Sneller subsidie aanvragen voor culturele projecten zoals festivals, concerten en exposities

De coronacrisis heeft een grote impact op de samenleving. Ook in de cultuursector is dit goed voelbaar. Festivals, concerten en exposities zijn afgelast, inkomsten zijn fors teruggelopen en nieuwe projecten zijn beperkt mogelijk. Sinds vandaag is er een nieuwe regionale subsidie beschikbaar om tijdens deze crisis kleinschalige culturele projecten te stimuleren. De subsidieverstrekker richt zich hierbij op specifieke groepen zoals gezelschappen, kunstenaars, amateurkunst en professionele kunst.

Professionele kunst, amateurkunst en community art

Je kunt deze nieuwe subsidie aanvragen via een zogenaamd "snelloket", waarbij naar verwachting een snellere aanvraagproceduren van toepassing zal zijn. 

De subsidie is van toepassing voor nieuwe projecten op het gebied van professionele kunst en amateurkunst met inbegrip van community art, die een direct gevolg zijn van of reageren op de ‘coronacrisis’. Hetzij inhoudelijk hetzij door de wijze van presenteren.

Onder community art verstaat de subsidieverstrekker in dit geval trouwens kunstvormen waarbij één of meer professionals in de kunsten samenwerken met burgers om een kunstwerk tot stand te brengen rondom een sociaal en/of maatschappelijk vraagstuk.

Binnen- en buitenschoolse cultuureducatie en doelbewust leren door middel van kunst, erfgoed en media via gerichte (les)instructie, zowel binnen- als buitenschools, vallen overigens buiten het bereik van deze nieuwe subsidie.

Artistiek inhoudelijk belang, uitvoerbaarheid en publiekbereik

Het is belangrijk dat je niet start met je project voordat de subsidie is aangevraagd. Daarnaast is het verstandig om op onderstaande punten te letten.

Artistiek-inhoudelijk belang
De inhoud en uitvoering van je project spreekt het beoogde publiek of de beoogde deelnemers voldoende aan en heeft een duidelijke relatie met de coronatijd.

Uitvoerbaarheid
Je project is financieel en praktisch uitvoerbaar gelet op de coronabeperkingen en de in acht te nemen RIVM-richtlijnen.

Publieksbereik
Door de manier van presenteren en onder de aandacht brengen wordt het publiek bereikt, of betrokken, en gaat er van het werk een verbindende kracht uit voor kunstenaars en publiek.

Kleinschalig en regionaal

Deze versnelde aanvraagprocedure voor culturele projectsubsidies tijdens de coronacrisis is bestemd voor kleinschalige regionale projecten, tot maximaal € 2.500 per aanvraag. 

Tip voor grotere culturele projecten
Ben je op zoek naar subsidie voor grotere culturele projecten? Kijk dan eens naar de andere subsidies en fondsen voor kunst en cultuur, onderaan dit artikel.

Aanvragen

Meer informatie of een subsidieaanvraag voorbereiden.

Meesturen

 • Projectplan
 • Sluitende begroting
 • Uittreksel KvK (wanneer je als aanvrager een rechtspersoon bent, zoals een stichting of vereniging)
 • Document waaruit blijkt waar je gevestigd bent (wanneer je als aanvrager een natuurlijk persoon bent)

Andere subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur

 • Subsidie voor musea met financiële problemen

  Subsidie voor musea met een regionale of landelijke uitstraling die door de COVID-19 crisis acute liquiditeitsproblemen hebben. De subsidie is een gedeeltelijke tegemoetkoming in de gederfde...

 • Subsidie voor projecten op het gebied van de zeevaart, opleiding van jongeren, onderwijs en kunst en cultuur

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van de zeevaart, opleiding van jongeren, onderwijs in het algemeen en kunst en cultuur. Er is voor komende boekjaar ca. 19.000...

 • Subsidie voor dorpshuizen

  Subsidie voor activiteiten waarmee de functies van een dorpshuis worden verbreed met activiteiten op het gebied van formele zorg, informele zorg, sport en bewegen, kunst en cultuur of commerciële...

 • Compensatie door coronacrisis getroffen subsidieontvangers cultuureducatie en cultuurparticipatie

  Het sluiten van scholen, verbieden van samenkomsten en afgelasten van evenementen door de corona-crisis hebben een grote impact op de praktijk van het maken van en leren over cultuur. Op...

 • Subsidie voor culturele instellingen met inkomstenderving

  Subsidie voor instellingen op het gebied van podiumkunsten die als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en de maatregelen ter bestrijding ervan worden geconfronteerd met inkomstenderving. De...

 • Toon meer resultaten