Jaar langer subsidie aanvragen voor overleg over klimaatverandering

Gemeenten en samenwerkingsverbanden in Noord-Brabant kunnen nog een jaar langer subsidie aanvragen voor het vergroten van het bewustzijn over de kwetsbaarheden en kansen bij klimaatverandering en voor het bespreken van de mogelijkheden om in te spelen op deze kwetsbaarheden en kansen. De subsidie is vanaf vandaag aan te vragen en verlengd tot 1 oktober 2020.

Over de projectsubsidie

Via de vandaag verlengde regeling is er projectsubsidie voor het voeren van een klimaatadaptatiedialoog. Hieronder verstaan we in dit geval gebiedsgericht vormvrij overleg tussen verschillende relevante partijen dat bijdraagt aan het vergroten van het bewustzijn over de kwetsbaarheden en kansen bij klimaatverandering enerzijds en dient tot het bespreken van mogelijkheden om in te spelen op deze kwetsbaarheden en kansen door middel van concrete maatregelen anderzijds.

De subsidie an worden aangevraagd door gemeenten of samenwerkingsverbanden van gemeenten in Noord-Brabant, waarbij twee belangrijke voorwaarden zijn dat je niet al begonnen bent met het project én dat voorafgaand aan het project een klimaatstresstest wordt uitgevoerd.

Subsidiebedragen

Voor deze aanvraagperiode is in totaal € 600.000 beschikbaar.
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 15.000 in geval het project zich beperkt tot één deelnemer gemeente, en € 15.000 per gemeente in geval de subsidieaanvrager een samenwerkingsverband is.

Meer informatie

Zie verlengde regeling

Andere subsidies en fondsen op het gebied van natuur en milieu

 • Subsidie voor ecologisch beheren van bermen gericht op het in stand houden of verbeteren van de inheemse flora en fauna

  Subsidie voor het ecologisch beheren van bermen en grond gelegen naast de openbare weg, wandelpad, kanaalkant, watergang of dijk, bedoeld voor het onderhoud, instandhouding en waterafvoer van de...

 • Internationale foundation voor maatschappelijke initiatieven

  Belangrijkste internationale filantropische tak van een internationaal voedingsmiddelenbedrijf. Onder de brede verzamelnaam "duurzame gemeenschapsinitiatieven" verstrekt het fonds subsidie voor...

 • Subsidie herstel soortenrijkdom aan planten, dieren of ecosystemen

  Subsidie voor voorbeeldprojecten die zich specifiek richten op het ontwikkelen, toepassen of uitdragen van een herstelstrategie gericht op het herstellen van de soortenrijkdom aan planten, dieren...

 • Subsidie voor vergelijkend gedragsonderzoek bij dieren

  Financieel ondersteunen van vergelijkend gedragonderzoek bij dieren. Het fonds ondersteunt vooral onderzoek naar de leefomstandigheden en het gedrag van diersoorten in het wild. Met deze kennis...

 • Subsidie voor natuurbescherming

  Financieel ondersteunen van organisaties die  die succesvol en efficiënt werk leven en actief zijn op het gebied van natuurbehoud, om zo een bijdrage te leveren aan natuurbeschermingsprojecten over...

 • Toon meer resultaten