Nieuwe subsidie voor amateurkunst en erfgoed

Ben je een rechtspersoon en actief op het gebied van amateurkunst of erfgoed dan kun je nu subsidie aanvragen. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Actieve deelname, publieksbereik en innovatie zijn belangrijke pluspunten bij het gehonoreerd krijgen van je subsidieaanvraag.

Over de subsidie

Via deze nieuwe regeling kun je subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van amateurkunst en/of erfgoed, waarbij de activiteiten minimaal gericht moeten zijn op actieve deelname aan culturele activiteiten.

De subsidie is gericht op het stimuleren van projecten op het terrein van amateurkunst en erfgoed, gericht op één of meerdere van de volgende specifieke doelen:

 • Stimuleren van participatie: actieve deelname aan culturele activiteiten
 • Stimuleren van presentatie erfgoed van de provincie Groningen
 • Stimuleren van publieksbereik
 • Bevorderen van innovatie: nieuwe bovenlokale initiatieven of doorontwikkeling ervan
 • Bevorderen van (inter)nationale en regionale samenwerking: met concreet resultaat ten behoeve van Groningen en haar inwoners
 • Kennisvermeerdering/kennisdeling/bewustwording

Rechtspersoon

De aanvrager moet een rechtspersoon zijn. Uiteraard kun je ook op zoek gaan naar een penvoerder.

Voorwaarden

We hebben een aantal relevante voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • De activiteit heeft betrekking op amateurkunst en/of erfgoed. Activiteiten op het terrein van de professionele kunsten kunnen worden ingediend bij de Kunstraad en zijn uitgesloten van subsidiëring op grond van deze regeling
 • Aanvragers tonen in het projectplan overtuigend aan dat het project op regionaal (bovenlokaal) of provinciaal niveau georganiseerd is. Dit kan door middel van een beschrijving van herkomst en inzet van samenwerkingspartners en/of van de actieve deelnemers
 • De activiteit heeft betrekking op een doelgroep of herkomst van deelnemers die voor een substantieel deel uit de provincie Groningen komt/komen
 • Aanvragers tonen in het projectplan concreet aan hoe de samenwerking is vorm gegeven, met wie wordt samengewerkt en tot welke resultaten dit leidt om de genoemde doelen te realiseren
 • De activiteit is publiekelijk toegankelijk
 • Aanvragers nemen in het projectplan een onderdeel op dat gaat over de in te zetten communicatie (media) en de verwachte publieksaantallen. Dit onderdeel in het projectplan is meer uitgebreid naargelang de omvang van de activiteit

Subsidiebedragen

Natuurlijk wil je weten hoeveel subsidie je kunt aanvragen, dus we houden je niet langer in spanning.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 60.000. Er wordt uitsluitend subsidie verstrekt indien de hoogte van de subsidie ten minste € 15.000 bedraagt. 

Wanneer aanvragen

Uiteraard moet je wel tijdig je subsidieaanvraag indienen. Per subsidieregeling is dat overigens weer anders.

In dit geval moet je er op letten dat je de subsidieaanvraag uiterlijk 13 weken vóór de start van de activiteit hebt ingediend.

Meer informatie

Ga naar de subsidieverstrekker.