Kunst, cultuur en media

Nieuwe subsidie voor evenementen van culturele organisaties

Voor culturele organisaties die een evenement organiseren met minimaal 500 bezoekers of deelnemers is er sinds deze maand een nieuwe subsidie beschikbaar. De subsidie is beschikbaar voor professionals en amateurs die actief zijn op het gebied muziek, dans, toneel, beeldende kunst, media, mode, film, design, architectuur, erfgoed, vormgeving, bibliotheken, letteren, taal, literatuur, monumenten, archeologie, musea en immaterieel erfgoed of cross-overs tussen deze disciplines. De subsidie bedraagt maximaal 15.000 euro.

Subsidie voor evenementen met een meer dan lokale uitstraling op het gebied van cultuur

Er is een nieuwe subsidie beschikbaar voor het organiseren van een evenement met een  meer dan lokale uitstraling op het gebied van cultuur.
Het kan hierbij gaan om zowel professionele als amateurkunsten op het gebied muziek, dans, toneel, beeldende kunst, media, mode, film, design, architectuur, erfgoed, vormgeving, bibliotheken, letteren, taal, literatuur, monumenten, archeologie, musea en immaterieel erfgoed of cross-overs tussen deze disciplines.

Subsidie wordt verstrekt voor de direct aan de organisatie en uitvoering van een evenement verbonden kosten, die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de gesubsidieerde activiteiten, en zijn gericht op één of meer van de onderstaande kostenposten:

 • Organisatiekosten
 • Beveiliging en veiligheid
 • Marketing en communicatie
 • Programmering

Werkzaam op het gebied van cultuur

Subsidie wordt verstrekt aan een rechtspersoon die volgens de doelstelling van zijn statuten werkzaam is op het gebied van cultuur.

Restricties

In onderstaande gevallen zal er geen subsidie worden verstrekt.

 • Het evenement financieel niet haalbaar is
 • Het evenement geen bovenlokale uitstraling heeft
 • De voor het evenement benodigde evenementenvergunning niet is verleend
 • Het evenement plaatsvindt na 31 december 2020
 • Niet aannemelijk is dat het evenement een publieksbereik zal hebben van tenminste 500 personen (bezoekers, vrijwilligers en deelnemers tezamen)
 • Er geen financiële bijdrage wordt ontvangen van tenminste één gemeente voor het betreffende evenement
 • Het evenement een besloten karakter heeft
 • Het evenement wordt georganiseerd met een winstoogmerk
 • Reeds een bijdrage voor dit evenement wordt ontvangen van de Provincie Noord-Holland.

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50 % van de subsidiabele kosten tot maximaal € 15.000,-.
Subsidies van minder dan € 5.000,- worden niet verstrekt.

Aanvragen

Je kunt de subsidie hier aanvragen.