Nieuwe subsidie voor lokale publieke media voor arbeidsplaatsen en verbeteren van de nieuwsvoorziening

Lokale publieke media-instellingen kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen voor het in dienst nemen van nieuwe medewerkers om de organisatie te professionaliseren en het verbeteren van de de nieuwsvoorziening op lokaal niveau. Voor het creëren van een nieuwe arbeidsplaats op voltijdbasis kun je een subsidie ontvangen van maximaal € 50.000,- per jaar. De subsidie bedraagt maximaal €250.000 per project. Ook geven we je een lijstje met andere subsidies en fondsen voor organisaties en projecten op het gebied van de media.

Subsidie voor arbeidsplaatsen als onderdeel van het verbeteren van de de nieuwsvoorziening op lokaal niveau

Vanaf vandaag kun je als lokale publieke media subsidie aanvragen voor het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen als onderdeel van projecten van ten hoogste één jaar die gericht zijn op journalistieke professionalisering.

Uitgangspunt is dat deze nieuwe medewerker(s) die je mogelijk aanneemt zich tijdens de projectperiode van (ten hoogste twee keer) een jaar of een gedeelte daarvan volledig toeleggen op journalistieke professionalisering of andere werkzaamheden verrichten die daarvoor essentieel zijn.

De subsidie kan worden verstrekt als bijdrage in de kosten van een passende beloning van medewerkers op nieuw te creëren arbeidsplaatsen uitsluitend ten behoeve van de journalistieke professionalisering.

Voorwaarden

Randvoorwaardelijke criteria

 • Het project richt zich op het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen en is onderdeel van een project dat gericht is op journalistieke professionalisering
 • Het project wordt uitgevoerd onder leiding van een eindverantwoordelijke persoon die aantoonbaar in staat is zowel inhoudelijk als organisatorisch het project in goede banen te leiden
 • De aanvragende lokale publieke media-instelling is door het Commissariaat voor de Media op grond van titel 2.3 van de Mediawet 2008 aangewezen als lokale publieke media-instelling, welke aanwijzing geldig is gedurende de projectperiode
 • De aanvrager is voor de projectperiode verzekerd van de reguliere bekostiging als bedoeld in artikel 2.170b van de Mediawet 2008

Inhoudelijke criteria

 • Het soortelijk gewicht van het plan: is het realistisch te veronderstellen dat dit daadwerkelijk leidt tot journalistieke professionalisering, tot meer en beter nieuws
 • Ambitie: geeft de samenstelling en de beschreven ambitie van het uitvoerend team er voldoende blijk van dat de lokale nieuwsvoorziening gebaat is bij dit initiatief en is daarbij specifiek aandacht besteed aan het aanstellen van journalisten en medewerkers die de continuïteit, de spreiding, de diepgang en de kwaliteit van het nieuws moeten verbeteren
 • Samenwerking: is er binnen het project sprake van een vorm van samenwerking en in welke mate betekent dit een kruisbestuiving tussen verschillende disciplines, professies en partijen. Daarbij kan worden gedacht aan samenwerking met het onderwijs, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties
 • Uitvoerbaarheid: zijn de gestelde doelen van het project binnen het beoogde tijdpad uit te voeren en wordt de voortgang op een adequate manier getoetst en geëvalueerd.

Subsidie

Het subsidieplafond voor deze regeling is € 2,85 miljoen per jaar.
Per aangevraagd project kan subsidie worden verstrekt voor ten hoogste een bedrag van € 275.000.
Voor het creëren van een nieuwe arbeidsplaats op voltijdbasis kan een subsidie worden verstrekt van maximaal € 50.000,- per jaar.

Overigens bedraagt de subsidie nooit meer dan de jaaromzet van de lokale publieke media-instelling.

Aanvragen

Ga naar de subsidie.

Meer subsidies voor media

Uiteraard zijn er meer subsidies en fondsen voor organisaties en projecten op het gebied van media. Onderstaand alvast een beknopt overzicht.

 • Subsidie voor journalistiek onderzoek

  Subsidie voor diverse media (krant, radio, tv, internet etc.) om deze de kans te geven een journalistieke verdiepingsslag te maken op een actueel onderwerp in de Groningse samenleving. De...

 • Subsidie voor kunstenaars en on- en offline creatieven

  Subsidie voor kunstenaars en on- en offline creatieven die zich willen inzetten voor de Nederlandse samenleving, en via projecten de verschillen tussen mensen te overbruggen, vaste denkkaders te...

 • Prijs voor aankomend talent op het gebied van effectief taalgebruik en communicatie via de audiovisuele elektronische media

  Stimuleringsprijs voor een jong/aankomend talent op het gebied van effectief taalgebruik en communicatie via de audiovisuele elektronische media. De prijs bestaat uit € 3.500,- en een oorkonde. Het...

 • Subsidie lokale publieke media

  Subsidie voor het in dienst nemen van nieuwe medewerkers door lokale publiek media, gericht op de professionalisering van lokale publieke omroepen en het verbeteren van de nieuwsvoorziening op...

 • Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van literatuur, theater en/of journalistiek

  Financieel ondersteunen van kleinschalige culturele activiteiten, vooral op het gebied van literatuur, theater en/of journalistiek. Een bijdrage van het fonds moet doorslaggevend zijn voor je...

 • Toon meer resultaten