiteiten die gericht zijn op het bereiken van het doel, een heldere en haalbare planning en een realistische begroting. De baten en daarin de hoogte van de subsidie dient in redelijke verhouding te staan tot de activiteiten waarvoor wordt aangevraagd.

Maximaal 100.000 euro subsidie per project

De subsidie wordt verdeeld in aanvraagrondes, in 2019 en 2020, waarbij het subsidieplafond € 4.800.000 bedraagt.
Per project bedraagt de subsidie minimaal 10.000 euro, en maximaal 100.000 euro per project.

Aanvragen subsidie

Je kunt deze subsidie aanvragen vanaf 6 januari tot 30 oktober 2020

Meer informatie over de subsidie, of een subsidieaanvraag aanmaken voor deze subsidie.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van kunst, cultuur en media

 • Sponsor activiteiten innovatie, gezondheid en welzijn

  Sponsoring van activiteiten die gerelateerd zijn aan innovatie, sport en cultuur. Belangrijke voorwaarde bij beoordeling van de sponsoringaanvragen is dat de gesponsorde activiteit een bijdrage...

 • Subsidie voor muzikanten

  Subsidie voor jonge uitvoerende musici. Het kan hierbij gaan om een concert, projecten gericht op het ontwikkelen van het talent van jonge zangers, muziekfestivals of bijvoorbeeld een concours. De...

 • Subsidie voor vrouwelijke beeldende kunstenaars

  Subsidie voor vrouwelijke beeldend kunstenaars. De projecten waarvoor je subsidie kan aanvragen variëren van het maken van een film en kunstprojecten tot bijvoorbeeld de aankoop van gereedschap,...

 • Subsidie voor instandhouding en restauratie van monumenten in Nederland

  Subsidie voor het in stand houden en restaureren van monumenten in Nederland, bij voorkeur in Gelderland. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 • Subsidie ontwikkeling ervaren urban arts rolmodellen

  Subsidie voor culturele instellingen gericht op het professionaliseren van de (door)ontwikkeling van personen die hun sporen in de urban arts hebben verdiend en op eigen kracht via informele routes...

 • Toon meer resultaten